Yaşam

Üniversiteliler subay olabilecek

Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen tasarıya göre, üniversite mezunlarına sözleşmeli subay ve astsubay olma yolu açılıyor.

04 Aralık 2008 02:00

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli subay ve astsubay çalıştırılmasına ilişkin kanunda değişiklik yapan kanun tasarısını kabul etti.

Kabul edilen tasarıya göre 4 yıllık fakülteleri bitiren ve 27 yaşından büyük olmayanlar sözleşmeli subay olarak istihdam edilebilecek. Tasarı lisanüstü eğitimini tamamlamış olanlara ise 32 yaşına kadar sözleşmeli subay olma hakkı tanıyor.

Askeri okullardan ve TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel ise sözleşmeli subay olarak alınamayacak. Askeri öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılanlar ile askerliğini yedek subay veya kısa dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler veya askerlik hizmetini yapmakta olanlar da sözleşmeli subay olabilecek.

Sözleşmeli subay olacaklarda devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetlerinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ise istismal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden mahkum olmama, güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olma ve yapılacak sınavda başarılı olma şartları da adaylarda aranacak özellikler arasında yer alıyor. Askeri hakim sınıfına ise sözleşmeli subay statüsünde personel alınmayacak. Sözleşmeli subay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip askeri eğitime tabi tutulacak.

Sözleşmeli astsubaylık için Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirme şartı aranacak.

Sözleşmeli subaylar için emsallerinin harp okulu öğrenim süresinden, sözleşmeli astsubaylar için ise emsallerinin astsubay meslek yüksekokulu öğrenim süresinden yıl olarak daha fazla okudukları süreler ve muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri, rütbe bekleme süresinden düşülmeyecek. Sözleşme süresi sona ermeden sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere sözleşmeli tabip subaylar devlet hizmet yükümlülüğüne tabi olmayacaklar. Bunlardan tıpta uzmanlık sınavını kazananlar, kıta, kurum ve karargahlarda 3 yıllık hizmetini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimine başlayabilecek.

Sözleşmeli subay ve astsubaylar, emsali rütbe ve derecedeki mavazzaf subay ve astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan aynen istifade edecekler. Sözleşmeli subaylardan 15., sözleşmeli astsubaylardan 12. fiili hizmet yılını tamamlayanlardan son 3 yıla ait sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde 60'ı ve üzerinde olanlar, bulunduğu derecede en az 3 yılını ve bu derecenin 3. derecesinde 1 yılını tamamlamış olanlar, rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilecek. Bunlara müteakip yıllarda da rütbe verilmeksizin olumlu sicil aldıkları her hizmet yılı için kademe ilerlemesi yaptırılacak.

Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubaylar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sözleşme süresince sosyal hakları ve sağlık işlemlerinde muvazzaf subay ve astsubaylara ilişkin hükümler uygulanacak.

Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere, son olarak aldıkları net maaşın iki katının hizmet yılı içe çarpımı tutarında tazminat verilecek. Hizmet yılı olarak en fazla 9 yıl esas alınacak. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden bu evlilikleri Genelkurmayca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar, TSK'dan çıkarılmayı gerektiren bir suçtan mahkum olanlar, disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle TSK ile ilişiği kesilenler, sözleşme sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını tazminat olarak ödeyecekler.