Ekonomi

Devletten çiftçiye yeni teminatlar geliyor

Devlet 2010'da tarım sigortası kapsamını genişletiyor.Teminat kapsamına sel ve su baskını da eklendi.

29 Aralık 2009 02:00

T24- Devlet destekli tarım sigortalarının teminatı kapsamına, sel ve su baskını da eklendi.

Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, isteğe     bağlı  olarak tarım sigortaları havuzu tarafından teminat altına alınabilecek. Tarım sigortasında, devlet, 2010'da da  yüzde 50 prim desteği vermeye devam edecek.

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 1 Ocak 2010'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde, ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Seralar için de ÇKS'ye entegre edilmiş, Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde teminat altına alınacak.

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile ÇKS'ye entegre edilmiş, soy kütüğü, önsoy kütüğü ve Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) kayıtlı olan süt hayvanı sığırlar için ölüm riski, mevcut tesis, işletme ve süt sığırlarına ait yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmaya devam edilecek.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında, ÇKS'ye entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı işletmelerin mevcut işletme ve su ürünleri yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınması uygulaması bu yıl da sürdürülecek.

Risk incelemesi sonucunda, Havuz tarafından sigortalanması uygun görülmeyen ürün ve riskler sigorta edilmeyecek. Havuz tarafından sigorta edilmeyen ürünler ve riskler ile; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, Tarım Sigortaları Kanunu'nun uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmayacak.

Belirlenen riskleri kapsayacak şekilde yapılacak tarım sigortaları için, devlet 2010'da da yüzde 50 prim desteği vermeye devam edecek. Destek, Tarım Sigortaları Havuzu'na bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak. Belirlenen sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.