Politika

Milletvekillerine 'kıyak düzenleme' jet hızıyla komisyondan geçti

TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi ,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

10 Mayıs 2013 01:17

Milletvekillerine yeni haklar getiren TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi'ni kabul etti.

AKP, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan teklif, TBMM üyeleri, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanların mali, sosyal hak ve yükümlülükleriyle ilgili diğer hususları düzenliyor.

Teklife göre, TBMM üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktar olacak. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar, Gelir Vergisi'ne tabi tutulmayacak.

TBMM üyelerine, hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı kadar yolluk ödenecek.Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemeyecek.

Milletvekilleri, bu sıfatı aldıkları aydan itibaren, ödenek ve yolluklara hak kazanacak. Herhangi bir nedenle TBMM üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden ay başından itibaren verilmeyecek.

Ancak, ölüm, Cumhurbaşkanı seçilme ve genel seçimlerin yapılması halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmayacak.

Dışarıdan atanan bakanlar, TBMM üyelerine sağlanan haklardan yararlanacak. TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlar bu görevlerinden dolayı sigortalı sayılacak.

TBMM üyelerinin, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının; ölenlerin aylık ve tazminat alan veya müstahak olup da bu tazminatı alamayan dul ve yetimlerinin tedavileriyle ilgili giderler TBMM bütçesinden karşılanacak.

TBMM üyelerinin ölümlerine ilişkin mevcut yasalarda yer alan düzenleme, bu teklife de taşındı.

Milletvekili ve üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar; kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesis ve imkanlarından bu kurumların en yüksek yöneticilerinin tabi olduğu koşullarda yararlanacak.

TBMM üyeliği sona erenler; yasama, ödenek yolluk, genel kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında TBMM üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanacak.

Yasama faaliyetlerinde TBMM üyelerine yardımcı olmak üzere personel çalıştırılabilmesine ilişkin mevcut yasada olan düzenleme de bu teklife konuldu.

 

Protokol sırasında iki basamak atladı

 

TBMM Başkanvekilleri, TBMM'de Grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Katip Üyeleri ve idare amirleri, ihtisas komisyonları başkanları, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri, bu siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, genel sekreterleri ve milletvekilleri, ilgili mevzuatı gereği belirlenen Başkent protokolü önde gelim listesinde, kuvvet komutanlarından sonra yer alacak. Böylece, milletvekilleri orgeneraller ve oramiraller ile YÖK Başkanı'ndan önceki sıraya geçerek, Başkent Protokol listesinde 20. sıradan 18. sıraya yükselmiş oldu.

 

Silah bulundurma ve taşıma

 

Milletvekillerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara; ilgili kanun kapsamına giren silahlar için "silah bulundurma ve taşıma ruhsatı" verilecek. Bu ruhsatlarda süre kaydı aranmayacak. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar da bu kapsama tabi olacak. Ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler, her türlü resim, vergi ve harçtan muaf tutulacak.

 

Trafik ile ilgili hükümler

 

Milletvekillerinin resmi ziyaret ve programları gereğince kullanımında bulunan araçlar, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca geçiş üstünlüğü bulunan araçlar ve sürücüler kapsamına alınıyor. Öncelik sırasına ilişkin olarak bu kapsamda değerlendirilecek.

 

Milletvekillerinin yapamayacağı işler

 

Milletvekilleri; devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda görev alamayacak.

Milletvekilleri ayrıca; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında da görev alamayacak.

Milletvekilleri, belirtilen bu kurum ve kuruluşlarda; ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk ve müşavirlik yapamayacak; genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamayacak.

Milletvekilleri herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemeyecek, temsilcilik ve hakemlik yapamayacak. Milletvekilleri, yürütme organının teklif, inha, itama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemeyecek.

 

Kadın milletvekillerine doğumu izni

 

Teklife eklenen bir maddeyle, kadın milletvekillerine kamu çalışanlarında olduğu gibi doğum izni getirildi.

Buna göre, kadın milletvekilleri doğumdan önce ve sonra, toplam 16 hafta süre analık izni kullanacak. Çoğul gebelik durumunda bu süreye iki hafta daha eklenecek.

Sürelerin hesaplanmasında, tatil veya ara verme süreleri dikkate alınacak. İlave izin kullanımları TBMM İçtüzüğünün izinlere ilişkin genel hükümlerine tabi olacak. Kullanılan izin sürelerince ödenek, yolluk ve diğer mali ve sosyal haklarda kesinti yapılmayacak.