Politika

İşte Bahçeli yönetimini reddeden olağanüstü kurultayda değiştirilen MHP tüzüğü maddeleri

Genel merkez yönetiminin kurultay sürecinde disipline sevk yetkisine son verildi

19 Haziran 2016 23:34

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Merkez ve muhalefetin başvurularıyla alınan karşılıklı mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultayda, tüzük değişikliğiyle ilgili olarak verilen 14 önerge kabul edildi. MHP Tüzüğü'nde yapılan değişiklik kapsamında "olağanüstü toplanan kongrelerde seçim yasağı" kaldırıldı, genel merkez yönetiminin kurultay sürecinde disipline sevk yetkisine son verildi. 

Divan Başkanı Musavvat Dervişoğlu, 10 Temmuz'da Ankara Arena Spor Salonu'nda seçimli kurultay için toplanılması, çoğunluğun sağlanamaması halinde aynı gündemle 17 Temmuz'da Anadolu Otel'de bir araya gelinmesi konusundaki önergeyi oylamaya sundu. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

 

Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçiminin önü açıldı

 

MHP'de Çağrı Heyetinin topladığı olağanüstü kurultayda, başta olağanüstü kurultaylarda genel başkan, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilmesini engelleyen madde olmak üzere parti tüzüğünün birçok madde değiştirildi ya da kaldırıldı. 

Çağrı Heyetinin topladığı olağanüstü kurultayda, Divan Başkanı Musavvat Dervişoğlu, tüzük gereği genel başkan ya da onun görevlendirdiği bir yetkilinin salonda bulunmadığının tespit edildiğini belirterek, bununla ilgili maddenin geçilmesini delegelerin oyuna sundu, teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

 

63. madde değiştirildi

 

Olağanüstü kurultaylarda seçim yapılamayacağına ilişkin tüzüğün en tartışmalı maddesi olan 63. maddenin 3. fıkrasındaki "Olağanüstü büyük kongre toplantılarına ise Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulunca gerek görülen hallerde veya Büyük Kongre delegelerinin en az beşte birinin imzaları ile birlikte noterce onaylı yazılı talebi üzerine çağrılabilir" ifadesi "çağrılır" olarak değiştirildi. Bu fıkraya, "Ayrıca büyük kongrelerde alınacak kararlarla kongrenin belirleyeceği gündemle olağanüstü toplantı yapılmasına karar verilebilir" ifadesi eklendi.

Ayrıca tüzüğün 63 ve 64. maddeleri arasına "63. a maddesi" olarak eklenmek üzere "Olağanüstü büyük kongre toplantılarında parti merkez teşkilatı organlarının seçimini teminen olağanüstü kongre kararı alınabilir" hükmü getirildi. Maddede şu ifadeler yer aldı:

"Böyle bir karar alınması halinde kongrenin yapılması için gerekli tüm hazırlıkları ikmal etmek, iş ve işlemleri takip etmek, idari hukuki müracaatları yapmak üzere parti üyesi üç asıl, üç yedek olmak üzere altı kişi 'Kongre Heyeti' olarak yetkilendirilebilir. Kongre Heyeti, Parti Genel Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçiminin yapılacağı olağanüstü büyük kongreye ilişkin, Genel Başkan veMYK'ya ait olan her türlü iş, işlemi tesise, yazışmayı yapmaya görevli ve yetkilidir.

Büyük kongrenin toplanacağı gün, yer, saat ve gündemi ile çoğunluk sağlanmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, Kongre Heyeti tarafından toplantı tarihinden 15 gün önce il başkanlıkları ve seçim kuruluna bildirilir ve ilan edilir. İlan edilen gün ve saatte büyük kongre toplanır. Kongre Heyetinin kendi içerisinden seçeceği bir üye tarafından usulüne uygun olarak yoklama yapılır ve gerekli çoğunluk sağlanmış ise kongre açılır. Kongre Divanının seçimini müteakip aynı üye tarafından açılış konuşması yapılır.

Büyük kongre tarafından alınmış bir olağanüstü kongre kararı bulunması halinde, başka bir parti organı tarafından aynı ya da benzer gündemle yapılacak işler için olağanüstü kongre kararı alınamaz, büyük kongre ile başka bir parti organı kararları arasında uyuşmazlık çıkamaz, başka bir organ tarafından alınmış bu yönde bir karar bulunması halinde karar alındığı gün itibariyle kaldırılmış sayılarak yok hükmünde olur. Kongre heyeti kongre sonunda alınan kararları ve tüzük değişikliklerini ilgili yargısal ve tüm resmi merciler nezdinde parti tüzel kişiliği adına tatbik ve infaz eder."


