Politika

Mansur Yavaş: Köşk için 3 partiden de oy alabilirim

CHP'li Mansur Yavaş, 3 partinin seçmeninin de kendisine oy verebileceğini belirterek Köşk’e aday olmak istediğini açıkladı

04 Mayıs 2014 17:58

Ankara’da aday olduğu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Melih Gökçek’e kaybeden Mansur Yavaş, AYM’nin seçimler konusundaki kararını beklerken Cumhurbaşkanlığına da sıcak baktığını açıkladı. Mansu Yavaş, 3 partiden de oy alabilecek nadir insanlardan biri olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı konusunda "Olu­rum ta­bi­i, ne­den ol­ma­ya­yım. Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­yı kim is­te­mez" dedi.

Sözcü gazetesinden Selin Kök’e konuşan Mansur Yavaş’ın söyleşisinden bir bölüm şöyle: 


An­ka­ra Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­mak si­zin için ne­den bu ka­dar önem­li? 

Be­nim için asıl an­lam­lı olan Cum­hu­ri­ye­t’­in baş­ken­ti­nin baş­kan­lı­ğı­nı yap­mak. Yok­sa da­ha ön­ce de be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tım. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ile bi­re­ bir in­sa­na dokunuyorsunuz, seç­me­nin dua­sı da, kız­gın­lı­ğı da anın­da his­se­di­li­yor. Mü­ca­de­le­mi bu yüz­den ver­dim ve ver­me­ye de­vam edi­yo­rum. 

Ma­kam hır­sı­nız var mı? 

İl­la baş­kan ola­ca­ğım di­ye bir hır­sım as­la yok. Hep söy­le­dim bir ki­şi­nin bi­le bur­nu ka­na­ya­cak­sa ben o kol­tu­ğa otur­ma­yı is­te­mi­yo­rum. Bir kol­tuk­ta 20 yıl da otur­mam, iki dö­nem­den faz­la bu tür gö­rev­le­rin ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. 


Si­ya­si ter­ci­hi­niz de çok ko­nu­şu­l­du. Bu ko­nu­ya siz açık­lık ge­ti­rir mi­si­niz? 

Si­ya­si ter­ci­hi­mi açık­ça söy­le­dim, her­kes bu­nu bi­le­rek ba­na oy ver­di. Ke­mal Bey de bi­zim An­ka­ra için bir ara­ya gel­di­ği­mi­zi söy­le­di. 

Hiç en­di­şe­len­me­di­niz mi bu ka­ra­rı ve­rir­ken? 

Be­nim de te­red­düt­le­rim ol­du ama se­çim son­ra­sı çı­kan so­nuç­lar doğ­ru yol­da ol­du­ğu­mu­zu gös­ter­di. Boz­kurt ya­pan­la za­fer işa­re­ti ya­pan yan­ ya­na dur­du. 

CHP seç­me­nin­den ve yö­ne­tim­den bek­le­di­ği­niz des­te­ği gör­dü­nüz mü? 

Ta­ba­nın yüz­de 97’si oy ver­di. Par­ti ola­rak da be­nim­le bir­lik­tey­di­ler. 

 

Köşk’e aday olmak isterim

 

Bun­dan son­ra CHP ile mi yo­la de­vam ede­cek­si­niz? 

 

 

Şu an­da AY­M’­nin ka­ra­rı­nı bek­li­yo­rum. CHP’­nin de par­ti ola­rak bun­dan son­ra na­sıl bir yol iz­le­ye­ce­ği­ne ka­rar ver­me­si ge­re­kir. Tüm bun­lar net­leş­tik­ten son­ra ne ya­pa­ca­ğı­ma ka­rar ve­re­ce­ğim. Ama ak­tif si­ya­set için bir baş­ka par­ti­ye ge­çe­yim ya da MHP’­ye ge­ri dö­ne­yim gi­bi bir şey dü­şün­mü­yo­rum. 

Ol­du da mah­ke­me bek­le­nen ka­ra­rı ver­me­di, ne ya­pa­cak­sı­nız? 

Ba­na des­tek ve­ren, bu sü­reç­te ya­nım­da olan ar­ka­daş­la­rım­la ve CHP yö­ne­ti­min­de olan isim­lerle otu­rup ko­nu­şa­ca­ğım. Çün­kü iki al­ter­na­tif var: 4 ay son­ra ger­çek­le­şe­cek Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ve ar­dın­dan ge­nel se­çim… 

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için ne dü­şü­nü­yor­su­nuz? 

Se­çi­le­cek Cum­hur­baş­ka­nı­nın Tür­ki­ye­’de tam bir den­ge un­su­ru ol­ma­sı ge­rek. Cum­hur­baş­ka­nı ta­raf­sız ol­ma­lı. 

Siz Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday olur mu­su­nuz? 

Olu­rum ta­bi­i, ne­den ol­ma­ya­yım… Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­t­i’nin Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­yı kim is­te­mez… 

Aday­lık­la il­gi­li her­han­gi bir gö­rüş­me yap­tı­nız mı? 

Hayır. Adı­nı­zın anıl­ma­sı bi­le ben­ce çok önem­li bir şey. 

Adaylık için bir­çok isim te­laf­fuz edi­li­yor… 

Evet ama Baş­ba­kan bü­tün par­ti­le­rin des­tek­le­di­ği bir isim üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. De­mek ki ken­din­den bah­set­mi­yor. 

Ken­di­ni­zi fark­lı gö­rüş­le­rin bu­luş­tu­ğu bir isim ola­rak gö­rü­yor mu­su­nuz? 

Bel­ki top­lu­mun ya­rı­sı Ak Par­ti­’ye oy ver­di ama ge­ri ka­lan ya­rı­sı da çok kı­zı­yor. Şu an­da Tür­ki­ye­’de si­ya­si fi­gür ola­rak 3 par­ti­den de oy ala­bi­len ne ka­dar in­san var? Ba­na 3 par­ti­den de oy ve­ren in­san­lar var. Kim­se­nin tut­tu­ğu ta­kı­mı, ya­şam tar­zı­nı, si­ya­si gö­rü­şü­nü me­rak et­mi­yo­rum. Kim­se­yi eleş­tir­mem. Be­nim için in­san ol­ma­sı ye­ter­li. Üç par­ti­den de oy al­ma­mın se­be­bi bu­dur… Benim CHP’den adaylığım zıt kutuptaki insanların belli bir hedef uğruna bir araya gelebileceğini gösterdi. 

Bu du­rum­da siz Baş­ba­ka­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı ta­ri­fi­ne de uyu­yor­su­nuz… 

Bu si­zin yo­ru­mu­nuz be­nim de­ğil… Ben bu ko­nu­da bir şey di­ye­mem. 

İlgili Haberler