Yaşam

ÖSYM kadrolu sözleşmeli personel esasları belirlendi ANKARA (A.A)

02 Aralık 2011 12:03

-ÖSYM kadrolu sözleşmeli personel esasları belirlendi ANKARA (A.A) - 02.12.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığında kadro karşılığı çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkındaki usullerle geçici görevle görevlendirilen personele ödenecek ek ödemenin tutarıyla usul ve esasları belirlendi. Bakanlar Kurulu'nun, ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Kadro Karşılığı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları'' ile ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Geçici Görevle Görevlendirilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar''a ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Esaslar, ÖSYM'de kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılacak personelin hizmet şartları, vasıfları, görevleri, sorumlulukları, ücretleri ve diğer ödemeleriyle özlük işlerini ve geçici görevle görevlendirilen personele ödenecek ek ödemenin tutarını düzenliyor. Buna göre, kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin; I. hukuk müşaviri, hukuk müşaviri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, başkanlığa bağlı temsilcilikleri yönetmekle görevlendirilen şube müdürü unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli çalıştırılacakların, 657 sayılı Kanun'un 48'inci ve 68'inci maddelerinde yer alan şartları, daire başkanları için 657 sayılı Kanun'da aranan şartların yanında kanunun 6'ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan şartları taşımaları, uzman ve uzman yardımcısı unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin, 6114 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarındaki şartları taşımaları gerekecek. -Sözleşmenin şekli ve süresi- Bu esaslara göre yapılacak sözleşmeler yazılı olacak ve bütçe yılı itibarıyla bir yıllık düzenlenecek. Sözleşmeler, kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılanların çekilme taleplerinin Başkanlık tarafından kabulü, istek, yaş haddi veya malullük sebeplerinden birine dayanılarak emeklilik; sözleşmeli personel olarak alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sözleşmeli personel olabilme şartlarından birinin sonradan kaybedilmesi, sözleşmenin feshedilmesi veya yenilenmemesi, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerine göre hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi veya ölüm hallerinde sona erecek. İdare, gerekçe göstermek ve bir ay önce bildirmek suretiyle sözleşme tek taraflı olarak her zaman feshedilebilecek. Mali yıl içinde sözleşmeli personelin kadro unvanı değiştiğinde, yeni kadro unvanı kadro karşılığı sözleşme için uygunsa, sözleşme yeni unvanına göre yenilenecek. -Çalışma saatleri- Sözleşmeli personel hakkında devlet memurları için tespit edilen çalışma saatleri ve süreleri aynen uygulanacak. Bu esaslara göre çalıştırılacak sözleşmeli personel, o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorunda olacak. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilecek. -Ücret ve diğer mali haklar- Sözleşmeli personelin aylık brüt sözleşme ücretleri, ilgililerin kadro unvanları ve dereceleri dikkate alınarak, aşağıdaki taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Başkan onayıyla tespit edilecek. Bu sözleşmeli personele, devlet memurlarına ödenen aile, doğum ve ölüm yardımı ödenekleri verilecek. Bu personele ayrıca çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izin süreleri dahil ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenecek. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Başkan onayıyla haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilecek. Aylık ücretler peşin olarak ve her ay başında ödenecek. Emeklilik ve ölüm halleri hariç ay sonundan önce ayrılmalarda, kalan günlere ait ikramiye ve ücret tutarı re'sen geri alınacak. Bir mali yıl içinde herhangi bir şekilde 3 aydan fazla süreyle yurt dışında bulunanlara, teşvik ikramiyesinden sadece biri ödenecek. 6 aydan fazla yurt dışında bulunanlara teşvik ikramiyesi ödenmeyecek. Bir mali yıl içinde 657 sayılı Kanun'un 104'üncü ve 105'inci maddeleri kapsamında mazeret ve hastalık izinlerinin toplam süresi, bir değerlendirme döneminde 60 günü aşanlara takip eden dönemde teşvik ikramiyesi ödenmeyecek. Bu esaslara göre kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli statüde çalıştırılanlara ayrıca sınav ücreti ödenmeyecek. Bir mali yıl içinde kurum tarafından re'sen yapılan görevlendirmeler hariç olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine görevlendirilenlerden 3 ay veya daha fazla süreyle kurum dışında görev yapanlara, teşvik ikramiyesinden sadece biri ödenecek. -Yurt içi ve yurt dışı yollukları- Yurt içi ve yurt dışında geçici görevle görevlendirilecek sözleşmeli personele ödenecek yol giderleri ve gündelikler hakkında 10 Şubat 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanacak. Sözleşmeli personele, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre izin verilecek. Sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanun'un 28'inci maddesi hükümleri uyarınca ticaret ve diğer kazanç getirici başka bir iş yapamayacak. Başkanlıkça yapılan sınavlarda görevlendirilse bile sınav ücreti alamayacak. Başkanlıktaki görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren gerçek kişilerle özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamayacak ya da bu tür işlere ortak olamayacak. Bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremeyecek. Bunların eşleri, çocuklarıyla ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların görevleri süresince, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek şekilde doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremeyecek. Bu esaslarda hüküm bulunmayan hususlarda, 6114 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacak.   -Geçici Görevle Görevlendirilenlere Yapılacak Ek Ödeme- ''ÖSYM Başkanlığında Geçici Görevle Görevlendirilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar'' da düzenlendi.   Bu esaslar, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesinin son fıkrasına göre görevlendirilenlerle 8 Haziran 1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda çalışanlardan, 6114 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinin sekizinci fıkrasına göre Başkanlıkta görevlendirilenleri kapsayacak. Ek ödeme, kapsama dahil personele, tespit edilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden yapılacak.

ETİKETLER

haber