Politika

Gül'den 6 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Gül, aralarında Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un da bulunduğu 6 kanunu onayladı.

14 Mayıs 2009 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarında Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun'un bulunduğu 6 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanan ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen kanunlar şunlar:

- 5893 sayılı Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

- 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

- 5895 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun,

- 5896 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

- 5897 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

- 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun.

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) üyesi olacak.

TFF, Türkiye'deki her türlü futbol faaliyetini yürütecek, düzenleyecek ve denetleyecek. Futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlayacak. FIFA ve UEFA'nın yetkili organları tarafından konulan kuralların gereği gibi uygulanmasını sağlayacak, ulusal talimatlar hazırlayacak ve Türkiye'yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil edecek.

Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri için plan, program, benzeri her türlü düzenlemeyi ve anlaşmayı yapacak ve başarılı sonuçlar sağlanması için gerekli tedbirleri almakla görevli olacak TFF, her türlü müsabaka düzenleyecek. Milli takımlar ile kulüp takımlarının uluslararası müsabakalara katılması ve mücadele edebilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

Fair play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerini gözetecek olan TFF, şiddet, şike, teşvik primi, ırkçılık, doping ve her türlü ayrımcılıkla mücadele edecek.

TFF, futbolu geliştirmek amacıyla; amatör futbol spor kulüp ve federasyonları ile bünyesinde futbol branşı bulunan engelliler spor federasyonlarına her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunacak.

TFF'nin teşkilat, görev ve yetkileri, teşkilatın çalışma usul ve esasları, oluşturulacak diğer kurul ve birimler, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilat birimlerinin görevleri; Federasyonun üyesi bulunduğu FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak, TFF Genel Kurulunun yapacağı ve aksi kararlaştırılmadığı sürece TFF'nin resmi internet sitesinde yayımladığı gün yürürlüğe girecek talimatlarla belirlenecek.

TFF'nin merkezi Ankara olacak

TFF'nin merkezi Ankara olacak. Türkiye'deki her türlü futbol teşkilatı TFF'ye bağlı olacak ve bunların hak ve görevleri TFF Statüsü ve diğer talimatlarda tanımlanacak. TFF, UEFA ve FIFA'nın üyesi olacak.

TFF merkez teşkilatı, en az Genel Kurul, Başkan, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Hukuk Kurulları, Denetleme Kurulu, Genel Sekreter'den oluşacak. TFF'nin, kurul veya organları statü uyarınca atanarak veya seçilerek göreve gelecek. Seçimler, özgür ve bağımsız demokratik yollarla gerçekleştirilecek.

Hukuk kurulları

Türkiye Futbol Federasyonunun ilk derece hukuk kurulları, en az Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulları, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulundan oluşacak. İlk derece hukuk kurulları kulüp lisans ile ilgili kararlar almaya yetkili olacak. TFF talimatlarıyla ilgili talimatın yayımından, ilk derece hukuk kurulları tarafından alınan kararlar ise ilgili kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmezse kesinleşecek. İlk derece hukuk kurullarının görevlerine giren konularda ve bunlar tarafından verilen kararlara karşı yargı yoluna başvurulamayacak.

İlk derece hukuk kurullarının üyesi, TFF'nin başka kurul ve organları ile Genel Kurul üyesi herhangi bir kulüp ya da diğer bir özel hukuk tüzel kişisi bünyesinde görev yapamayacak. Bu üyeler tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içinde görevlerini yerine getirecek. Tahkim Kurulunun kararları aleyhine yargıya başvurulamayacak.

TFF'nin gelirleri

TFF'nin gelirleri ise şunlardan oluşacak:

-Futbol müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından kulüplere verilen isim hakkının yüzde 15'i,

-Başvuru harçları ve para cezaları.

-Kulüplerin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yapılacak müsabaka yayınlarından ve yayın organları ile yapacakları her türlü sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin yüzde 10'u.

-Türkiye Futbol Federasyonu tarafından akdedilen sponsorluk sözleşmelerinden elde edilen gelirler, resmi ve özel milli müsabakalardan elde edilen gelirlerin kesintilerden sonra kalan net meblağı ile bu müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlarından elde edilecek gelirler.

-Tescil, vize, aktarma, aidat ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı futbolcular ve kulüplerden elde edilen benzeri gelirler.

-Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik, satış ve kiralanması gibi hususlardan elde edilen gelirler.

-Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kurulacak veya ortak olunacak her türlü iktisadi teşebbüs ve şirketlerden elde edilecek gelirler.

-Faiz gelirleri, bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.

