Gündem

Mahkeme, ek ödeme hakları için eylem yapan sağlıkçılara verilen disiplin cezasını iptal etti

24 Ocak 2022 09:31

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi sağlık çalışanlarının, ek ödeme hakları için yaptığı eyleme verilen disiplin cezası mahkeme tarafından iptal edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları hakkında başhekimlik tarafından verilen kınama cezaları, İzmir 6. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edildi. Döner sermaye adaletsizliğine ilişkin başhekimlikle görüşmek isteyen ancak randevu talepleri reddedilen sağlıkçılar, bunun üzerine 17 Haziran 2020 tarihinde basın açıklaması yaparak durumu protesto etmişti. Buna karşın sağlık emekçilerine disiplin cezaları verilmişti.

Birgün'ün haberine göre, verilen disiplin cezalarına karşı Genel-İş Sendikası da iptal davaları açmıştı. İzmir 6. İdare Mahkemesi de verdiği kararla sağlıkçıların haklılığını onadı. Mahkeme, cezalara ilişkin iptal kararı verdi.

Mahkeme kınama cezasının iptalinde şu gerekçeye yer verdi:

"Olayda, davacının sendikanın almış olduğu karar uyarınca sendikaların çekirdek faaliyet alanındaki taleplerle ilgili olarak 17.06.2020 günlü basın açıklaması, toplantı ve yürüyüş eylemi sebebiyle öğleden sonraki mesaisine tam uymadığı, ayrıca bu süreçte Covid-19 önlemlerinden mesafe kuralına kısmen riayet edilmediği sabit olmakla birlikte, davacının görevine geç gitmesi nedeniyle yaptığı kamu hizmetinin aksadığının ve eylem nedeniyle kamu düzeninin bozulduğunun somut biçimde ortaya konulamadığı, yine Covid-19 önlemlerine uymaması nedeniyle kamu sağlığının bozulduğuna yönelik saptama olmadığı, eylem nedeniyle davacının uyarılmasına karşın görevine dönmediğine dair bilgi de bulunmadığı dikkate alındığında yukarıda yer verilen Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alındığında davacının eyleminin sendika hakkı kapsamında kaldığı, bu sınırı aşmadığı, disiplin cezası verilmesine konu ‘kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak’ hükmüne girmediği sonucuna varıldığından anılan hüküm kapsamında değerlendirilerek kınama cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. "Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, "Mahkeme kararının içeriğinde birçok ulusal ve uluslararası yargı kararlarına atıf yapılarak verilen cezanın hukuki olmaktan uzak olduğu vurgulanmıştır. Disiplin cezasına giden süreçte de başhekim olayı kişisel bir husumet haline getirmiş ve sağlık emekçilerini her fırsatta ben size yapacağımı bilirim diyerek tehdit etmiş, savunma almış ve devamında kişisel nefreti ile disiplin cezası vermiştir. Mahkeme açtığımız davada sadece iptal kararı vermemiş aynı zamanda bir hukuk ve kanuna ve içtihatlara saygı dersi vermiştir."