Politika

Komisyonların çalışmasına çeki düzen TBMM (A.A)

23 Eylül 2011 17:27

-Komisyonların çalışmasına çeki düzen  TBMM (A.A) - 23.09.2011 - TBMM Başkanlığı, ihtisas komisyonlarının çalışma usul ve esaslarıyla ilgili yönerge taslağı hazırladı. Taslak konusunda Meclisteki siyasi parti gruplarının görüşü istendi.  ''TBMM Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Taslağı'', TBMM üyelerine ve komisyonlarda görevli personele, ihtisas komisyonlarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları konusunda, İçtüzük hükümleri ve teamülleri çerçevesinde yardımcı olma, uygulamada ortaya çıkan tereddütleri giderme ve komisyonlarda uygulama birliğini sağlamayı amaçlıyor.  Taslakta, Plan ve Bütçe, KİT, İnsan Haklarını İnceleme, AB Uyum Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda, siyasi parti gruplarının yanı sıra bağımsız milletvekillerinin de temsil edilmesine fırsat tanınıyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda iktidar grubu ve gruplarına en az 25 üye verilmek şartıyla siyasi parti grupları ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önünde tutulacak. Bağımsız milletvekilinin grubu bulunmayan siyasi partiye geçmesi veya grubu bulunmayan bir siyasi partiye mensup milletvekilinin partisinden istifa ederek bağımsız kalması, komisyon üyeliklerini sona erdirmeyecek. İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya bir yıl içindeki toplantıların üçte birine katılmayan komisyon üyesi, mensubu olduğu siyasi parti grubunca komisyondan geri çekilebilecek. TBMM Başkanlığı tarafından, tasarı ve tekliflerin komisyona havalesine itiraz edilebilecek.  TBMM Başkanlığınca farklı bir süre belirlenmedikçe, esas komisyonlarca tali komisyonların on günlük görüşme süresi beklenecek. Komisyonlar, kendi başkanlarınca toplantıya çağrılacak. Zorunluluk olmadıkça komisyon toplantısı için çağrı, en az iki gün önceden yapılacak. Komisyona havale edilen tasarı veya tekliflerin görüşülmesine, havale tarihinden itibaren en az 48 saat sonra başlanabilecek. İşin 48 saatten önce görüşülebilmesi için Danışma Kurulunun tavsiyesinin alınması zorunlu olacak.  Komisyonlar, Genel Kurulun toplantı saatlerinde görüşme yapamayacak. Komisyonların görüşme yapabilmeleri için TBMM Başkanlığına yapılan başvuruları üzerine Başkanlık Divanınca izin verilmesi gerekecek. Alt komisyon toplantıları için izin talep edilmeyecek. Komisyonlar tatil ve ara verme sırasında çalışamayacak, hangi komisyonların tatil ve ara verme sırasında çalışacağına TBMM Başkanının teklifi üzerine Genel Kurul karar verecek.  Komisyonlar, Genel Kurulun çalışmadığı günlerde ve hafta sonları da toplantı yapabilecek.  Komisyonlar, tasarı veya teklifle değiştirilmesi öngörülen kanunun, tasarı veya teklif metninde bulunmayan ancak görüşülen maddelerle çok yakın ilgisi bulunan farklı bir maddesinin değiştirilmesini öngören önergelerle, ilgili kanuna ek veya geçici madde eklenmesine ilişkin önergeleri işleme koyabilecek. Ancak tasarı veya teklife eklenecek maddeler, tek başına ele alındığında esas olarak başka komisyona havale edilecek nitelikteyse, bu maddeler metne eklenemeyecek. Komisyonlarca görüşülmekte olan kanun tasarı ve teklifinde geçen kanunlar dışındaki diğer kanunlarda ek veya değişiklik getiren yeni bir kanun teklifi niteliğindeki değişiklik önergeleri işleme konulmayacak. Tasarı veya tekliflerin gerekçeleri komisyonca değiştirilemeyecek. Ancak bu konudaki görüşler, komisyon raporunda belirtilebilecek. Bir çerçeve maddeye bağlı birden fazla madde düzenlenemeyecek. Ancak düzenlenmiş ise bu maddeler ayrı ayrı görüşülüp oylanacak. Kanun yapım tekniği açısından, bir kanunda değiştirilmesi öngörülen maddelerin birden fazla olması durumunda, bunların tek bir çerçeve madde içinde değil, her birinin ayrı çerçeve maddelerle düzenlenmesi gerekecek. ''Kod'' kanunlarda ise farklı hükümler ayrı maddeler olarak düzenlenecek. Komisyonun tasarı veya teklifin belli bir kısmını veya tümünü yeniden görüşme yetkisine sahip olacak.   Parlamento muhabirleri, izinli olarak komisyon toplantılarını kendilerine ayrılan yerlerde izleyebilecek. Komisyon toplantılarında film ve fotoğraf çekimleri, komisyon başkanının iznine bağlı olacak. Yazılı basın toplantıyı izleyebilecek. Komisyon, basın mensuplarının toplantıyı baştan sona izlemesine ya da içeri alınmamasına karar verebilecek. Komisyon toplantılarına katılan milletvekili, o günkü Genel Kurul birleşiminde var sayılacak. Alt komisyon çalışmalarına katılan milletvekillerinin ise Genel Kurul çalışmalarından izinli sayılabilmeleri, milletvekilinin bu konudaki dilekçesinin TBMM Başkanlığınca uygun bulunmasına bağlı olacak. Hükümet ya da milletvekilleri, geçen dönem kadük olmuş tasarı veya teklifleri yenileyebilecek.  Komisyon raporunda imzası bulunan komisyon üyeleri Genel Kurulda, çekimser veya aykırı olduğunu rapor metninde yazı ile belirttiği hususlar dışında soru soramayacak, konuşma yapamayacak ve değişiklik önergesi veremeyecek.  Taslak, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere gönderilerek görüşleri istendi.