Gündem

Diyanet'ten Hz. Muhammed'in 'gurura kapıldığını söyleyen' Ala'ya: Kasıtlı söylenmemişse cahilce!

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Hz. Muhammed hakkındaki tartışmaya yol açan açıklamalarına ilişkin Diyanet'in fetva verdiği öne sürüldü

18 Temmuz 2014 12:40

Diyanet Alo Fetva Hattı'nın, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Hz. Muhammed'e atfen "gurura kapıldı" sözlerini, "bilinçliyse küfür, kasıtlı söylenmemişse cahilce bir konuşma" olarak nitelendirdiği öne sürüldü.

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala, geç­ti­ği­miz gün­ler­de İs­tan­bul Eyüp'te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Hz. Mu­ham­me­d’­in Mek­ke fet­he­dil­di­ğin­de şeh­re gi­rer­ken gurura kapılarak nef­si­ne pay çı­kar­dı­ğı­nı, bu yüz­den Al­lah ta­ra­fın­dan uya­rıl­dı­ğı­nı id­di­a et­miş­ti. 

Zaman'ın mus­pet­ha­re­ket.com in­ter­net si­te­sinin haberine dayandırdığı bilgiye göre, bu açık­la­ma­ Di­ya­net Alo Fet­va Hat­tı'na sor­uldu. Sitedeki ha­be­re gö­re Di­ya­net “Pey­gam­ber gu­ru­ra ka­pıl­dı, biz ka­pıl­ma­dı­k” ifa­de­si hak­kın­da şu fet­va­yı ver­di:

 

'Efkan Ala'ın tevbe etmesi gerekir'

 

“Al­lah, O’­nun gu­ru­ru­nu ta ana­dan doğ­ma kır­mış, te­miz­le­miş. Pey­gam­ber­de böy­le bir gu­rur me­se­le­si yok­tu. Yan­lış, yan­lış; ka­sıt­lı söy­le­diy­se if­ti­ra­ya ka­dar gi­der. Ka­sıt­lı de­ğil de böy­le ava­mın ko­nuş­tu­ğu şek­liy­le ge­nel bir ko­nuş­ma yap­tı ise bil­me­den ca­hil­ce yap­mış­tır, Al­lah (cc) af­fet­sin de­riz. Tev­be et­me­si ge­re­kir. Piş­man ola­cak, bir da­ha yap­ma­ya­cak onu.”

 

'Allah affetsin diyoruz'

 

“Ka­sıt­lı ise da­ha teh­li­ke­li, Pey­gam­be­r”e sen if­ti­ra edi­yor­sun. Pey­gam­ber­ler va­tan­da­şı­na di­ni teb­liğ eder­ken ne di­yor­lar­dı? 'Bu if­ti­ra­cı, ya­lan­cı' di­yor­lar­dı. Ve onun yü­zün­den top­lum­lar ce­za ye­miş­tir. Ya­nıl­tı­cı ve gü­nah bir şey­dir. Pey­gam­ber­le­r her tür­lü gu­rur­dan, ena­ni­yet­ten, ucu­bi­yet­ten, gü­nah­lar­dan ko­run­muş­tur. O’­nu, Allah ko­ru­yor. Onu söy­le­yen­ler kim­se, uma­rım yan­lış­lık­la söy­le­miş­tir, ha­ta­en söy­le­miş­tir. Al­lah af­fet­sin di­yo­ruz.”

İlgili Haberler