Yaşam

Vodafone Vakfı'ndan hibe programı

Türkiye Vodafone Vakfı 2009-2010 döneminde sivil toplum örgütlerinin toplumsal projelerini desteklemek üzere yeni bir hibe programı açtı.

16 Aralık 2008 02:00

Her sene sivil toplum örgütlerinin yeni projeleri için fon ayıran Türkiye Vodafone Vakfı 2009-2010 yılı için ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandıracak projelere 1,5 milyon YTL'nin üzerinde kaynak ayırdı

Mayıs 2007’de kurulan Türkiye Vodafone Vakfı kurulduğu günden bu yana toplumsal projelere toplam 5 milyon YTL’nin üzerinde fon ayırdı. Her sene sivil toplum örgütlerinin yeni projeleri için fon ayıran vakıf 2009-2010 yılı için ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandıracak projelere 1.5 milyon YTL'nin üzerinde kaynak ayırdı.

Türkiye Vodafone Vakfı Bilgi Toplumu Hibe Programı, toplumun yaşam kalitesinin artması için özellikle dezavantajlı gruplarının gerekli eğitim olanaklarından yararlanmasını, bu grupların hizmete erişimlerini, bireylerin yeteneklerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak etkin programların tasarlanmasını, uygulanmasını ve programların kamu kurumları tarafından sahiplenilerek yaygınlaştırılmasını hedefleyen projeleri destekliyor.

Bilgi Toplumu Hibe Programı aşağıdaki konuları içeren projelere öncelik verecektir:

Toplumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Kapasite artırma projeleri hedef grupların bilgilerini artırmayı, yeteneklerini geliştirmeyi, hedef grubu güçlendirmeyi sağlayan çalışmaları ifade eder. Bilgi Toplumu Hibe Programı yenilikçi, katılımcı projelerle sürdürülebilir kalkınma için kapasite oluşturmayı hedefler.

Bu projeler şu başlıklar altında özetlenebilir:

• Hedef grup ihtiyaçlarını karşılayacak etkin eğitim programları, psiko-sosyal destek programları ile kapasite geliştirmeyi hedefleyen proje ve programlar,

• Dezavantajlı/savunmasız grupların sosyal koşullarının iyileştirilmesini hedefleyen çalışmalar, eğitim olanaklarına erişim ve beceri düzeylerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler,

• Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde eğitimin kalitesini her seviyede iyileştirmeyi hedefleyen projeler,

• Ekonomik ve sosyal yaşam koşullarını iyileştirerek yerel düzeyde kendi kendine yetme kapasitesini artırmayı ve beceri geliştirme faaliyetlerini içeren projeler

Farkındalık Oluşturma/Duyarlılık Geliştirme

Bu projeler şu başlıklar altında özetlenebilir:

• Toplumsal sorunlar hakkında duyarlılık oluşturmayı, kamuoyunun dikkatini çekmeyi ve kamuoyunu sorunla ilgili uyandırmayı hedefleyen projeler,

• Sorunları tanımlayan ve çözüm yollarını anlatan, kamuoyunu harekete geçirerek özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerini çözüm için teşvik eden etkinlikler,

• İhtiyaçlar konusunda bilinç artırmayı hedefleyen projeler,

• Toplumsal bilinçlendirme kampanyaları,

• Gönüllü insan kaynağının en efektif seviyede kullanıldığı programlar ile özellikle sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasını ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesini hedefleyen projeler

Toplumsal Katılım

Katılım, toplumda bireylerin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde yer alması, toplumsal gelişim için sorumluluk üstlenmelerini ifade eden bir kavramdır.

Bilgi Toplumu Hibe Programı özellikle çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler ve toplumda sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan grupların sosyal, kültürel, siyasi (politika üretme süreçlerinde) katılımcılığını teşvik eden, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın her alanına tam katılımlarını destekleyen, karar vericiler olarak yer almalarını hedefleyen projelere öncelik verir.

Hizmete Erişimin Sağlanması ve Eşitsizliklerin Giderilmesi

Bu projeler şu başlıklar altında özetlenebilir:

• Toplumdaki dezavantajlı kesimleri, kırsal ya da büyük kentlerde gecekondu bölgelerinde yaşayan ve hizmete erişimde sıkıntı yaşayan toplulukların hizmete erişimlerini kolaylaştıracak çözüm önerileri sunan faaliyetler,

• Fırsat eşitliğinin sağlanması ve toplumda tüm kesimlerin toplumsal, kültürel, sosyal hizmetlerden yararlanmalarını sağlayan projeler,

• Bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi ve farklılıkların azaltılmasını hedefleyen çalışmalar

Yaygınlaştırma, Politika Üretme, Savunuculuk

Bu projeler ise şu başlıklar altında özetlenebilir:

• Hizmetlere erişimin artırılması, hizmetin kapsamının ve ulaştığı alanların genişletilmesine yönelik projeler,

• Politika yapıcılara yönelik medyanın da dâhil olduğu çalışmalar, tanıtım ve savunuculuk faaliyetleri

Hibe rehberi ve başvuru formlarını www.turkiyevodafonevakfi.org.tr adresinde bulabilirsiniz