05 Temmuz 2023

Sekiz maddede, Torba Yasa ile getirilmek istenen ek vergi düzenlemeleri

Vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının artırılmasına imkân verecek yetki düzenlemeleri yapılması öngörülmektedir

Değerli okurlar, “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” 5 Temmuz 2023 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bu torba yasa teklifiyle, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanmasını teminen bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi ihdas edilmesi, kurumlar vergisi oranlanın artırılması ve bazı istisnaların kaldırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının artırılmasına imkân verecek yetki düzenlemeleri yapılması öngörülmektedir.

Aşağıda vergi ile ilgili yapılması düşünülen değişiklikleri kısaca açıklamaya çalışacağım.

1- Bir defaya mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi getiriliyor

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen ve otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler için motor silindir hacmi, yaş ve taşıt değerine göre (I) sayılı tarifeye,

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için motor silindir hacmi ve yaşa göre (I/A) sayılı tarifeye,

Minibüs, panelvan ve motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri ile kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri için motor silindir hacmi ve yaşa göre (II) sayılı tarifeye,

Uçak ve helikopterler için azami kalkış ağırlığı ve yaşa göre (IV) sayılı tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisi ödeniyor.

Torba yasa ile bu tarifelerde bulunan ve yasanın yayımlanacağı tarihte kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörülüyor.

Çizgi: Tan Oral

2- Cumhurbaşkanının GEKAP tutarlarını yeniden belirleme yetkisi artırılıyor

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesine istinaden tahsil edilen geri kazanım katılım payı (GEKAP) yıllar itibariyle yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor. Cumhurbaşkanının halen yeniden değerleme oranında artan tutarları yarısına kadar artırma yetkisi bulunuyor. Torba yasa teklifi ile Cumhurbaşkanına yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle artan tutarları iki katına kadar artırma yetkisi veriliyor.

3- Taşınmaz satışında KDV istisnası kaldırılıyor

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimleri KDV’den istisna.

Bu maddede yapılması öngörülen değişiklikle, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde uygulanan KDV istisnası kaldırılıyor. İştirak hissesi satışında istisna devam ettiriliyor.

Banka, finansal kiralama ve finansman şirketlerine ilişkin istisna uygulamaları da devam ediyor.

Müktesep hakların korunması adına, istisnayı kaldıran maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için eski hükümlerin uygulanması, yani bunların devir ve teslimlerinde istisnanın geçerli olması öngörülüyor.

4- ÖTV’de artırım yetkisi genişletiliyor

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun şekilde vergilenmesi ve günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Cumhurbaşkanına tanınan yetki değiştiriliyor.

Ayrıca Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için maktu vergi tutarlarının enflasyondan etkilenmemesi amacıyla bu tutarların her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksindeki son altı ayda meydana gelen değişim oranında güncellenebilmesi amacıyla düzenlemeler yapılıyor

Bu demektir ki yakında ÖTV tutarları artırılacak!

5- Girişim sermayesi yatırım fonu dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen gelirlere yönelik kurumlar vergisi istisnaları kaldırılıyor

Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna kaldırılıyor.

Yatırım fonlarına yönelik bu istisnalar yakın zamanda getirilmişti. Bu kadar kısa bir süre içinde kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Özellikle gayrimenkul yatırım fonları için bu değişiklik olumsuz olur, fon oluşumunu durdurur.

İstisnalar, torba yasanın yayımlanacağı tarihten itibaren iktisap edilen fonu katılma payları için kaldırılıyor. Bu tarihten önce iktisap edilmiş olanlarda istisna uygulaması devam edecek.

6- Taşınmaz satış kazancına ilişkin istisna kaldırılıyor

Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 5/1-e maddesi kapsamında taşınmaz satışlarından doğan kazançların yüzde 50’si için uygulanan istisna kaldırılıyor. Geçici maddeyle istisnayı kaldıran maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için istisnanın kullanımı imkânı veriliyor. Ancak istisna oranı yüzde 50’den yüzde 25’e düşürülüyor. 

7- Kurumlar vergisi oranı kalıcı olarak yükseltiliyor

KVK’nın kurumlar vergisi oranını düzenleyen 32 nci maddede yapılan değişikliklerle;

Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı yüzde 25’e, banka ve finans kurumları için yüzde 25 olan oran yüzde 30’a çıkarılıyor. Yani genel oran yüzde 25, banka ve finans kurumları için geçerli oran yüzde 20 oranında artırılıyor.

İhracatçı kurumlar için uygulanan 1 puan indirim 5 puana yükseltiliyor. İmalatçılarda 1 puan indirim uygulaması devam ediyor.

Kurumlar vergisi oranlarına ilişkin bu değişiklikler, 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

8- Taşınmazlar kısmi bölünme kapsamından çıkarılıyor

KVK’nın 19 uncu maddesi kapsamında taşınmazlar, en az iki yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ile sahip olunan üretin ve hizmet işletmeleri kayıtlı değerleri ile vergisiz olarak mevcut veya yeni kurulan şirketlere kısmi bölünme kapsamında ayni sermaye olarak konulabiliyor.

Yapılması öngörülen değişiklikle, taşınmazlar için bu olanak kaldırılıyor. Bu değişikliğin 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülerek, en azından başlamış olan projelerin yıl sonuna kadar tamamlanabilmesine olanak sağlanıyor.

Kısmi bölüne işlemleri yaklaşık olarak 5 ay içinde tamamlanabildiğinden aktifindeki taşınmazlar için kısmi bölünmeyi düşünenler çok hızlı hareket ederek mevcut vergisizlik olanağından yararlanabilirler.

5520 sayılı KVK’nın hazırlık çalışmaları sırasında Maliye taşınmazları kapsama almak istememiş, ancak Vergi Konseyinin yoğun çabaları ile kapsama girmişti. Maliyenin taşınmaz bölünmesi ile vergisiz elden çıkarma yapıldığı, müesseseden haksız şekilde yararlanıldığı yolundaki görüşleri sanırım bu düzenlemeyi gündeme getirdi. Umarım bu düzenleme teklifi Komisyonda veya genel kurulda değiştirilir.   

Kısmi bölünme düzenlemesinin amacına aykırı uygulamaların vergi incelemeleri yoluyla engellenmesi mümkünken, bu değişiklikle uygulamanın tümden kaldırılmasını doğru bulmuyorum.

Erdoğan Sağlam kimdir?

Erdoğan Sağlam Ankara'da doğdu, ancak nüfusta doğum yeri olarak Çorum görünüyor.

Liseyi İstanbul Maliye Okulu'nda yatılı okudu. Böylece mesleğe çok erken bir giriş yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Üzerinde lise ve fakülteyi ikincilikle bitirmek gibi bir lanet vardır. En birinci ikincidir.

Üniversiteyi bitirmesinin ardından Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı Kurulu sınavını kazandı. Yedi yıl Hesap Uzmanı olarak çalıştıktan sonra 1994 yılında ayrılarak özel sektöre geçti. Bir yıl süreyle bir şirketler grubunun mali işler direktörlüğünü yaptı.

İzleyen dönemde uluslararası danışmanlık ve denetim şirketlerinden BDO Türkiye'ye (Denet) katıldı. Halen ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak faaliyetine devam ediyor. Eşini ve işini çok seviyor.

Başta Vergi Konseyi ve TÜSİAD olmak üzere pek çok mesleki sivil toplum kuruluşunun vergi çalışmalarına katkıda bulunuyor.

2003 -2010 yılları arasında ve 2020 yılında Milliyet gazetesinde, çalışma hayatı boyunca mesleki dergilerde vergisel konularda çok sayıda makalesi yayımlandı. Mayıs 2020'den itibaren T24'te yazmaya başladı.

Teknik bir kitap yazmak istemediği için henüz bir kitabı yok. İleride en azından bir şiir kitabı, bir de polisiye roman yazmak istiyor. Yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik lisanslarına sahiptir.

Yazarın Diğer Yazıları

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi mükelleflerine ilişkin bilgileri ücret karşılığında paylaşmaya hazırlanıyor!

Mevcut bilgi paylaşımı hangi mevzuata dayanılarak yapılıyor? Kamunun bilgi işlem alt yapısında yer alan bilgileri ticari kuruluşlarla paylaşmasının (ücretli veya ücretsiz) yasal dayanağı var mı?

Torba yasa Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi; yurt dışından elde edilen kâr payları ile ilgili avantajlı düzenlemeler değiştirilmeden geçti

Bugün bu düzenlemelerden ülkemize döviz getirilmesini teşvik amacına yönelik yurt dışı kâr payı istisnasına ilişkin düzenlemeleri irdelemeye çalışacağım

Cumhurbaşkanı, ithalatta gözetim ve korunma uygulamaları kapsamında ödenen KDV’nin indirim hakkını kaldırdı

Cumhurbaşkanına KDV indirim hakkını bütünüyle kaldırma yetkisi verilmiş olması, bu verginin niteliğini değiştirme anlamına gelir. Çünkü KDV sisteminin temeli indirim mekanizmasıdır. Bu yolla vergi ara kademelerdeki mükelleflerce yüklenilmeyip nihai tüketicilere intikal eder