Tüzüğün bu maddesinin 6. fıkrasına ilave cümle olarak "İlan edilen olağanüstü büyük kongre toplantılarında, ilk toplantının hangi sebeple olursa olsun yapılamamış olması halinde, ilan edilen zaman, yer ve şekilde ikinci toplantı yapılır. İlk toplantının yapılamamış olması ikinci toplantının geri bırakılmasına sebep olmaz" ifadesi de eklendi.

 

Muhalif isimlere özgürlük alanıTüzüğün 69. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "partili üyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen Tüzüğün 11. Maddesine aykırı davranmamış olmak" kısmı da madde metninden çıkarılarak ortadan kaldırıldı.

Tüzüğün 115. maddesinde yer alan "Büyük Kongre, Siyasi Partiler Kanunu ve Tüzük hükümlerine uymak suretiyle Parti Tüzüğünde kısmen veya tamamen değişiklik yapabilir" maddesine ikinci fıkra olarak "Yapılan tüzük değişiklikleri büyük kongrede değişiklik teklifinin kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girer" ifadesi eklendi.

Tüzüğün 9. maddesinde yer alan "Merkez Yönetim Kurulu; eşitlik ilkesine ve demokrasi esaslarına uygun şekilde gerek gördüğü hallerde ve yerlerde üye kayıtlarının iptaline ve yeniden yazımına karar verebilir" maddesi kaldırıldı.

Tüzüğün 34. maddesinde bulunan ve bazı teşkilatların genel merkez tarafından feshedilmesi dolayısıyla tepki çeken fıkrası, "Yeni teşkilat oluşturulacak ya da işten el çektirilen belde, ilçe ve illerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından kurucu yönetim kurulları teşkil olunur" yönünde değiştirildi.

Başkanlık Divanı'nın görev ve yetkilerini belirleyen tüzüğün 52/1-c maddesi, "Partinin muhtelif teşkilat ve kademelerinin çalışmalarında uyum ve iş birliğinin sağlanmasında" şeklinde değiştirildi ayrıca aynı maddedeki "Genel Başkanın gerek görmesi halinde Tüzükte Genel Başkan'a verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinde, Genel Başkana yardımcı olur" ifadesi kaldırıldı.

 

Başkanlık Divanı yetkisi

 

Başkanlık Divanı'nın yetkileriyle ilgili değişiklikle, geçici 3. maddede yer alan; "Tüzük hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye, olabilecek boşlukları doldurmaya ve uygulamaya yön vermeye; Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları, Tüzük hükümleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde münhasıran Merkez Yönetim Kuruluna verilen yetkiler kapsamındaki hususlarda Merkez Yönetim Kurulu, diğer durumlarda Başkanlık Divanı yetkilidir" maddesi çıkarıldı. 

Tüzükte 79. maddenin altıncı fıkrasında yer alan "Merkez Yönetim Kurulu partili bir üyenin işlediği iddia olunan suçun muhtevasını göz önüne alarak disiplin takibatının Merkez Disiplin Kurulunca yapılmasına karar verebilir" ifadesi disiplin soruşturmasıyla ilgili keyfi uygulamalara neden olabileceği gerekçesiyle kaldırıldı.

 

Partiden ihraç

 

Disiplin kuruluna sevk edilen parti üyeleri ile ilgili 81. maddeye, ilk fıkradan sonra gelmek üzere "İlçe ve il kongreleri ile olağan veya olağanüstü büyük kongre tarihlerinden önceki üç ay içinde tedbirli olarak hiçbir üye hakkında disipline sevk kararı alınamaz. Bu tarihlerde alınan tedbirli disipline sevk kararları hükümsüz sayılır. Kongre tarihinden üç ay öncesine kadar sonuçlandırılmayan tedbirli disipline sevk kararlarının tedbire ilişkin kısmı hükümsüzdür. Bu tarihlerde haklarında sevk kararı alınanlar her türlü parti organında görev yapmak üzere seçilebilirler" ifadesi eklendi.

Parti üyeliğinin sona ermesi ve kayıt silmeyle ilgili 12. maddenin d fıkrasında yer alan "(Parti üyeliği) Siyasi Partiler Kanunu ve bu Tüzük uyarınca yetkili mercilerin verecekleri karar üzerine kayıt silinmesi" maddesi de tüzükten çıkarıldı. 

İlgili Haberler