Gündem

Danıştay'ın yetkilerine sınırlama

Hükümet, Danıştay'ın karar düzeltme işlemlerinde yürütmenin durdurulması ve duruşma yapılmasına karar verme yetkisini kaldıran bir yasa tasarısını Meclis'e gönderdi

04 Aralık 2013 15:18

Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıya göre, Danıştay’da 15 olan dava dairesi sayısı 16’ya çıkarılacak. Böylece Danıştay, 15’i dava, biri idari daire olmak üzere 16 daireden oluşacak. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sürekli hale getirilecek.

Tasarıya göre, Danıştay’da incelenen dosyada, kararın düzeltilmesi istemlerinde yürütmenin durdurulmasına ve duruşma yapılmasına karar verilemeyecek. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Danıştay ve bölge idare mahkemesinde, kamu görevinin sona ermesi sonucunu doğuran işlemler hariç olmak üzere kamu görevlileri mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin, temyiz ya da itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, kararın düzeltilmesi yoluna gidilemeyecek.

 

Akçeli işler ivedi

 

Yargı sürecine hız kazandırmak amacıyla “ivedi yargılama usulü” adıyla yeni bir yargılama usulü oluşturulacak. İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemler, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri, Çevre Kanunu uyarınca tesis edilen çevresel etki değerlendirme işlemleri, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararları ile ilgili davalarda ivedi yargılama usulü uygulanacak.

Söz konusu yargılama usulünde, 7 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılacak. Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olacak ve bu süre uzatılamayacak. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemeyecek.

İvedi yargılama usulü kapsamına giren davalar öncelikle görülecek ve dosyanın tekemmülünden itibaren bir ay içinde karara bağlanacak. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılacak. Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek. Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenecek ve tebliğe çıkarılacak. Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi 7 gün olacak.

Tasarıda, Danıştay’ın incelediği kararı bozmasına ilişkin hükümde de değişiklik yapılıyor. Buna göre, temyiz incelemesi sonunda, karardaki maddi hataların ya da yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ya da yanlışlıkların düzeltilmesi mümkünse kararın düzeltilerek onanmasına karar verilebilecek.

Tasarıda, söz konusu kanuna eklenen yeni bir maddeyle aynı maddi ve hukuki nedene bağlı ve birbirine emsal teşkil edebilecek nitelikte olan davalar, mahkemece grup dava olarak kabul edilebilecek.

Mahkemece, grup davalardan biri öncelikle karara bağlanacak. Mahkemenin davanın grup dava olduğuna ilişkin kararı ile uyuşmazlığın esası hakkında verdiği karar, temyiz ya da itiraz talebi üzerine dosya ile birlikte Danıştay’ın ilgili dava daireleri kuruluna gönderilecek. Aynı kapsamdaki diğer davaların karara bağlanması için Danıştay’ın vereceği karar beklenecek. Danıştay’ın ilgili dava daireleri kurulu bu nitelikteki davanın grup dava olup olmadığını inceleyecek. Grup dava olmadığına karar verilen dosya, ilgili temyiz ya da itiraz mercine, kararın bir örneği de mahkemeye gönderilecek. Davanın, grup dava olduğunun kabulü halinde ise işin esası hakkında 3 ay içinde kesin olarak karar verilecek.