Politika

SİYASİ PARTİLERE HER TÜRLÜ HARCAMA SERBEST TBMM (A.A)

12 Şubat 2011 09:15

-SİYASİ PARTİLERE HER TÜRLÜ HARCAMA SERBEST TBMM (A.A) - 12.02.2011 - Siyasi partiler, amaçlarına ulaşmak için her türlü harcama yapabilecek; çalışanlarının konaklama, yol masrafı ve diğer harcamalarını gider olarak gösterebilecek. TBMM Genel Kurulunda, ''Torba'' tasarının 180-207. maddelerini kapsayan 8. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.  Kabul edilen maddelere göre, kamu bankaları ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapım ihaleleri, Kamu İhale Kanunu kapsamında olacak. Ancak, TMSF'nin sahip olduğu bankalar, kamu bankalarının yapım ihaleleri dışındaki işlemleri, kamu bankalarının gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalacak.  Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararnameleri kapsamında; Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları da Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak.  Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılacak. Ancak, denetim, siyasi partilerin amaçlarına ulaşmak için yapılmasında fayda görülen faaliyetleri daraltacak veya bu faaliyetlerin yerindeliğini içerecek şekilde yapılamayacak.  Siyasi partiler, amaçlarına ulaşmak için, siyasi faaliyetler kapsamında her türlü harcamayı yapabilecek. Partilerin mal ve hizmet alımı, yapım işleri açık ihale, kapalı zarf usulü, doğrudan veya pazarlık usullerinden herhangi biriyle yapabilecek. Siyasi partilerin harcamaları fatura, bunun yerine geçen belge; bunların sağlanamaması durumunda harcamayı doğrulayacak nitelikteki diğer belgelerle kayıt altına alınabilecek. Belgenin kaybolması, yırtılması halinde, fatura ve bunun yerine yerine geçen belgelerle onaylı örnekleri kullanılabilecek. Partiler, çalıştırdıkları kişilere ödedikleri ücret ve sosyal yardım giderleriyle görevlendirdikleri kişilerin yurt içi ve yurtdışı konaklama, yol masrafı ve diğer harcamalarını gider olarak kaydedebilecek. -UYGUN GÖRÜLEN ORMANDA HAYVAN OTLATILABİLECEK- Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasak olacak. Ancak, kamu yararı gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman alanlarında hayvan otlatılmasına izin verilebilecek. Ağaçlandırılan, erozyon kontrolü yapılan, rehabilite edilen sahalardan elde edilen odun dışı orman ürünleri, öncelikle bu sahaların bakımını yapan köy tüzel kişiliklerine kooperatiflere, üretici birliklerine tarife bedeli ile verilebilecek. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılacak. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bulundukları ilin valisi yerine il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yapacak. Sağlık Bakanlığında döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ve sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara ek ödeme yapılabilecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencinin aldığı kredinin geri ödeme süresini bir yıl uzatabilecek. Yetkilendirilen haberleşme şirketleri üzerinden hizmet veren haberleşme şirketleri de bu yetkilendirme kapsamında doğan aylık satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödeyecek. -MESKENLERDEKİ BÜROLAR- İlgili kanunlarda düzenleme yapılıncaya kadar, meskenlerdeki avukatlık, hukuk, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik büroları faaliyetlerine devam edecek.  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, üç ayda bir, giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın yüzde 20'sini ''Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) gelirleri'' olarak genel bütçeye aktaracak. Ulaştırma Bakanlığı, büyükşehir belediyelerinin bakanlığa devrettiği şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro projelerini, mevcut sözleşmeleriyle devralabilecek. Bu sözleşmeler devralınırken yapılacak işlemler damga vergisi ve harçlardan müstesna olacak. -SİGARA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI- Belediye encümenlerinin, belediye sınırları içerisinde tütün ürünleri için para cezası kesme yetkileri kaldırılıyor.  Tasarıya göre, tütün ürünlerine ilişkin yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınmasıyla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri yerine, denetimi yapan yetkililer tarafından önce yazılı olarak uyarılacak.  Buna rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ''mahalli mülki amir'' tarafından 1000-5000 TL arasında para cezası verilecek. Mevcut düzenlemede, yükümlülükleri yerine getirmeyenlere, belediye sınırları içinde ''belediye encümeni'' ceza uyguluyordu ve cezanın alt sınırı 500 TL idi.  Sigara yasağından dolayı ceza kesildiği halde, fiilin tekrarlanması halinde, para cezası bu kez bir kat artırılacak. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, tasarının 8. bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından saat 13.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı. TBMM Genel Kurulunda, toplam 224 madde ve 10 geçici maddeden oluşan ''Torba'' tasarı üzerindeki görüşmelerin bugün tamamlanması bekleniyor. 

ETİKETLER

haber