Politika

TORBA TASARI'NIN 4. BÖLÜMÜ TAMAM TBMM (A.A)

04 Şubat 2011 21:03

-TORBA TASARI'NIN 4. BÖLÜMÜ TAMAM TBMM (A.A) - 04.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren ''Torba Tasarı''nın 4. bölümü kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanı genişletilerek ödenek miktarı yeniden düzenleniyor. Buna göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması, iş yerinin faaliyetinin kısmen veya geçici olarak durdurulması hallerinde iş yerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecek. Kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Ödenek, günlük brüt ücretin yüzde 60'ı oranında olacak. Miktar, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Tasarı ile 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her bir sigortalı için özel sektör işverenine sigorta primi desteği getiriliyor. Buna göre, 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alınan sigortalının sigorta primlerinin işverene ait tutarı işe alındıktan sonra belirli sürelerle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkeklerin 24 ay süreyle meslek belgesi sahiplerinin belgelerinin niteliğine göre 48 veya 36 ay süreyle 29 yaşından büyük erkekler ise meslek belgelerine göre 24 ay süreyle çalışacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimini tamamlayanlar veya iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin 12 ay süreyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde de ilave 6 ay süreyle işverene ait primleri karşılanacak. Sigortalı bu destekten bir kez yararlanabilecek. İşverene ait primlerin fondan karşılanması için işverenin SGK'ya prim, para ve gecikme cezası borcu bulunmaması gerekecek. Sigorta prim desteği süresi, Bakanlar Kurulu'nca 5 yıla kadar uzatılabilecek. Kayıtdışı çalıştırma ve kaçak yabancı çalıştırma konusundaki denetimler sıkılaştırılacak. Yabancıların çalışmalarında işverenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği müfettişlerce denetlenecek. -EVDEN VE UZAKTAN ÇALIŞMA- Son yıllarda fiilen uygulanan ''evden çalışma'', ''uzaktan çalışma'' ve ''çağrı üzerine çalışma'' gibi esnek çalışma modelleri yasal dayanağa kavuşturuluyor. Bu çalışma modellerinin usul ve esasları belirleniyor. İşe alınacakların deneme süresi 2 ay, ilk defa işe alınacakların deneme süresi ise 4 ay olacak. 2 aylık süre, toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar uzatılabilecek. Erken doğum yapan kadın işçi doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecek. 8 hafta olan iznin kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum sonrası izne eklenecek. Turizm sektöründe 2 ay olan denkleştirme süresi toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar çıkarılabilecek. İş sözleşmesi fiilen sona eren işçinin bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenecek. İş yerlerine vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılacak. Bu konuya ilişkin maddenin görüşmeleri CHP'nin talebi üzerine kapalı oturumda gerçekleştirildi. Elektrik motorlu taşıt araçlarına diğerlerinden farklı şekilde ÖTV uygulanmasına imkan sağlanıyor. -HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR- Tasarı üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından verilen önergeyle, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların KİT'lere devrine imkan sağlanıyor.  Maliye Bakanlığınca belirlenecek rayiç bedeli üzerinden Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların; KİT'ler, müesseseler ve bağlı ortaklıklara sermaye olarak konulmasına, ödenmemiş sermayelerine mahsup edilmesine veya sermaye artırımına ilişkin taahhütlerin karşılanmasında kullanılmak üzere mülkiyetlerinin bunlara devrine, ilgili KİT'in talebi ve Hazine Müsteşarlığının görüşü üzerine Maliye Bakanı yetkili olacak.  Maliye Bakanlığınca bu taşınmazların mülkiyetlerinin devrini müteakip yapılması gereken diğer işlemler Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecek. Ayrıca, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, talepleri halinde, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere harca esas değer üzerinden ve satış amacı dışında kullanılamayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulmak kaydıyla bunlara doğrudan satılabilecek veya bu taşınmazlar üzerinde ilk yıl için Emlak Vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde biri tutarındaki bedel üzerinden bunlar lehine pazarlık usulüyle sınırlı ayni hak tesis edilebilecek ya da tarımsal amaçlı kiralamalarda ilk yıl için emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde biri, diğer amaçlarla yapılan kiralamalarda ise yüzde ikisi tutarındaki bedel üzerinden pazarlık usulüyle bunlara kiralanabilecek.    CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, önergenin İçtüzüğe aykırı olduğunu savunarak, farklı bir yasada yapılan düzenlemeyle, ''Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazların kolayca el değiştirilmek istendiğini'' ileri sürdü.   Tasarının 5. bölümünün görüşmelerine başlandı. 

ETİKETLER

haber