Bilim / Teknoloji

Kavisli iPhone'lar 2014'te Geliyor

Apple, gelecek yıl çıkaracağı yeni iPhone’lar için kavisli ekran ve yeni nesil sensörler üzerinde çalışıyor

13 Kasım 2013 15:50

AB­D’­li tek­no­lo­ji de­vi App­le’ın, LG’­nin G Flex te­le­fo­nun­da ol­du­ğu gi­bi ye­ni çı­ka­ra­ca­ğı iP­ho­ne­’lar için de ka­vis­li ek­ran kul­la­na­ca­ğı bil­di­ril­di. Fir­ma ay­rı­ca, iP­ho­ne­’lar­da, ek­ran­da ağır ve­ya ha­fif do­ku­nuş­la­rı ayırt ede­bi­le­cek ye­ni bir sen­sör ge­liş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor.

 

2014’te satışa sunulması bekleniyor

 

Bas­kı­ya du­yar­lı ola­cak bu ek­ran­la­rın şu an test edil­di­ği ve 2014’te sa­tı­şa çıkacağı söy­le­ni­yor. Ye­ni iP­ho­ne­’la­rın, es­ki mo­del­ler­le kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da da­ha bü­yük ve oval bir ek­ra­na sa­hip ola­ca­ğı, ağır ve ha­fif do­ku­nuş­la­rı al­gı­la­ya­cak bir şe­kil­de ta­sar­la­na­ca­ğı tah­min edi­li­yor.

 

Telefonlar katlanacak

 

ABD’nin California eyaletinde faaliyet gösteren Apple firması, piyasaya çıkaracağı yeni iPhone’lar hakkında şimdilik açıklama yapmaktan kaçınıyor. Apple’ı bir kenara bırakırsak, LG G Flex ile, Samsung da Galaxy Round ile kavisli telefonlarını satışa sundular. Samsung ayrıca 2015’te katlanabilir telefon ve tabletler satışa sunacak. Önümüzdeki iki yıl mobil cihazlar için bir hayli yenilikçi olacağa benziyor.

 

2 cihaz birden sunulacak

 

App­le mühendisleri şu an bi­ri 4.7 inç di­ğe­riy­se 5.5 inç ol­mak üze­re iki fark­lı iP­ho­ne mo­de­li üze­rin­de ça­lı­şı­yor. Teknoloji dünyasında devrim yaratması beklenen bu cihazlar pazar rekabetini de farklı bir boyuta taşıyacağa benziyor.

 

İOS 7 ile önemi arttı

 

Söz konusu kavisli ekran tercihinin hayata geçirilmesi durumunda Apple’ın alışılagelmiş tasarım dilinden oldukça farklı bir noktaya gideceğini söylemek yanlış olmayacak.

 

Saatle de gündemde

 

Apple’ın üzerinde çalıştığı söylenen ve iWatch olarak anılan akıllı saatinde kavisli bir ekran kullanacağına dair iddialar da daha önce gündeme gelmişti. Basınç seviyesini algılayan dokunmatik ekranlar ise özellikle Apple’ın iOS 7 ile birlikte daha fazla önem gösterdiği mobil oyun pazarını şaha kaldırabilecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

İlgili Haberler