Spor

Sabri, 8 milyon TL yatırımla 'Reiz Otel'i açıyor

Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın emektar oyuncusu Sab­ri Sa­rı­oğ­lu da ti­ca­re­te adım atı­yor

21 Kasım 2015 19:40

Galatasaraylı Sabri Sa­rı­oğ­lu, Şiş­ha­ne­’de otel yatırımı için harekete geçti. Ga­la­ta­sa­ra­y’­la se­zon so­nu söz­leş­me­si bi­te­cek olan Sa­rı­oğ­lu’nun, ön­ce­ki gün Şiş­ha­ne­’de otel bak­tı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Sa­rı­oğ­lu, Şiş­ha­ne­’de sa­tın ala­ca­ğı bi­na­yı res­to­re edip otele dö­nüş­tü­re­cek. Bu­nun için ­de Sa­rı­oğ­lu­’nun ce­bin­den 2.5 mil­yon Eu­ro ya­ni yak­la­şık 8 mil­yon li­ra­ çı­ka­cak. Önü­müz­de­ki yıl fa­ali­ye­te ge­çi­re­ce­ği ote­lin adı­nın ‘Re­iz Ote­l’ ola­ca­ğı öğ­re­nil­di.

Ünal Ay­sal yö­ne­ti­miy­le kad­ro dı­şı ka­lan Sab­ri, Duy­gun Yar­su­va­t’­ın ba­şa gel­me­siy­le af­fe­dil­miş ve söz­leş­me yap­mış­tı. Ha­zi­ran ayın­da ya­pı­lan söz­leş­mey­le 31 ya­şın­da­ki fut­bol­cu 1.6 mil­yon Eu­ro (4.8 mil­yon li­ra) üc­ret ala­cak. Sab­ri, 15 maç oy­nar­sa 300 bin li­ra, 30 maç oy­nar­sa 300 bin li­ra da­ha ka­za­na­cak. Ye­ni maç ba­şı üc­re­ti de 45 bin li­ra­ya çık­mış du­rum­da. Ya­ni Sab­ri ye­ni se­zon­da 30 maç­ta for­ma gi­yer­se ka­zan­cı 6.8 mil­yon li­ra (2.2 mil­yon Eu­ro) ola­cak.

İlgili Haberler