Gündem

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kanal İstanbul projesine karşı dava açtı

31 Mart 2020 14:45

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan yeni plan değişikliğine “yürütmenin durdurulması ve iptali” istemiyle dava açtı.

TMMOB tarafından, İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin ekolojik sürdürülebilirliğe, şehircilik planlama teknik ilke ve esaslarına ve kamu yararına aykırı olması, plan değişikliği ile öngörülen kararların ve işlemlerin hukuka aykırılığı sebebiyle “Yürütmenin Durdurulması ve İptali istemiyle dava açıldı

"Üst ölçekli planlara ve hukuka aykırılık"

Evrensel'in haberine göre TMMOB tarafından açılan davada, değişikliğin dayanağı olarak gösterilen 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü” hakkındaki kanun ve ilgili belediye kanununun anayasa açısından, plan değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde olmadığı vurgulandı. Dolayısıyla işlemin yetki yönünden hukuka aykırılığı ortaya kondu. Dilekçede dava konusu plan değişikliğinin Anayasa ve yasalarda belirtilen bir kamu yararı içermediği gibi, orman alanlarını, kıyıları, su havzalarını, tarım ve mera alanlarını, Karadeniz ve Marmara ekosistemini bozacak ve hassas ekosistemler için tehdit oluşturacağı belirtilerek mevzuat gereği uyulması gereken üst ölçekli planlara aykırılık olduğu ifade edildi. Dava konusu plan değişikliğine esas Kanal İstanbul Projesinin yaratacağı ekolojik risk ve etkiler; su havzalarına, denizler ekosistemine, bölge ekosistemine, iklime, tarım orman ve mera alanlarına, doğal ve arkeolojik sitlere etkileri belirtilerek; ilgili Kanun ve Yönetmelikler ile yapılan uluslararası anlaşmalar bakımından hukuka aykırılığı savunuldu.

"Kamu yararı içermiyor"

TMMOB, son olarak dava konusu plan değişikliğinin ve plan değişikliğine konu olan Kanal İstanbul Projesinin kamu yararı içermediğinin altını çizerek İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya Bölgesinin ekosisteminde yaratacağı hasarlar bir kez daha dile getirildi. Ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ve planlama teknik ilke ve esaslarına aykırı olduğu ve kamu yararı gözetmediği gerekçesiyle uygulandığı taktirde geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olacağı ifade edilerek “Yürütmenin Durdurulmasına ve İptaline” karar verilmesi talep edildi.