Politika

MHP'li Sinan Oğan: Genel başkan seçilirsem, ilk seçimde iktidarız

''O bi­zim Dev­let abi­miz! Ama ar­tık par­ti­nin ba­şın­dan git­me­si la­zım. Şu an­da MHP’­nin inan­dı­rı­cı­lı­ğı kal­ma­dı''

11 Mart 2016 13:38

MHP’de Devlet Bahçeli’ye ilk bayrak açan isim olarak bilinen ve genel başkanlığa aday olan Sinan Oğan “Türkiye’nin kurtuluşu, MHP’nin yenilenmesi ile mümkün. Ancak MHP hiçbir dönemde demokrasiden bu kadar uzaklaşmadı. Yeni bir kadro, umut veren bir lider, MHP’yi şaha kaldırır” dedi. Oğan, kurultayı kazanması halinde, ilk seçimde MHP’yi iktidara taşıyacağını ileri sürdü. 

Sözcü’den Nil Soysal’a konuşan Oğan’ın sözleri şöyle: 

- MHP’­de­ki en sı­cak ge­liş­me ile baş­la­ya­lım… Her ne ka­dar res­mi ola­rak açık­la­ma­sa da ge­nel baş­kan­lık ya­rı­şı­na Ümit Öz­dağ da ka­tıl­dı. Na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

Ümit be­yi çok es­ki ta­nı­rım. Hat­ta Gök­çe­n’­le ev­len­di­ği­miz­de iki­miz de ASA­M’­da (Av­ras­ya Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi) ça­lı­şı­yor­duk ve ASA­M’­ın Baş­ka­nı da Ümit Öz­da­ğ’­dı. Ümit bey­le geç­mi­şe da­ya­nan bir dost­lu­ğu­muz, ül­kü­daş­lı­ğı­mız, bir yol yü­rü­müş­lü­ğü­müz var. İr­ti­ba­tı­mı­zı da hiç ko­par­ma­dık. Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ol­du­ğu sü­re içe­ri­sin­de bir ko­puk­lu­ğu­muz ol­du ama is­ti­fa sü­re­cin­de ilk teb­rik eden­ler­den bi­ri be­nim ve za­ten bek­li­yor­dum. Çün­kü MHP’­de­ki gi­di­şat­tan çok muz­da­rip­ti. Ken­di­si za­ma­nın­da ge­nel baş­kan ada­yı ol­muş­tu. İn­san­lar bir ta­kım şey­ler yan­lış git­ti­ği için ge­nel baş­kan ada­yı olur.

- Ola­ğa­nüs­tü kon­gre sü­re­cin­de Öz­da­ğ’­ın da mu­ha­lif­ler saf­ı­na ka­tıl­ma­sı sü­re­ci na­sıl et­ki­ler?

Yö­ne­tim ka­de­me­si­nin Dev­let be­ye çok bağ­lı ol­du­ğu­nu ve sa­hip çık­tı­ğı­nı söy­lü­yor­lar­dı. Bi­zi de mu­ha­lif ola­rak ad­lan­dı­rı­yor­lar­dı. Ümit be­yin is­ti­fa­sıy­la or­ta­ya çık­tı ki; yö­ne­tim ka­de­me­sin­de de in­san­la­rın bir de­ği­şim ta­le­bi var. As­lın­da Ümit bey bir ka­pı ara­la­dı. Bir­çok ar­ka­da­şı­mı­zın da ay­nı şe­kil­de dü­şün­dü­ğü­nü bi­li­yo­rum. Ye­ri ve za­ma­nı gel­di­ğin­de; or­ta ka­de­me­de, mil­let­ve­ki­li ve di­van se­vi­ye­sin­de ye­ni is­ti­fa­lar ola­ca­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­rim. Özel­lik­le Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın avu­ka­tı Ha­mit Ko­ca­be­y’­in is­ti­fa­sın­dan son­ra baş­ka is­ti­fa­lar da ge­le­cek­tir.

 

“Yapılan işlemler hukuksuz’’

 

- Baş­kan aday­la­rı­nın ön­ce­li­ği kon­gre­ye git­mek ama Me­ral Ak­şe­ner ıs­rar­la; “Ben baş­ba­kan ola­ca­ğı­m” di­yor. Ne di­yor­su­nuz?

