Yaşam

MEB'den yeni yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Aralık 2008 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte "görevde yükselmeye tabi görev grupları ve kadrolar" bölümünde bazı değişiklikler yapıldı. En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim sonucu kazanılmış olan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamalara tabi olan kadrolarda yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizikçi, fizikoterapist ve kimyager kadroları kapsam dışına çıkarılırken, veteriner kadrosu dahil edildi. Görevde yükselme sınavıyla atanacaklarda son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmaması şartı aranacak. Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmanın yanı sıra, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis ve raportör kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olma koşulu aranacak. Şef kadrosuna atanabilmek için ise iki yılı Bakanlıkta olmak üzere devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olma şartı getirildi. Unvan değişikliği suretiyle atanacakların, kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle kazanmış bulunması, son sicil notu 76 puandan aşağı olmaması ve unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerekiyor.

Görevde yükselme eğitimi

Yönetmelikte görevde yükselme eğitimine başvuramayacaklar da belirtildi. Buna göre, görevden uzaklaştırılanlar, aylıksız izinli olanlar bu durumlarını sonlandırmadan eğitime başvuruda bulunamayacak. Adaylar, görevde yükselme eğitimine alınmada yapılan değerlendirme sonuçlarına yazılı olarak itirazda bulunabilecek. Değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde değerlendirmeyi yapan birime itirazlar iletilebilecek. İtirazın sonucu, yapıldığı tarihi takip eden en geç 10 gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilecek. Eğitime katılmaya hak kazananların isim listesi ile eğitimin yeri ve zamanı, itiraz süresinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde elektronik ortamda adaylara duyurulacak. Görevde yükselme eğitimi başladıktan sonra herhangi bir nedenle katılmayanların yerine başka adaylar alınmayacak. Toplam 80 saat olarak düzenlenecek eğitim programının ardından yapılacak görevde yükselme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Görevler arası geçişler

Görevler arası geçişlere göre, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık başmüfettişliği, Bakanlık müfettişliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, ilköğretim müfettişliği, mali hizmetler uzmanlığı görevlerinde bulunanlar ile şube müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla ataşelik ve diğer müşavirlik görevlerinde toplam en az 3 yıl süreyle bulunmuş olanlar, durumlarına uygun görevlere atanabilecek. İlçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü görevlerinden birinde veya bu görevlerde en az toplam 3 yıl asaleten görev yapanlar il milli eğitim müdürlüğü veya daire başkanlığı görevine
getirilebilecek.

İlgili mevzuattaki eğitim kurumlarının nitelikleri esas alınarak yapılan belirlemeye göre (A) tipi eğitim kurumlarında, asaleten müdür olarak en az 3 yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az 4 yıl asaleten görev yapanlar, ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevine, (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 8 yıl görev yapanlar il milli eğitim müdürlüğü görevine, milli eğitim müdürlükleri bünyesinde en az beş yıl süreyle mimar ve mühendis olarak görev yapmış olanlar, münhasıran yatırımlardan sorumlu olmak üzere milli eğitim müdür yardımcısı görevine atanabilecek. İlçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı olarak asaleten görev yapmakta olanların istemeleri halinde bu görevler arasında geçişleri yapılabilecek. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartı ayrıca aranacak.

ETİKETLER

eğitim