31 Aralık 2010

SGK Yurtdışına Tedaviye Gönderiyor Mu?-3

Sağlık kurulu raporunda yurt dışındaki tedavi süresinin altı ayı geçmemek kaydıyla belirtilmesi gerekmektedir...

 
Sağlık kurulu raporunda yurt dışındaki tedavi süresinin altı ayı geçmemek kaydıyla belirtilmesi gerekmektedir. 

Yurt dışı tedavilerine ilişkin sağlık kurulu raporlarının Sağlık Bakanlığınca onaylanmasından itibaren 3 ay içinde yurt dışına çıkmak üzere işlem yapılmaması halinde sağlık kurulu raporlarının yenilenmesi gerekmektedir.
Yurt dışındaki tedavi süresi, altı ayı geçmemek kaydı ile SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir. 
Tedavi süresi kural olarak raporda belirtilen süreyi geçemez. Şayet tıbbî nedenlerle yurt dışındaki tedavi süresi uzamış ise, buna ilişkin tıbbî gerekçelerin misyon şeflikleri vasıtasıyla SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Sevke esas sağlık kurulu raporunu teyit eden hastanenin görüşü ve SGK’nın onayı ile bu süre en çok iki yıla kadar uzatılabilir. Belirlenen ya da uzatılan sürenin aşılması hâlinde aşılan süreye ait tedavi giderleri ile gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez.

SGK yurt içinde yapılamayan tetkik ve/veya tahlilleri de yurt dışında yaptırılabilmektedir.

Genel sağlık sigortalıları veya bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmak koşuluyla yurt içinde yapılamayan tetkik ve tahlilleri, numunenin gönderilmesi suretiyle yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucularına yaptırılmakta ve bu işlemlere ait ücretler SGK tarafından ödenmektedir.
Numunenin bizzat yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucusunca alınması gerektiğinin sağlık kurulu raporunda ayrıntılı gerekçeleri ile belirtilmesi kaydıyla, kişilerin bizzat tetkik ve tahlil için yurt dışına gönderilmesi de mümkün olmaktadır.
Yurt dışında yapılan tetkik/tahlil bedeli, tetkik/tahlili yapan sağlık hizmeti sunucusunca düzenlenen faturada/fatura yerine geçen belgede belirtilen tutar üzerinden, SGK tarafından yurt dışı sağlık hizmeti sunucusunun banka hesabına havale edilmesi veya kişilerce ödenen tutarın belge karşılığı kendilerine ödenmesi suretiyle karşılanmaktadır. 
SGK, yurt dışında yapılacak tetkikler/ tahliller için oluşacak giderlere mahsuben talep edilmesi halinde kişilere veya sağlık hizmeti sunucusuna avans ödeyebilmektedir. Avans ödenmesi işlemleri gerektiğinde misyon şeflikleri aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Yurt dışına tedaviye gönderilenlerin ve varsa refakatçilerinin yol giderleri SGK tarafından karşılanır.

Yurt dışına gönderilen hasta ile sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçisinin (18 yaşını doldurmamış kişiler için refakatçi öngörülme şartı aranmaz) yol giderleri, ulaşım aracına ilişkin fatura/ bilet tutarı üzerinden SGK tarafından ödenir. 
Yine, yurt dışı tetkik/ tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporunda hastanın yurt dışına tarifeli hava taşıtı dışındaki hava taşıtı ile (ambulans uçak, özel uçak vb.) naklinin gerektiğinin belirtilmesi halinde gidiş için söz konusu taşıt bedelleri fatura/ belge karşılığı ödenir.

Yurt dışına gönderilen hastanın dönüşü için; tedavinin yapıldığı yurt dışı sağlık hizmeti sunucusunca tarifeli hava taşıtı dışında bir hava taşıtı ile dönmesi gerektiğinin belgelendirilmesi halinde de taşıt bedelleri, ulaşım aracına ilişkin fatura/ belge tutarı üzerinden ödenmektedir.
Tedavi/ tetkik için yurtdışına gönderilen kişi tedavi/ tetkik sırasında ölmüş ise, cenazesinin nakil gideri ile varsa refakatçisinin yurda dönüş yol giderleri de SGK tarafından karşılanmaktadır.

Yurt dışına tedaviye gönderilenlere ve varsa refakatçilerine
gündelik /yemek ve yatak gideri ödenir. 

Yurt dışına gönderilen hasta ile raporda öngörülmesi halinde bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçisinin (18 yaşını doldurmamış kişiler için refakatçi öngörülme şartı aranmaz) her birine ayaktan tedavinin sağlandığı her gün için “gündelik”, yatarak tedavide ise yatarak tedavi süresi ile sınırlı olmak üzere sağlık hizmeti sunucusunda kalınmayan her gün için refakatçisine “yemek ve yatak gideri” ödenmektedir. 
Ödemelerde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği Bakanlar Kurulunca belirlenen ilgili yıl “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel” in (VI) numaralı (Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar) sütununda gönderilen ülke için belirlenen bedeller esas alınmaktadır.
2010 yılında tedavi amacıyla gidişlerde SGK tarafından ödenen gündeliklerine ilişkin  bazı örnekler aşağıda belirtilmiştir.  

Tedavi Amacıyla

 Gidilen Ülke

Ödenen Gündelik

Para Cinsi

A.B.D

93

A.B.D. Doları

Almanya

83

Euro

Avusturya

84

Euro

Belçika

81

Euro

Fransa

81

EuroYazarın Diğer Yazıları

BES’e prim ödenmesi engelli aylığının kesilmesine yol açar mı?

SGK tarafından 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’nun ilgili maddelerince bağlanan aylık,kamuoyunda genellikle...

10 soruda kısmi süreli çalışanların borçlanma hakkı

Yazımızda, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sosyal güvenlik hizmet borçlanmasına ve dikkat edilmesi gereken hususlara değinilecektir

Nikâhsız eşe ve evlilik dışı çocuklara SGK aylık bağlar mı?

Ölüm olayı, geçimleri sigortalı veya emekli tarafından sağlananlar açısından güvence sağlanması gereken riskler arasında yer almaktadır