Be­nim da­vam ba­şa­rı­lı ol­duk­tan son­ra ge­nel baş­kan ol­mu­şum, ol­ma­mı­şım hiç­bir öne­mi yok­tur. Bi­zim da­va­mız he­pi­mi­zin üs­tün­de­dir ve ül­kü­cü­lük de bu­dur. Mil­le­tin söz ko­nu­su ol­du­ğu yer­de, biz­le­rin ne­re­de ol­du­ğu­nun hiç­bir öne­mi yok­tur. O ne­den­le ön­ce­li­ği­miz kon­gre­nin top­lan­ma­sı­dır.

- Siz 3 Ma­yıs di­ye ta­rih öner­di­niz. Top­la­na­bi­le­cek mi kongre?

3 Ma­yıs Türk­çü­lük gü­nü. O ne­den­le 3 Ma­yıs de­dim ama haf­ta içi­ne denk ge­li­yor. 3 Ma­yı­s’­ı ta­kip eden haf­ta so­nu ola­bi­lir. Kon­gre­nin ya­pı­la­bil­me­si için 240 im­za ye­ter­li, biz 548 im­za ver­dik. Tü­zü­ğü­mü­ze gö­re ip­tal et­ti­re­mez­ler. İm­za­lar top­lan­mış, Ge­nel Mer­ke­z’­e tes­lim edil­miş ama siz teş­ki­lat­la­rı­nı­zı, ra­kip­le­ri­ni­zi ka­pa­ta­rak or­ta­dan kal­dır­ma­ya ça­lı­şı­yor­su­nuz. İm­za­lar tes­lim edil­dik­ten son­ra ya­pı­lan bü­tün iş­lem­ler hu­kuk­suz­dur. Ra­kip­le­ri saf dı­şı bı­rak­mak için ya­pıl­mış iş­lem­ler­dir.

 

“Demokrasiden uzaklaştık’’

 

- Er­ci­yes Ku­rul­ta­yı­’nın kal­dı­rı­la­ca­ğı da kim­se­nin ak­lı­na gel­mez­di.

Ül­kü­cü­ler es­ki­den Er­ci­yes Za­fer Ku­rul­ta­yı­’n­da ça­dır ku­rar­dı. Bir haf­ta ora­da ka­lır­dık. Ko­nu­şur, dert­le­şir­dik. Son­ra da ra­hat­lar evi­mi­ze dö­ner­dik. Hat­ta ev­len­dik­ten kı­sa bir sü­re son­ra böy­le bir ku­rul­ta­ya eşim­le be­ra­ber git­miş­tik. Dev­let bey sa­ğol­sun kal­dır­dı. Ama ne ol­du? Ül­kü­cü­ler şim­di kurultayı Fa­ce­bo­ok’­tan ya­pı­yor­.

- Bu zor sü­reç­te teş­ki­lat­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı­nı; “MH­P’­nin aya­ğı­na kur­şun sık­ma­sı­” di­ye yo­rum­la­yan­lar var...

MHP ta­ri­hin­de hiç böy­le bir sü­reç ya­şan­ma­dı. Par­ti ka­pat­ma­la­rın ol­ma­dı­ğı, de­mok­ra­si­nin ol­du­ğu bir Tür­ki­ye­’yi va­at eder­ken, ken­di par­ti­mi­zin teş­ki­lat­la­rı­nı ka­pat­mak­la işe baş­la­ma­mız, “İs­te­di­ği­niz ka­dar im­za ge­ti­rin umu­rum­da de­ğil(!)” de­me­miz, de­mok­ra­si adı­na üzün­tü ve­ri­ci bir du­rum. De­mok­ra­si­den kork­ma­mak la­zım. San­ki mil­li­yet­çi­ler­le de­mok­ra­si­nin işi yok gi­bi bir al­gı var. O al­gı­yı de­ğiş­ti­re­ce­ğiz.

