Gündem

HDP'li İdris Baluken ve eski vekil Adil Zozani'nin eşleri Anadolu Ajansı'ndaki işlerinden çıkarıldı

Her iki is­me de bi­rer ma­aş taz­mi­nat öden­di

31 Mart 2016 18:11

HDP Grup Baş­kan­ve­ki­li İd­ris Ba­lu­ken ile HDP Hak­ka­ri es­ki Mil­let­ve­ki­li Adil Zo­za­ni­’nin 2015’in Ocak ayında AA’­da işe alınan eşleri Ev­rim Ba­lu­ken ve Ev­rim Zo­za­ni­’nin Anadolu Ajansı (AA)’ndaki görevlerine son verildi. Evrim Baluken ve Evrim Zozani'nin AA'da işe başlamasına Kül­tür Ba­ka­nı Ma­hir Ünal'ın ‘re­fe­ran­s’ ol­duğu iddia edildi. 

 

“Talimat yukarıdan geldi”

 

Baluken ve Zozani’nin eşlerinin işe alındığı dönemde Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­a bağ­lı olan AA, iki eşi işe ala­rak ay­rı bi­rim­ler­de gö­rev­len­dir­di. Ve­kil eş­le­ri­nin işe baş­la­tıl­ma­sın­da baş­lan­gıç­ta so­run ol­du. Ba­zı yö­ne­ti­ci­ler “Bi­ze gö­re de­ği­l’ diye olum­suz yak­la­şın­ca “Ta­li­mat yu­ka­rı­da­n” de­nil­diği de iddialar arasında yer aldı. AA yö­ne­ti­mi, eş­le­rin­den bi­ri­ni pa­zar­la­ma, di­ğe­ri­ni aka­de­mi bi­ri­mi­ne yer­leş­tir­di. Baluken ve Zozani’nin eşlerine baş­lan­gıç­ta bi­ri­ne 3 bin, di­ğe­ri­ne 3 bin 200 li­ra ma­aş ileri sürüldü.

 

Birer maaş tazminat verildi

 

Eşi AA’­da işe baş­la­yan İd­ris Ba­lu­ken, 1 Ka­sım se­çim­le­rin­de tek­rar ve­kil ol­du ve ha­len HDP Grup Baş­kan­ve­ki­li görevini yürütüyor. Di­ğer isim Adil Zo­za­ni’nin ise “Er­do­ğa­n­cı­” olduğu gerekçesiyle üzerinin çizildiği öne sürülmüştü. AA yö­ne­ti­mi ge­çen ay aldığı bir kararla Ev­rim Zo­za­ni ve Ev­rim Ba­lu­ke­n’­in işi­ne son ver­di. Her iki is­me de bi­rer ma­aş taz­mi­nat öden­di.