02 Temmuz 2021

2021 yılı mali tatili başladı

Mali tatil, her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında uygulanıyor. Mali tatil süresi içinde vergi ve sigorta ile ilgili süreler işlemiyor, bazı işlemler yapılamıyor, bazı yükümlülüklerin beyan ve ödeme süreleri ise uzuyor.

Bu yıl mali tatil Kurban Bayramı tatili ile birleşti, böylece vergide kesintisiz 25 gün tatil imkânı doğdu. Temmuz ayının ilk iş günü 26 Temmuz 2021 tarihi olacak. Bu süre içinde mükellefler ve mali müşavirleri biraz olsun nefes alabilecekler. Pandemi şartlarında risk altında çalışmaya devam eden meslek mensupları bu tatili fazlasıyla hak ettiler.

Şimdi gelelim mali tatilden etkilenen vergisel işlemlere. Bu yazımda sadece vergiye odaklanıp, mali tatilin sigorta işlemlerine etkisini konunun uzmanlarına bırakıyorum.

Mali tatil nedeniyle uzayan beyan ve ödeme süreleri

Mali tatil süresi içinde verilmesi gereken (yani son günü 1 -20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan) vergi beyannamelerinin hem verilme hem de ödeme süresi mali tatilden etkileniyor. Bu vergi beyannamelerinin verilme süresi, mali tatilin son gününü (20 Temmuz'u) izleyen tarihten itibaren 7 gün süreyle (yani 27 Temmuz 2021 günü akşamına kadar) uzayacak.

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan bu vergilerde ödeme süresi ise (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor. Buna göre, 2021 yılında mali tatil nedeniyle, beyan süresi 27 Temmuz 2021 tarihine kadar uzayan beyannamelere ilişkin vergilerin 28 Temmuz 2021 mesai saati bitimine kadar ödenmesi şart. Dileyen mükellefler beyannamelerini normal sürelerinde verebilir ve ödemelerini normal sürelerinde yapabilirler.

2021 yılı Haziran ayına ait muhtasar, damga ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süresinin son günü 26 Temmuz 2021 olup, bunların beyan ve ödeme süreleri mali tatilden etkilenmeyecek.

Mali tatil nedeniyle uzayan idari süreler

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, ödeme süresinin son günü (vadesi) mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi 20 Temmuz'u izleyen tarihten itibaren 7 gün (27 Temmuz'a kadar) uzayacak.

Mükelleflere yapılmış olan tarhiyatlara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde de süreler 27 Temmuz'a kadar uzayacak.

Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca veya vergi dairelerince "devamlı bilgi verme" hükümleri kapsamında istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre de 27 Temmuz'a kadar uzayacak.

Mali tatil nedeniyle uzamayan süreler

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil hükümleri uygulanmıyor.

Mali tatil nedeniyle işlemeyecek süreler

Mali tatil nedeniyle aşağıda belirtilen süreler işlemeyecek:

- Muhasebe kayıt süreleri,

- Bildirme süreleri,

- İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış tarhiyatlara karşı açılacak davalarda dava açma süreleri. (Kanunda tahsilata ilişkin davalardan bahsedilmediği için ödeme emrine karşı açılacak davalarda mali tatilin etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Keza devam eden davalarda temyiz, itiraz ve cevap verme sürelerinin de mali tatil sebebiyle uzamadığı düşünülüyor. Bu nedenle söz konusu işlemler için mali tatilin dikkate alınmamasını öneririm.)

Mali tatil süresince duran (işlemeyen) bu süreler, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar kaldığı yerden işlemeye devam edecek.

Mali tatil-adli tatil ilişkisi

"Adli tatil" olarak adlandırılan uygulama ile bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verirler ve 1 Eylül'de yeniden çalışmaya başlarlar. Adli tatile rastlayan süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır.

Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün adli tatile rastlaması halinde dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren 7 gün uzar. Hesaplamalarda bu hususu da göz önünde bulundurmak gerekir.

Danıştay 4. Dairesi'nin 15.06.2015 tarihli ve E:2014/7459, K:2015/3338 sayılı Kararında, dava açma süresinin adli tatil süresince işlemeyeceği, temyiz süresinin son gününün mali tatil içinde kalması halinde mali tatilin son gününe kadar uzayacağı; bu tarihin de adli tatile rastlaması sebebiyle adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzayacağına hükmedilmiştir.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde (21-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında) biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde (25 Temmuz 2021 günü resmî tatil olduğundan 26 Temmuz 2021 tarihinde) sona erecek.

