Gündem

Kaos GL Anayasa önerilerini gönderdi

Kaos GL Derneği, yeni anayasada ‘eşitlik’ ilkesine, ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği” ifadesinin eklenmesini istedi.

29 Aralık 2011 02:00


Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

Kaos GL Derneği, yeni anayasada ‘eşitlik’ ilkesine, ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği” ifadesinin eklenmesini istedi. LGBT ‘Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans)  realitesinin tanınmasını, LGBT bireylerinin ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği’ temelli ayrımcılıklara anayasal güvence talep eden Kaos GL Derneği’nin TBMM’ye gönderdiği görüşleri şöyle:


10. Maddeye: Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

- Yürürlükteki anayasa, LGBT realitesini tanımamaktadır. Buna karşı yıllardır, “Anayasa’nın 10. Maddesine Ek: Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği!” şeklinde özetlediğimiz talebimizi dillendirmekteyiz. Çünkü LGBT bireyler olarak gerçeğiz, toplumun bir parçasıyız.


'Anayasa ‘ayrımcılığı’ yasaklamalı”

- Yeni Anayasa her türlü ayrımcılığı yasaklamalı ve yurttaşlar arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmalıdır. Yeni Anayasa’nın eşitliği düzenleyen maddesi “herkese eşit temel haklar” ilkesiyle düzenlenmeli ve aşağıdaki gibi olmalıdır:

Herkes dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep, medeni hal, yaş, engellilik ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin yasa önünde eşittir.  Genel ahlak gerekçesiyle ‘kapatılmamalı’

- Yeni Anayasa; Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilmiş evrensel temel hak ve özgürlüklere aykırı hiçbir hüküm içermemelidir.

- Yeni Anayasa’da temel hak ve özgürlükleri sınırlayan, ayrımcılığa yol açan ve eşitliği ortadan kaldıran muğlâk ifadelere yer verilmemeli.

- Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) bireylerin dayanışması amacıyla kurulan derneklere yönelik “genel ahlaka aykırı olma” gerekçesiyle kapatma davaları açılarak, LGBT bireylerin örgütlenme ve ifade özgürlükleri engellenebiliyor. Her TC vatandaşı gibi demokratik, eşitlikçi ve özgür bir yaşam isteyen LGBT bireyler ise mevcut koşullarda haklarının gereğince korunmadığına tanık olduğundan hukuki olarak kendilerini savunmaktan bile yoksun bırakılıyor.
Mili güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak 

- Temel hak ve özgürlükler “genel ahlak”, “milli güvenlik”, “kamu düzeni” ve “genel sağlık” gibi soyut ve keyfi, içeriği kişiden kişiye, zamandan zamana değişen gerekçelerle sınırlandırılmamalıdır. Yeni Anayasa’da bu türden ifadelere yer verilmemeli ve yapılacak düzenlemelerin sınırları net olarak çizilmelidir.

- Yeni Anayasa vicdani ret hakkına açıkça yer vermelidir. Eşcinsel askerleri “psikoseksüel bozukluk” şeklinde damgalayıcı, “gayri tabii mukarenet” adı altında cezalandırıcı ve ayrımcı uygulamalara karşı korumalı; askerlik yapamayacağını beyan eden eşcinsellerin durumunu da vicdani ret hakkı kapsamında güvenceye almalıdır.
Çalışma hayatındaki ayrımcılık yasaklanmalı

- Yeni Anayasa’nın özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve sosyal bir anayasa olması için çalışma hayatında ayrımcılığa maruz kalan LGBT çalışanları koruyacak ve eşit katılımını sağlayacak şekilde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık yasaklanmalıdır.

- Kamuya ilişkin iş duyurularında, işe alınmada, iş ilişkisinin devamında ve işe son vermede dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, siyasî düşünce, inanç, medeni hal, aile yükümlülükleri, yaş, engelli olma ve benzeri sebeplerle ayrım yasaklanmalıdır.