Gündem

Türkiye'de her 10 kadından 7'si mutsuz

Kırdan şehir merkezine gidildikçe ‘mutlu’ olanların sayısı hızla arttı

07 Mart 2015 11:58

Türkiye’de 3 bin kadınla anket yapan Gezici Araştırma Şirketi, “Eşinizden şiddet görseniz polise gider misiniz” diye sordu. Kadınların yüzde 67’sinden “Hayır” cevabını aldı. Çalışmada her 10 kadından 7’sinin mutsuz olduğu belirlendi.

Tür­ki­ye­’de­ki ka­dın­la­rın top­lum­da­ki yer­le­ri­ni be­lir­le­mek için Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti,  36 il ve 210 il­çe­de 3 bin 860 ka­dın­la yüz yü­ze an­ket yaptı.

An­ke­te gö­re, ka­dı­na şid­det her ge­çen gün ar­tar­ken, sos­yal hak­la­rı­nın da gözar­dı edil­di­ği tes­pit edil­di.

Bugün gazetesinden Cihan Acar’ın haberine göre, ça­lı­şan ka­dın­la­rın yüz­de 47’si iş­ve­re­nin SGK’­sız ça­lı­şır­ken, yüz­de 68’i de ça­lış­tı­ğı iş­ten mem­nun ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Çalışmada her 10 kadından 7’sinin mutsuz olduğu belirlendi.

Mutsuz olan kadınların geneli şiddet gören, üzerinde baskı olan, fikirlerini aile içinde ifade edemeyen, eşleri tarafından cinsel ilişki baskısı gören çoğunluk olduğu belirlendi. Kırdan şehir merkezine gidildikçe ‘mutlu’ olanların sayısı hızla arttı. Eğitim ve hane geliri artıkça “Evet mutluyum” cevapları hızla arttı.

 

 

‘Gidecek yerim yok’

 

“Şid­det gö­ren ka­dın ne­den bir şey yap­mı­yor” so­ru­suna ka­dın­la­rın yüz­de 60’ı “Gi­de­cek ye­ri yo­k”, yüz­de 32’si “E­ko­no­mik sıkıntıdan” ve yüz­de 7’si ise “U­tan­dı­ğı için sak­lı­yo­r” cevabını ver­di.

 

Yüzde 35'i dayakla tehdit edildi

 

Anketteki çarpıcı diğer bir ayrıntı erkeklerin kadınları şiddetle tehdit etmesi oldu. Kadınların yüzde 35’i eşlerinin dayakla tehdit ettiğini söyledi. “Eşiniz size hiç bağırıyor mu?” sorusuna kadınların yüzde 78’i “Evet” cevabı verdi.

 

‘Eşimi polise şikayet etmem’

 

An­ke­te ka­tı­lan ka­dın­la­rın yüz­de 45’i­nin eş­le­rin­den şid­det gör­dü­ğü, bun­la­rın da yüz­de 72’si­nin ev ha­nı­mı ol­du­ğu­nu be­lir­len­di. En dü­şük şid­det ora­nı ise yüz­de 12 ile Ege Böl­ge­si­’n­de gö­rül­dü. Eşin­den şid­det gö­ren ka­dın­la­rın ça­re­siz­li­ği de an­ket­te dik­kat çe­ki­yor.  “E­şi­niz­den şid­det gör­se­niz po­li­se gi­der mi­si­niz” so­ru­su­na ka­dın­la­rın yüz­de 67’si “Ha­yı­r” ce­va­bı ver­di. “Söz­lü şid­de­t” gö­ren ka­dın­la­rın ne­re­dey­se ya­rı­sı bu­nu “nor­ma­l” kar­şı­la­dı.

 

İlgili Haberler