Gündem

Kalkınmada öncelikli illere sözlü sınavla sözleşmeli öğretmen geliyor

Düzenleme, gece yarısı oy çokluğu ile kabul edildi

28 Haziran 2016 23:18

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun tasarısı görüşmelerinin ilk gününde, kalkınmada öncelikli illere sözlü sınavla öğretmen atanmasını öngören düzenleme oy çokluğu ile kabul edildi.

Tasarıya ek madde ile yapılan düzenlemeye tepki gösteren CHP’li üyeler bugün de düzenledikleri basın toplantısıyla bu adımdan vazgeçilmesini istedi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, AKP’nin komisyon toplantısının geç saatlerinde ‘sözleşmeli öğretmen ataması’ önergesi verdiğini, sözlü sınavla sözleşmeli öğretmen atamasının yolunun açılmak istendiğini söyledi.  

Ek madde, 5 yıl boyunca aynı yerde kalma koşuluyla aday öğretmen olarak sözleşmeli çalışabileceğini takip eden 3 yıl boyunca da yine bulundukları yerde kadrolu öğretmen olabileceğini hükme bağlıyor. Maddenin itirazlar ışığında tekriri müzakere yapılarak yeniden düzenlenmesi de bekleniyor.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ile Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında gece yarısı operasyonunu anlattı.

İrgil, “Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ataması yapılmayan öğretmenlere bu ay başında “Ağustosta atama yok” diyerek ilk kötü haberi vermişti. Öğretmenler bu kararın değiştirilmesi için seslerini duyurmaya çalışırken önceki gece Milli Eğitim Komisyonu’na ‘çakılı öğretmenlik’ maddesi getirildi” dedi.

AKP’nin önergesinde sözleşmeli öğretmenlere 8 yıllık zorunlu hizmetin öngörüldüğünü, ancak CHP milletvekillerinin direnmesiyle bu sürenin 5 yıla indirildiğini anlatan İrgil, "Sözleşmeye karşıyız. Bunun sözleşmeli kölelik tasarısı olduğunu düşünüyoruz. Sözlü mülakat meselesinin de ciddi sorun yaratacağını düşünüyoruz" dedi.

İrgil, komisyon görüşmelerine başlamadan, sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili düşüncesini sordukları Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın, "Şu anda çalışıyoruz. Olursa ilk size göndereceğiz." dediğini  söyledi. "Gece 12'de baskın bir önerge getiriliyor. Bu insanların mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Sözlü mülakat ve sözleşme bölümüne itiraz edeceğiz. Sözleşmeli öğretmenlik insanların hayatlarını, planlarını altüst edecek gelişmedir, çağdaş dünyaya uyan bir gelişme değildir." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın da eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın sözleşmeli öğretmen ataması yapmayacaklarına dair kamuoyuna söz verdiğini hatırlatarak,  "Mevcut bakan bir önceki Milli Eğitim Bakanının verdiği sözü yerine getirmek zorundaydı. Ama görülüyor ki kadrolu öğretmen atamasından vazgeçilmiş. Dün öğlen farklı, akşam farklı politika izlenmiştir" dedi.

 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın ilk gün görüşmelerinde 35 maddesi kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar yardımcısı sayısı 5'ten 7'ye çıkarılıyor. Maarif Müfettişleri Başkanlığı kaldırılıyor. Tasarıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, başkan, başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli bakanlık maarif müfettişi ve müfettiş yardımcılarından oluşacağı şeklinde değiştiriliyor. Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına, proje okullarında okul müdürlüğü görevi verilebilecek.

Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilecek.

Sözleşmeli öğretmenler, öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun 3 katına kadar aday arasından, bakanlıkça yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanacak. Bu şekilde atanan sözleşmeli öğretmenler, 3 yıl süreyle başka yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli öğretmenin eşi, sözleşmeli öğretmene tabi olacak.

Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak.

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

Sözleşmeli öğretmen maddesi

AKP’nin geçe yarısı getirdiği bölgeye sözlü sınavla sözleşmeli personel atanmasını öngören önergesi şöyle.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1/721 Esas numaralı Kanun Tasarısı’na 12’nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 13 - 652 say ılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 5 - Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan ör gün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurlar ı Kanununun 4 üncü maddesinin (B)fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.

Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler beş yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile bir liği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli öğretmenin eşi sözleşmeli öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur.

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği beş yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepler i halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az üç yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konular ı, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir ."

Gerekçe:

Madde ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ör gün ve yaygın eğitim kurumlarının boş öğretmen norm kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurlar ı Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdamı öngörülmektedir. Kalkınmada bir inci derecede öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenleri genelde ilk atama yoluyla atanan öğretmenler oluşturmakta ve buralarda uzun süre görevde tutulmalarında sorun yaşanmaktadır. Bu yörelere atanan öğretmenlerin uzun süre görev yapmaları, ek ders ücreti karşılığında yapılan görevlendirmeler in en az seviyede tutulmasını sağlayacağı gibi, eğitim öğretimin niteliğini daha da artıracaktır.