Çevre

MHP muhalefetini sürdürüyor; ‘mera’ ve ‘ kıyı’ maddelerinin de paketten çıkarılması gündemde

TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi Tanrıkulu, "Mera maddesinde, mera vasfını yitirmiş alanlar deniyor ama bizim gönlümüze sinmedi" ifadelerini kullandı

15 Haziran 2017 21:03

MHP, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Üretim Reform Paketi’nde zeytinlik sahalarında izlediği muhalefete devam ediyor. Çevre ve doğa dengesini dikkate alan MHP;  paketin  iki önemli maddesi olan  ‘mera’ ile  ‘kıyı’ maddelerin paketten çıkarılmasını istiyor. 

MHP’nin eski bakanlardan TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi, İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu, T24’e mera ve kıyı maddelerinde tereddütler olduğunu belirterek paketten çıkarılması konusunda önerge hazırladıklarını  söyledi. Tanrıkulu, “Mera maddesinde, mera vasfını yitirmiş alanlar deniyor ama bizim gönlümüze sinmedi. Biz iki tarafından sanayi ve yatırım ile çevre ve doğanın korunması arasında dengeli gidilmesinden yanayız. Bu iki maddede bu dengenin bozulduğunu düşünüyoruz ve paketten çıkarılmasını istiyoruz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nın ikinci bölümü görüşmeleri sürüyor.

 Tasarının Mera Kanunu’nda ve Kıya Kanunu’nda değişiklik öngören maddeleri şöyle.

Mera maddesi şöyle:

MADDE 36- 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen endüstri bölgeleri, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen teknoloji geliştirme bölgeleri, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan organize sanayi bölgeleri, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kurulan serbest bölgeler ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve bu bölgelerin genişleme alanlarının yerleşim yeri dışına çıkarılması için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan,”

MADDE 37- 4342 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “(g) bentleri” ibaresi “(g) ve (i) bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Kıyı Kanunu ile ilgili

MADDE 31- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Trabzon ilinde, 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda kurulacak sağlık tesisleri ve alternatif alan bulunmaması durumunda 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa göre kurulan, işletilen ve mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgeleri,”

MADDE 32- 3621 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 "Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, valilik görüşü ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak bu planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar, anılan Kanunun 7 nci maddesine göre ve 4737 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlardaki planlar ise anılan Kanunun 4/A, 4/C ve 4/Ç maddelerine göre tasdik edilir. Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, özel mülkiyet konusu olamaz.”