Ekonomi

Dr. Ergin: Sık çıkarılan vergi afları vergiye uyumu olumsuz etkiler

İSTANBUL, (DHA) - YEMİNLİ Mali Müşavir Dr

18 Mayıs 2018 19:22

İSTANBUL, (DHA) - YEMİNLİ Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, Resmi Gazete\'de yayımlanan kanunla vergi, gümrük ve SGK alacaklarının ve çeşitli kanunlar uyarınca kesilen idari para cezalarının yeniden yapılandırıldığını söyledi. Dr. Ergin, \"Matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, yurt dışında bulunan varlıkların getirilmesi, üniversite öğrencilerine yönelik af, imar affı başta olmak üzere kapsamlı düzenlemelere gidildi\" dedi.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı, Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, \"Söz konusu Kanun ile vergi, gümrük ve SGK alacaklarının ve çeşitli kanunlar uyarınca kesilen idari para cezalarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, yurt dışında bulunan varlıkların getirilmesi, üniversite öğrencilerine yönelik af, imar affı başta olmak üzere kapsamlı düzenlemelere gidildi\" diye konuştu.

\"VERGİ AFFININ UZUN VADEDE YARARLI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM\"

Vergi barışı veya vergi affı adıyla çıkarılan yasaların kısa vadede Hazine’ye para girişi sağlasa da, uzun vadede yararlı olmadığını düşündüğünü belirten Dr. Ergin, \"Her şeyden önce bu gibi aflar, her ne kadar zor duruma düşen iyi niyetli mükelleflerin ödeyemedikleri kamu borçlarını ödemeleri için bir fırsat olsa da; vergisini zamanında ödeyen mükellefler nezdinde bir haksız rekabete yol açmakta, hatta bu mükellefleri cezalandırmış gibi olmakta, bu durum ise mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu azaltmaktadır. Ayrıca, sık sık çıkarılan vergi afları uzun vadede vergi gelirlerini de olumsuz etkilemekte, tahakkuk eden verginin bir kısmı, \'nasıl olsa af çıkar\' inancıyla ödenmemektedir. Dolayısıyla, söz konusu af kanunları istisnai olmalı, bir seçim malzemesi olarak kullanılmamalıdır\" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VERGİ AFLARI ŞUNLAR:

Dr. Ergin, kanunun vergilerle ilgili düzenlemelerinden en önemlilerini şöyle özetledi:

\"Alacakların Yapılandırılması: 31 Mart 2018 tarihi ve daha önceki dönemlere ait vergi ve cezalar yapılandırma kapsamına alınmış olup yapılandırma için başvuru 31 Temmuz 2018’e kadar yapılabilecektir. Ödeme ise peşin veya ikişer aylık dönemlerde azami 18 taksitle yapılabilecek olup, ilk taksit 30 Eylül 2018’e kadar ödenecektir.

Kesinleşmiş alacaklarda devlet vergi aslı ve enflasyon farkını alıp faiz ve cezadan vazgeçmektedir. Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ise yarısından vazgeçilmekte ve enflasyon farkı istenmektedir.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için alacağın yargıda hangi süreçte olduğuna göre farklı bir düzenleme yapılmıştır. İlk derece mahkeme aşamasında olan davalarda verginin yarısı ile kanunun yayın tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla, verginin yarısından, gecikme faizi ile gecikme zammından vazgeçilmektedir.

İstinaf, temyiz veya karar düzeltme aşamasındaki davalarda en son karar tasdik ise verginin tamamı, terkin ise verginin yüzde 20’si, bozma ise verginin yarısı enflasyon farkıyla alınıp verginin geriye kalan kısımlarıyla gecikme faizi ve gecikme zammından vazgeçilmektedir. Bu hükümden yararlanılması için açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Matrah ve Vergi Artırımı: 7143 sayılı yasa ile getirilen diğer bir imkan, mükelleflere 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak gelir vergisi, kurumlar vergisi, muhtasar ve KDV beyanlarını artırma imkanı tanınarak, artırım yapılan yıllar için bir vergi incelemesinden bağışık tutulmalarıdır. Söz konusu düzenlemeyi riskli işlemler yapmış olan mükellefler için bir çeşit sigorta gibi değerlendirmek gerekir.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (Kasa ve Stok Affı):Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, bu kanunun yayın tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecekler.

Diğer taraftan bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2017 tarihi itibarı ile bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklardan alacaklarını beyan ederek, beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 oranında vergi ödeyeceklerdir.

Varlık Barışı: Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.

31 Temmuz 2018 tarihine kadar yurt dışındaki varlıklar bildirilip Türkiye’ye getirilirse veya Türkiye’deki varlıklar beyan edilip defterlere kaydedilirse yüzde 2’lik vergi de alınmayacaktır.\"

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir