Gündem

Polis artık amirine haber vermeden hareket edemeyecek

Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre Emniyet ve Jandarma görevlilerinin, adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğu getirildi

21 Aralık 2013 12:27

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nca ‘Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre Emniyet ve Jandarma görevlilerinin, adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki değişikliğe göre, en üst dereceli kolluk amiri adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirecek.

Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki değişikliğe göre, 1/6/2005  tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Kolluk Yönetmeliğinin 3.  maddesinin birinci fıkrasında yer alan adli kolluk sorumlusu deyimi "Mahallin en  büyük mülki idare amiri tarafından görevlendirilen adli kolluğun komutanını,  amirini veya sorumlusunu" ifade eder şeklinde değiştirildi.

Yönetmelikte, "En üst dereceli kolluk amiri: Emniyet Genel  Müdürlüğünde; il emniyet müdürünü, ilçe emniyet müdürünü veya amirini, Jandarma  Genel Komutanlığında il jandarma komutanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma  komutanını, Sahil Güvenlik Komutanlığında; birlik komutanını, Gümrük ve Ticaret  Bakanlığında; gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürünü" ifade ettiği  belirtildi.

Aynı Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin  birinci cümlesinde yer alan "savcıları" ibaresi de "başsavcılığı" ibaresi olarak  değiştirildi ve aynı fıkraya "En üst dereceli kolluk amiri adli olayları, suç  işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli  tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir"  ifadesi eklendi.

Ayrıca söz konusu yönetmeliğin 6. maddesinin ikinci fıkrası "Adli  kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikayetleri;  el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal  Cumhuriyet başsavcılığına ve en üst dereceli kolluk amirine bildirir ve ilgili  cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli  soruşturma işlemlerine başlar" şeklinde değiştirildi.

Aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere "Ceza Muhakemesi Kanununun  135. maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan  soruşturmaların aşamaları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya  varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili aracılığıyla cumhuriyet başsavcısına  yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları görüldü şerhinden  sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir. En üst dereceli kolluk amiri, adli  kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla adli  kolluk görevlileri üzerinde gözetim, denetim, planlama ve gerektiğinde diğer  idari tedbirleri almaya ve iş bölümünü yapmaya yetkilidir" fıkraları eklendi.

Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrası ise "Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, bu Yönetmeliğin 3. maddesine göre belirlenmiş adli kolluk sorumluları hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek, mülki idare amirlerine gönderir" şeklinde düzenlendi.
Yönetmelik Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca yürütülecek.