Mali tatilde vergi incelemesi yapılabilir mi?

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı istenemez ve vergi incelemesine başlanamaz. Mali tatil süresinden önce başlanmış olan incelemelere ise bu süreden önce ibraz edilen defter ve belgeler üzerinden devam edilebilir. Ancak, mali tatil süresi boyunca mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyeceği gibi, mükellef inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya da davet edilemeyecek.

Vergi inceleme elemanları tarafından mali tatil süresinden önce yapılan tebligat ile mükelleften defter ve belge ibrazının talep edilmesi ve bu talebe ilişkin verilen sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre mali tatilin son gününü izleyen günden itibaren 5 gün uzayacak.

Vergi ve ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde gönderilemeyecek, tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre mali tatil süresince işlemeyecek.

Matrah artırımı yapanlara mali tatilin etkisi

7326 sayılı yapılandırma kanununa göre, 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlamış vergi incelemelerine devam ediliyor. İncelemesi devam eden mükelleflerin matrah artırımı yapmaları mümkün. Bu durumda incelemenin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar sonuçlandırılması ve rapor düzenlenmesi halinde, inceleme raporunun en geç bu tarihe kadar (bu tarih dahil) vergi dairesine gönderilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar inceleme tamamlanamazsa devam ettirilmeyecek, yani bırakılacak.

Bu durum inceleme elemanlarında süre baskısı yaratıyor. Çünkü mali tatil ve Kurban Bayramı nedeniyle 2 Ağustos'u da dahil edersek, 1 Temmuz itibariyle toplam 6 işgünü kalıyor. Bu kısa süre içinde incelemelerin tamamlanabilmesi ve rapor değerlendirme komisyonlarından usulüne uygun bir şekilde geçirilmesi çok zor. Özellikle son tutanak mali tatilden önce alınmamışsa…

Vergi Denetim Kurulunun bu süreci mükelleflere yasal haklarını kullandırmadan ve sürelere riayet etmeden yürütmesini beklemiyorum. Kurulun deneyimli yeni başkanının buna izin vermeyeceğini düşünüyorum.

Mükelleflere taslak tutanağın incelenmesi için yeterli süre verilmeli ve rapor değerlendirme komisyonları formaliteden değil gerçekten mükellefleri dinlemeye ve varsa rapor taslağındaki hataları gidermeye odaklanmalıdır.

Mükelleflerin rapor değerlendirme komisyonuna davet edilmemesi düşünülemez, savunma hakları elinden alınamaz, bu tutum ileride yargıda kabul görmez.

Vergi inceleme elemanlarının da bu kısa sürede raporu tamamlayabilmek için açık olmayan, tartışmalı konularda rapor düzenlemekten kaçınmaları gerektiğini düşünüyorum. İncelemelerin 2 Ağustos'a kadar tamamlanamaması nedeniyle sonlandırılması durumunun, vergi müfettişlerinin performans değerlendirmeleri sırasında negatif bir değerlendirme unsuru olmadığının açıklanması, müfettişleri rahatlatacaktır.

Yazarın Diğer Yazıları

Cumhurbaşkanı, ithalatta gözetim ve korunma uygulamaları kapsamında ödenen KDV’nin indirim hakkını kaldırdı

Cumhurbaşkanına KDV indirim hakkını bütünüyle kaldırma yetkisi verilmiş olması, bu verginin niteliğini değiştirme anlamına gelir. Çünkü KDV sisteminin temeli indirim mekanizmasıdır. Bu yolla vergi ara kademelerdeki mükelleflerce yüklenilmeyip nihai tüketicilere intikal eder

Kur korumalı mevduatta vergi teşvikleri sona mı eriyor?

KKM hesaplarını yıl sonuna kadar açmak veya yenilemek mümkün. Dolayısıyla KKM istisnalarının 2024 yılında da hayatımızda yerini koruyacağını söyleyebiliriz. Yani 2023 sonrasında da istisnalar varlığını korumaya devam edecek. Çünkü önemli olan bu yıl sonuna kadar hesabın açılması veya yenilenmesi…Bu yıl sonuna kadar açılan veya yenilenen KKM hesapları için istisna uygulanacak!