Vergi muafiyeti

Türkiye'de FIFA, UEFA ve TFF himayesinde gerçekleştirilen müsabakalar ile kanun kapsamında organize edilen karşılaşmalardan elde edilecek gelirler ve TFF'nin gelirleri, vergi, resim ve harçtan muaf olacak. Bu muafiyet, TFF'ye ait iktisadi işletmeleri, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak kesintileri kapsamayacak. TFF tarafından kulüplere verilen para cezaları, TFF'deki alacaklarından tahsil edilecek.

Ulusal karşılaşmalarda yer alan kulüplerin yerine getirmeleri gereken kriterler, FIFA ve UEFA kulüp lisans sistemi talimatları doğrultusunda belirlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yetkili olacak. Anılan yetki, özellikle Türkiye Futbol Federasyonunun yayın haklarını merkezi olarak pazarlanmasını ve elde edilen gelirin yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca kulüplere dağıtılmasını kapsayacak.

Yayıncı kuruluş dışındakilere yaptırım

Milli müsabakalar, şifreli olarak yayınlanamayacak. Futbol müsabakası yayınlarının, TFF'nin belirttiği usul ve esaslar dışında, haksız ve yetkisiz olarak radyo, televizyon, internet veya herhangi bir iletişim aracında canlı veya banttan yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, satılması, izlenmesi veya izletilmesi halinde, TFF'nin veya yayıncı kuruluşun şikayeti üzerine Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki cezai yaptırımlar uygulanacak.

Milli müsabakalarda protokol tribünün düzenlemesi konusunda yaşanan tartışmalara son veriliyor. Daha önce milli maçlarda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile TFF arasında yetki tartışmasına neden protokol tribünü düzenlemesini, artık TFF yapacak.

Sahte sponsorlara önlem

TFF'nin kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı, kuruma ait olacak. Bu hakların varlığı, Türk Patent Enstitüsü ve Uluslararası Patent Ofisleri nezdinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil ettirilmelerine engel olmayacak.

TFF'nin sponsoru olmadığı halde, yaptıkları duyuru, reklam, tanıtım ve benzeri faaliyetlerle üçüncü kişiler nezdinde federasyonun sponsoru izlenimi yaratan kişilerin eylemleri hakkında, Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümleri uygulanacak.

Kulüp ve sporculara disiplin ihlalleri ve sportmenliğe aykırı fiiller dolayısıyla uygulanacak cezalar, FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak TFF statüsü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

TFF tarafından hafta sonu veya iş günlerinde oynanacak maçlarda görevlendirilen hakemler, temsilciler ve gözlemciler ile TFF kurul üyeleri, görevleri süresince yetkili makamların bilgileri dahilinde idari izinli sayılacak.

TFF talimatları, düzenlemeleri ile bunlara ilişkin uygulamalar aleyhine sadece TFF Tahkim Kuruluna itiraz edilebilecek. Böylece TFF talimatları hakkında idari yargıya başvurulamayacak.

Bu kanunda, TFF statüsü ve ilgili diğer talimatlarda hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacak.

TFF statü değişiklikleri, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilk olağan genel kurulda (Haziran 2009) yapılacak.

Posta ayrımı ve dağıtımı 3. şahıslara yaptırılabilecek

Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, yazılı postaların ayrımı ile dağıtım işleri, 3. şahıslara yaptırılabilecek. Posta çeki hesabından, diğer bir posta çeki hesabına yapılan para aktarma işlemlerinden ücret alınacak.

Teknelere Türk bayrağı kolaylığı

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ile Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma tahsisli gemi yat, tekne gibi deniz araçları, Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne kaydedilecek.

Bağlama kütüğünün tutulmasında, liman başkanı sorumlu olacak. Liman başkanlığının yetki alanı dışında olanlar ise belediyelerce tutulacak.

Kayıt için başvuru; mevcut gemi, deniz ve iç su araçları için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay, yeni kayıt altına alınacaklar için ise 1 ay içinde yapılacak. Bu sürelerde kayıt başvurusunda bulunulmayan araçların kayıtları, liman başkanlıkları ve belediyelerce resen tutulacak.

Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, ilgili liman başkanlığı ve belediye başkanlıkları huzurunda yapılacak. Aksi takdirde sözleşme geçersiz sayılacak. Türkiye'de yaşayan yabancılar da deniz araçlarına Türk bayrağı çekebilecek, ancak Kabotaj Kanunu hükümleri saklı kalacak.

Bağlama kütüğüne kayıt edilecek araçlar için ruhsatname düzenlenecek. Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan deniz araçları hakkında, tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının 2 katı kadar idari para cezası verilecek. Bu araçlara, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeler düzenlenmeyecek. Ayrıca liman veya iç sularda sefere çıkmasına izin verilmeyecek.