 

“İnandırıcılığımız kalmadı’’

 

- Ocakta yap­tı­ğı­mız rö­por­taj­da “Bah­çe­li ar­tık Ak Sa­kal­lı­lar Mec­li­si­’nin Baş­ka­nı ol­su­n” de­miş­ti­niz…

Dev­let be­yin 19 senelik bi­ri­ki­mi­ni ni­ye bir ke­na­ra ata­lım? O bi­zim Dev­let abi­miz! Ama ar­tık par­ti­nin ba­şın­dan git­me­si la­zım. Şu an­da MHP’­nin inan­dı­rı­cı­lı­ğı kal­ma­dı. AKP yüz­de 49.5 ile 14. se­ne­si­ne gir­di. Bu AKP çok iyi ol­du­ğu için mi? Hır­sız­lık, yol­suz­luk, dik­ta­tör­lük ol­ma­dı­ğı için mi? Ha­yır; mu­ha­le­fet par­ti­le­ri al­ter­na­tif ol­ma­dı­ğı için.

- Bah­çe­li­’nin baş­kan se­çil­di­ği yaş­ta­sı­nız. Bir şans ola­bi­lir mi?

48 ya­şın­da­yım. Dev­let bey de 48’de Ge­nel Baş­kan ol­du. Ama be­nim ge­nel baş­kan­lı­ğım­da 3 dö­nem ku­ra­lı­nı ge­ti­re­ce­ğiz. Par­ti­mi ilk se­çim­de ik­ti­dar ya­pa­ca­ğım. Bu­nu va­at et­tim za­ten. Bir li­de­rin par­ti­si­ne sağ­la­ya­ca­ğı kat­kı için 3 dö­nem ye­ter­li­dir. Ge­nel Baş­kan­lık kol­tu­ğun­da öl­mek is­te­mi­yo­rum!

 

MHP’­de bir de­ği­şim olur­sa er­ken

se­çi­me ce­sa­ret ede­mez­ler!..

 

- Er­ken se­çim olur mu siz­ce?

Er­ken se­çim ih­ti­ma­li var ama MHP’­de bir de­ği­şim olur­sa er­ken se­çim ol­maz. Bu­na ce­sa­ret ede­mez­ler! Çün­kü ik­ti­dar par­ti­si­nin ama­cı; MHP’­yi ba­raj al­tın­da bı­ra­kıp, 400’ün üze­rin­de mil­let­ve­ki­li çı­kar­mak ola­cak­tır. O za­man da iki par­ti­li bir sis­tem olur ve MHP’­yi de, ül­kü­cü­le­ri de AK­P’­nin ül­kü­cü ka­na­dı yap­ma­ya kal­kı­şır­lar. Biz bu­na mü­sa­ade et­me­yiz. O açı­dan bu kon­gre çok önem­li. Ma­yı­s­ta ola­ğa­nüs­tü kon­gre olur­sa, en er­ken son­ba­har­da­ki er­ken se­çim­de MHP şa­ha kal­kar. AK­P’­ye halk son bir kez ödünç oy ver­di. Bu oy­la­rın 2 mil­yo­nu MHP’­den git­ti. Ye­ni bir kad­ro, gü­len yüz, akıl­lı bir si­ya­set, ener­ji­si yük­sek umut ve­ren bir li­der, MHP’­yi şa­ha kal­dı­rır. Türk seç­me­ni­nin yüz­de 70’i mil­li­yet­çi mu­ha­fa­za­kar­dır. Ge­ri­ye yüz­de 30 ka­lı­yor. Onun yüz­de 6-7’si bö­lü­cü emel­le­ri olan bir par­ti­nin kon­tro­lün­de. Onu da çı­ka­rır­sak ge­ri­ye yüz­de 24-26 ban­dın­da gi­dip ge­len bir baş­ka si­ya­si par­ti ka­lı­yor. Bu­nun yüz­de 40’la­ra çık­ma­sı çok ih­ti­mal da­hi­lin­de de­ğil. Biz güç­len­di­ği­miz za­man AKP oto­ma­tik ola­rak za­yıf­la­ya­cak­. Za­ten o ne­den­le baş­ta Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı ol­mak üze­re ra­kip par­ti­le­rin hiç­bi­ri MHP’­de­ki ye­ni­len­me­yi is­te­mi­yor. An­cak Tür­ki­ye­’nin kur­tu­lu­şu MHP’­nin ye­ni­len­me­si ve ik­ti­dar he­de­fi­ne odak­lan­ma­sıy­la müm­kün­dür.

İlgili Haberler