Çevre

Akkuyu Nükleer Santrali için 10 yılda 10 milyon metrekare orman alanı tahsis edildi

02 Ağustos 2023 11:26

Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izniyle, 2012-2022 arasında toplamda 10 milyon metrekare orman alanı nükleer enerji santrali için tahsis edildi. Mersin Akkuyu’ya nükleer santral için verilen orman alanı bin 400 futbol sahası büyüklüğüne karşılık geliyor.

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların YK Enerji’nin madencilik faaliyetleri için kesilmesi gündemdeki yerini korurken, Orman Genel Müdürlüğü’nün verileri, Türkiye’de enerji üretimi için ne kadar büyüklükte orman alanının tahsis edildiğini gösterdi.

Verilerine göre, Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali projesi için 2012'de 14 hektar, 2015'te bir hektar, 2016'da bir hektar, 2017'de 968 hektar, 2021'de iki hektar, 2022'de de 16 hektar olmak üzere; 10 yılda toplamda bin hektar alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izni ile tahsis edildi.

Bir hektar 10 bin metrekareye karşılık geliyor. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Kanunu’nun 17. maddesinin 3. bendini dayanak göstererek, Akkuyu Nükleer Santrali’ne 10 milyon metrekare orman alanını verdi. Akkuyu’ya verilen orman alanı bin 400 futbol sahası büyüklüğüne karşılık geliyor.

Yine Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre arama, işletme, üretim gibi madencilik faaliyetler için 2012-2022 arasında 109 bin 884 hektar yani 1 milyar 98 milyon 840 bin metrekare ve 153 bin 899 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı Orman Kanunu’nun 16. maddesini dayanak göstererek verdi.

Verilere göre, termik santraller için de 767 hektar yani 7 milyon 670 bin metrekare 1074 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı Orman Kanunu’nun 17. maddesine dayanak gösterilerek, santrallerin kullanımına açıldı.

"Orman yok ediliyor"

Eski İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, ANKA Haber Ajansı’na; orman alanlarındaki faaliyetlerden sonra bu alanlarda ormanın yok olduğuna dikkat çekerek, "Bu alanlarda orman alanının daraltılması anlamına geliyor. Çünkü orman yok ediliyor. Arazi ağaç yetiştirilemez duruma getiriyor. Bu da Anayasa madde 169’a aykırı. Yani suç işleniyor" dedi.

"99 yıla kadar uzatılabiliyor"

Akkuyu Nükleer Santrali ve termik santrallere orman alanının verilmesine dayanak gösterilen ilgili Orman Kanunu’ndaki hükümler şöyle:

“Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, hava ayrıştırma, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim, adli hizmet ve spor tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz. Bu izin süresi kırk dokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Söz konusu tesisler Orman Genel Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksan dokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma süresi sonunda yapılır. Verilen izinler amaç dışında kullanılamaz.”

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izinde 

Madencilik faaliyetine orman alanlarının tahsis edilmesine dayanak gösterilen Orman Kanunu’ndaki ilgili hükümler ise şu şekilde:

“Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.

Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilir. Rehabilite maksadı ile bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında izin verilebilir veya Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ihale mevzuatına göre gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir.”