Politika

Reza Zarrab Meclis'te tanık olarak dinlenecek

17 Aralık sonrası is­ti­fa eden ba­kan­lar için ku­ru­lan Mec­lis so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu önü­müz­de­ki günlerde ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak

06 Ekim 2014 17:02

17 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın ar­dın­dan görevlerinden is­ti­fa eden ba­kan­lar için ku­ru­lan Mec­lis soruşturma ko­mis­yo­nu önü­müz­de­ki gün­ler­de ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak. Ba­kan­la­ra rüş­vet ver­di­ği id­di­a edi­len İran asıl­lı işadamı Re­za Zarrab da ko­mis­yo­na ta­nık ola­rak ifa­de ve­re­cek.

 

Sü­re­si uza­tı­la­cak

 

Sözücü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, is­ti­fa eden Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, Av­ru­pa Bir­li­ği es­ki Ba­ka­nı Ege­men Bağış ile Çev­re ve Şe­hir­ci­lik es­ki Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, TBMM‘­de ku­ru­lan So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’n­da sor­gu­la­na­cak.

Ko­mis­yo­n, bu haf­ta ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak ve sü­re­si de iki ay uza­tı­la­cak. Ki­min han­gi gün sor­gu­ya alı­na­ca­ğı­na ko­mis­yon ka­rar ve­re­cek. Ko­mis­yo­na ta­nık ola­rak ba­zı işa­dam­la­rı da da­vet edi­le­cek.

Ba­kan­la­ra rüş­vet ver­mek­le suç­la­nan Re­za Zar­ra­b’­ın da so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nun­da ifa­de­ye çağ­rı­la­cak­lar ara­sın­da bu­lun­du­ğu bil­di­ril­di. CHP’­li üye­le­rin, ha­len ka­bi­ne­de bu­lu­nan ba­zı bakanların da “yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­la­ra mü­da­ha­le et­ti­ği­”ne iliş­kin id­di­alar ne­de­niy­le ko­mis­yo­na da­vet edil­me­si­ni is­te­ye­ce­ği bil­di­ril­di.

 

Nar­ko­ti­k’­ten ya­zı­

 

Bu ara­da Mec­li­s’­e ulaş­tı­rı­lan 28 nu­ma­ra­lı kla­sör­de, “Yar­gı­ta­y’­ın de­ği­şik ka­rar­la­rı, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın gö­rüş­le­ri, Ka­çak­çı­lık ve Nar­ko­tik Suç­lar Bü­ro­su’­nun 12 Ara­lık ve 26 Ara­lık 2013 ta­rih­li iki ay­rı ya­zı­sı, İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’nün 309 say­fa­lık "raporu­” da bu­lu­nu­yor. CHP’­li Komisyon üye­si Er­dal Ak­sün­ger, “Ko­mis­yo­na ge­len bel­ge­ler ara­sın­da, ero­in ka­çak­çı­lı­ğı dos­ya­sı da va­r” de­miş, an­cak içe­ri­ği­ni açık­la­ma­mış­tı.