Liman başkanlıkları ve belediyeler tarafından verilecek idari para cezaları, 1 ay içinde ödenecek. Bu sürede ödenmeyen cezalar hakkında Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi kalkacak

Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden, motorlu araçlar vergisi alınmayacak. Bunun yerine harç alınacak. Daha önce yaş ve beygir gücüne göre alınan motorlu taşıt vergisi, yeni sistemde uzunluğa göre hesaplanacak. Buna göre, 5 metreden 9 metreye kadar olanlardan 200, 9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 400, 12 metreden 20 metreye kadar olanlardan 800, 20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 1600, 30 metreden büyük olanlardan ise 3 bin 200 lira harç alınacak.

Aracın boyunun tespitinde 1 metreden küçük değerler dikkate alınmayacak. Deniz taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan gemi, deniz içi ve iç su araçları için ise bu tarifede yazılı harçların yarısı olacak.

Balıkçılık teknelerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi kaldırılacak.

Kanun, 30 Haziran 2009'da yürürlüğe girecek.

Çocuklara koruma

Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun'a göre, yapıştırıcı, kokulu olarak üretilen kalem, defter, silgi gibi çocuklarda bağımlılık yaratabilecek uçucu organik bileşikleri içeren ürünler, hangi amaçla olursa olsun çocuklara satılamayacak, verilemeyecek. Çocuklar tarafından kullanılabilme ihtimalinin olması halinde, yetişkinlere de satılamayacak ve verilemeyecek.

Kanun kapsamına giren ürünlerin yarattığı sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gerekli eğitim ve öğretim programları konulacak.

Uçucu organik bileşikleri ihtiva eden ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde çocuklar çalıştırılamayacak; bu ürünler eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılamayacak.

“Hoş olmayan” koku katılacak

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılacak yapıştırıcılar su bazlı olacak. Yükseköğretim kurumları ile mesleki eğitim ve iş eğitimi yapan kurumların, eğitim gereği kullandıkları bu kapsama giren ürünler, ancak "hoş olmayan" koku ihtiva etmeleri halinde kullanılabilecek. Hoş olmayan koku ve miktarının ne kadar olacağı ise yönetmelikle belirlenecek.

Kanun kapsamına giren ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde gerekli sağlık tedbirleri alınacak. Ürün bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonları Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda; Sağlık Bakanlığı, diğer merkezi ve mahalli kurum ve kuruluşlar tarafından merkezler açılarak yürütülecek.

Ambalajlarında uyarıcı yazı bulunacak

Çocuklarda bağımlılık yaratabilecek uçucu organik bileşiklerin ihtiva ettiği ürünlerin dış ambalajları ile varsa iç ambalajlarında, "sağlığa zararlı olduğu ve çocuklara verilemeyeceği" şeklinde görünür ve okunaklı bir yazı bulunması zorunlu olacak. Resim ve şekillerin de eklenebileceği uyarı yazılarının kaplayacağı alan, toplam alanın yüzde 30'undan az olamayacak.

Kanun kapsamına giren ürünlerin "su bazlı" olmaları veya bu ürünlere "hoş olmayan" koku katılması için teşvik edici tedbirler alınacak.

Cezalar

Yapıştırıcı, kokulu olarak üretilen kalem, defter, silgi gibi uçucu organik bileşikleri ihtiva eden ürünleri hangi amaçla olursa olsun çocuklara satan ve verenler ile kanun kapsamına giren ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde çocuk çalıştıranlar, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Çocuklarda bağımlılık yaratabilecek uçucu organik bileşikler ihtiva eden kırtasiye malzemelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmasına izin verenlere, 500 TL idari para cezası verilecek ve bu kırtasiye malzemelerinin eğitim ve öğretim kurumunda kullanılması yasaklanacak. Bu tür ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde sağlık tedbirlerini almayanlar, bin TL'den 5 bin TL'ye kadar idari para cezasına mahkum edilecek.

Uçucu organik bileşik ihtiva eden ürünlerin ambalajlarına, "sağlığa zararlı olduğu ve çocuklara verilemeyeceği" şeklinde uyarıcı yazı koymayanlar ise malın piyasa değerinin iki katı idari para cezasına çarptırılacak. Bu cezanın miktarı 5 bin TL'den az olamayacak. Yükümlülüğe aykırı olarak ambalajlanan malların mülkiyeti de kamuya geçirilecek.

Teşvik edici tedbirler, Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca; diğer hükümlerin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ise İçişleri, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ve ilgili devlet bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. (AA)