Yaşam

Milli eğitimin 2012 yılı politikası belli oldu ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 13:53

-Milli eğitimin 2012 yılı politikası belli oldu ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yönlendirme ve sanatsal faaliyetlerin daha etkin hale getirilmesi için toplam haftalık ders saati içinde seçmeli ders saati oranını artıracak ve sınav odaklı olmayan bir müfredat dönüşüm programı uygulayacak. 2012 yılı hükümet programında eğitime ilişkin hedefler de yer alıyor. Eğitim sisteminin mevcut durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı programda, eğitim sisteminde kaliteyi yükselten bir dönüşüm programının uygulanacağı belirtilerek, eğitim yönetimi, öğretmen yetiştirme süreçleri, müfredat, eğitim, ortam ve araçlarının bu dönüşümü destekleyecek şekilde güçlendirileceği bildirildi. Eğitim alanında izlenecek politikalar, öncelikler, tedbirler ve yapılacak işler şöyle: Ortaöğretimde okullar arasında başarı farklılığını asgari düzeye indirmek amacıyla okul türleri azaltılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile işbirliğinde gelecek yıl sonuna kadar genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik ortaöğretim, okul türü yerine program çeşitliliğine göre yeniden yapılandırılacak. Bu yapılandırmada öğrencilerin sistemin dışına çıkmasını azaltacak şekilde farklı eğitim kademeleri arasındaki geçişlerin kolaylaştırıldığı, başarısızlıkların telafi edilebildiği anlaşılır ve özendirici bir sistem yaklaşımı benimsenecek. İlk ve ortaöğretimdeki öğrenciler için yönlendirme faaliyetleri ve sosyal aktiviteler artırılacak ve etkinleştirilecek. Sınav odaklı olmayan bir müfredat dönüşüm programı uygulanacak. MEB, İŞKUR, TOBB, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları işbirliğinde yürütülecek bu çalışmalar kapsamında, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelere katılımı artırılacak. Başta şiddet olmak üzere eğitim kurumlarında disiplin sorunlarının giderilmesine yönelik tedbirler artırılacak. Okullarda öğrenciler kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilecek ve kendi belirledikleri sosyal etkinlikleri yürütmek üzere eğitim materyalleri ile donatılmış çalışma alanları oluşturulacak. Temel eğitim kademelerinde kalite güvence sistemi geliştirilecek. Çalışmalar MEB, YÖK, üniversiteler, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işbirliğinde yürütülecek. Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi'nin (TEFBİS) etkin şekilde kullanımı sağlanacak. TEFBİS projesi ile ulusal ve uluslararası platformlarda kullanılabilecek, eğitim kurumlarına yapılan eğitim harcamaları, öğrenci maliyetleri, eğitim kurumlarına ve öğrencilere yapılan yardımlar gibi ihtiyaç duyulan istatistiki bilgiler ile hane halkı eğitim harcamaları sistematik olarak tespit edilecek ve yayınlanacak. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları artırılacak, donanım ve fiziki altyapı geliştirilecek, bilgi ve iletişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılacak, eğitime erişim bölgeler ve cinsiyet itibarıyla daha dengeli bir yapıya kavuşturulacak. Öncelikli olarak 5 yaş grubunda yüzde 100 okullaşma oranına ulaşılması amacıyla bölgeler arasındaki farklar da dikkate alınarak gerekli fiziki altyapı sağlanacak.

ETİKETLER

haber