Gündem

Erdoğan, Başdanışmanının "İncirlik Üssü Amerika'ya kapatılabilir" sözlerini yalanladı

"O açıklamayı yapması doğru değil; bu hükümetin yetkisinde olan bir durum"

19 Şubat 2016 17:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başdanışmanı Recep Malkoç'un İncirlik Üssü’nün Amerikan uçaklarına kapatılabileceğine ilişkin sözlerini yalanlayarak “O açıklamayı yapması doğru değil yanlıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada Malkoç'un sözlerini yalanladı. Erdoğan, Şeref Malkoç için "O açıklamayı yapması doğru değil yanlıştır. Bu açıklamayı yapacak yer bellidir. Bu hükümetin yetkisinde olan bir durum. Kendisi hukukçu kimliğiyle konuşmuştur" dedi.

Recep Malkoç, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, "İs­lam coğ­raf­ya­sı­nı ve Os­man­lı­'yı par­ça­la­ma­yı he­def­le­yen Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı­'nın as­lın­da hâ­lâ de­vam ediyor. Sı­ra­da­ki aşa­ma­ ise Kürt­le­r'i bö­lüp par­ça­la­mak. On­dan son­ra bel­ki Tür­ki­ye­'yi de bö­lüp par­ça­la­mak is­te­ye­cek­ler­dir. Bu­nun içe­ri­sin­de Rus­ya var, İran var, ma­ale­sef dost ve müt­te­fik bil­di­ği­miz ül­ke­ler de va­r" diye konuşmuştu.

Mal­koç, PYD-YPG'­yi te­rör ör­gü­tü ola­rak gör­me­di­ği­ni açık­la­yan AB­D'­ye kar­şı alı­na­bi­le­cek ön­lem­ler kapsa­mın­da İn­cir­lik Üssü­'nün Ame­ri­kan uçak­la­rı­na ka­pa­tıl­ma­sı­nın söz ko­nu­su olabi­le­ce­ği­ni söylemişti. Malkoç sözlerini şöyle devam ettirmişti: “Bi­ze dost ol­ma­sı ge­re­ken­ler düş­man­lık ya­pı­yor­sa onun ted­bi­ri alı­nır. Sa­de­ce Ame­ri­ka de­ğil, Tür­ki­ye aley­hi­ne fa­ali­yet gös­te­ren kim­se ge­re­ken ted­bir alı­nır. Bu­nu İn­cir­lik ile sı­nır­lı tut­ma­mak ge­re­kir. Tür­ki­ye­'nin im­kân­la­rı çok ge­niş. ABD Suriye'de Tür­ki­ye aley­hi­ne Rus­ya ile bir­lik­te ha­re­ket edi­yor. Bunun iza­hı var mı? Yüz­le­ri ka­ra­ra­cak, kı­za­ra­cak­tır. Tür­ki­ye haklı­dır ve bu hak­lı­lı­ğı­nı dün­ya­da­ki her plat­form­da anlatacaktır" 

İlgili Haberler