Yaşam

Yerel seçim arifesinde İstanbul Sözleşmesi

Yerel seçimler yaklaşırken, İstanbulluların taleplerini dile getiren bir sözleşme yayınlandı, sözleşme İstanbul'da yerel yönetim adaylarına 'oy verme koşulları'nı içeriyor

08 Ocak 2014 20:50

Yerel seçim arifesinde İstanbul seçmenlerine imzalamaları, büyükşehir ya da ilçe belediyelerinde aday olanların tümünün seçmenin istekleri üstüne bilgilenmeleri için bir “İstanbul Sözleşmesi” yayınlandı.

Sözleşme çok sayıda uzmanın görüşlerine başvurularak ve İstanbullu yurttaşların öne çıkan istekleri saptanarak hazırlandı. İstanbul Sözleşmesi’ni hazırlayan “hemşehriler” kendilerini şöyle tanımladılar:

“Bizler İstanbul’un yönetimi, gelişimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak isteyen, kente sahip çıkan ve hangi partiden olursa olsun İstanbul’u yönetmeye aday olanlardan da İstanbul’a sahip çıkmalarını talep eden insanlarız.

Bu amaçla bir araya gelerek hazırladığımız İstanbul Sözleşmesi’nin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz.”

 

'Kentimize sahip çıkıyoruz'

 

Seçmenlerin imzalayarak büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yönetimine aday olan ve seçilecek olanlara “oy verme koşulları”nı maddeler halinde sıralıyor. İstanbul Sözleşmesi adı verilen metin aynen şöyle:

“Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve İstanbul’u yönetmeye aday olanlardan da İstanbul’a sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa olsun, aşağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için birbirimize söz veriyoruz.

 

Yeni bir yönetim anlayışı için:

 

- Yaşadığı şehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur.
- Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın, bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır.
- Her sokak, her mahalle, her ilçe, merkezden değil, yerinden yönetilir.
- Her düzeydeki şehir yönetimi, dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamakla yükümlüdür.
- Mali kaynaklara erişim başta olmak üzere, yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilir.
- Şehrin bütçesi, tüm aşamalarında İstanbulluların etkin katılımıyla yapılır.

 

Değişen İstanbul’da haklarımızı yeniden tanımlamak için:

 

- Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin imkânlarına erişim temel insan hakkıdır. İstanbul’da yaşayan herkesin bu haklara en kolay, en az maliyetle ulaşmasını sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir.
- Yerel yönetimler, her türlü afet riskine karşı gerekli eylem planlarını hazırlar; doğacak risk ve zararı en aza indirecek biçimde yürütür.
- Kentsel dönüşüm projeleri, sosyal, kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleştirmeden ve hak sahipliği korunarak, orada yaşayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden, birer iyileştirme çalışması olarak gerçekleştirilir.
- Yerel yönetimler şehirde yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli ve engelli, herkesin dilediği yere zamanında, güvenli ve sağlıklı ulaşımını sağlar.
- Kadınların ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması temel bir haktır. Yerel yönetimler,  kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlamak ve uygulamakla yükümlüdür.
- Yerel yönetimler,  merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının korunması, geliştirilmesi, ayrıma uğramaksızın bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için programlar geliştirir.
- Yöneticiler, şehirdeki bütün kimliklerin, inançların, kültürlerin özgürce yaşanabilmesini sağlamak, her tür ayrımcılıkla ve şiddet ile mücadele etmekle yükümlüdür.
- Yerel yönetimler kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Kentlilerin ve kâr amacı gütmeyen kurumların önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır.
- Şehri paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve kaliteli yaşam hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerindendir.
 

Geçmişle bağlarımızı yeniden kurgulamak için:


- İstanbul bir Dünya mirasıdır. Bütün toprak altı ve üstü zenginlikleri,  doğal, kültürel,  ve tarihi varlıklarıyla, İstanbullulara ait olduğu kadar, bütün insanlığa da aittir.
- İstanbul’un kültürel ve doğal mirası, uluslararası normlara uygun bir bakışla korunur.
- Yönetimler, tarihi bölgeleri, demokratik, bilgiye dayalı, çoğulcu, bütün kültürlere saygılı bir bakışla korumakla yükümlüdür.
- Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyoekonomik gelişimi ve yerinden etmemek başta olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır.

 

Geleceği birlikte düşünmek için:
 

- Yerel yönetimler, İstanbul’un bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları, su havzalarını, tarım alanlarını ve tüm canlıları korur. İstanbul’un coğrafyasına müdahale etmez. İstanbul’un varlığını tehdit eden projeleri önler.
- Parklar, limanlar, kıyılar, meydanlar, yeşil alanlar ve askeriyeye ait alanlar gibi, hep birlikte kullandığımız ya da kullanabileceğimiz kamu mülkleri özelleştirilemez, imara açılamaz, korunarak tüm İstanbulluların dinlenme, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine vakfedilir.
- Yerel yönetimler, beşeri birikimin değerini bilir, emek, bilgi ve becerinin her yönden gelişimine yatırım yapar.
- Şehrin planları, en geniş katılımla, çoğulcu, çevre-insan dengesini merkezine alan, buluşçu ve bütünlüklü bir bakışla yapılır.
- Planlama, bilgi üretimi, tasarım ve uygulama süreçlerinin birbirini beslediği, izleme ve değerlendirme ile sürekli güncellenen bir yöntemle yapılır.
- Planların izlenmesi ve denetlenmesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.
- İstanbul’u etkileyen her türlü karar, “etki değerlendirme” çalışmaları ile ele alınır ve sonuçları şehirlilerle paylaşılır.
- Yerel yönetimler, ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır. Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular.

İlan ederiz:

Bu sözleşmeye imza atan İstanbullular olarak biz, bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz.”

Sözleşmeyi benimseyen İstanbullu seçmenlerin imzalamak için www.istanbulhepimizin.org  ve [email protected] linklerinden birini kullanarak imza verebilecekleri bildiriliyor, çerçevede hareket etmesini özellikle ümit ediyorum.