Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL'DEN 4 KANUNA ONAY  ANKARA (A.A)

23 Ekim 2010 02:20

-CUMHURBAŞKANI GÜL'DEN 4 KANUNA ONAY  ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarında 6015 sayılı ''Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun''un da bulunduğu 4 kanunu onayladı.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 6015 sayılı ''Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun'', 6016 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 6017 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' ile 6018 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve TİKA Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun''u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.  -''DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN''- Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı ''Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun'', devlet desteklerinin, Türkiye ile AB arasındaki anlaşmalara uygun olarak düzenlenerek, ilgili yerlere bildirimini sağlamak üzere prensiplerin belirlenmesi, desteklerin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları düzenliyor.  Yasa, tarım, balıkçılık ve hizmet sektörlerindeki devlet desteklerini kapsamıyor. Yasaya göre, ürünlerin veya hizmetlerin menşeiyle ilgili ayrımcılık yapılmaksızın bireysel tüketiciye verilen sosyal nitelikli destekler, doğal afetlerin veya olağanüstü olayların neden olduğu zararı gidermeye yönelik olan ve zararın maddi büyüklüğünü geçmeyen destekler, ''uygun devlet desteği'' sayılacak.     Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan ciddi sorunları gidermeye yönelik desteklerin de aralarında bulunduğu bazı konular ise ''uygun görülebilir devlet desteği'' kapsamında yer alacak.  Ayrım yapılmaksızın tüm teşebbüslere uygulanan genel nitelikli ekonomik ve mali önlemler, devlet desteği sayılmayacak. -DEVLET DESTEKLERİNİ İZLEME VE DENETLEME KURULU- Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu oluşturulacak. Kurul; Maliye ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ve Rekabet Kurumundan birer üye olmak üzere 6 üye ile Devlet Destekleri Genel Müdüründen oluşacak. 45 kişilik kadro ihdas edilen Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bulunacak. Kurulun başkanlığını Devlet Destekleri Genel Müdürü yürütecek. Kurul üyeleri müşterek kararnameyle atanacak. Kurul, kararlarında bağımsız olacak, kurulun aldığı kararlar kesin kabul edilecek. Kurulun sekretarya hizmetleri Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Kurul harcamaları, Hazine Müsteşarlığı bütçesinden karşılanacak. Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu; Türkiye ile AB arasındaki antlaşmalara uygun olarak devlet desteklerinin ilke ve prensiplerini belirleyecek, bu desteklerin uygunluğunu inceleyecek, izleyecek, denetleyecek. Kurul, uygulama sonuçlarını desteği verenlerden temin ederek Avrupa Komisyonuna ve ilgili mercilere gerekli bildirimleri yapacak. -HER TÜRLÜ BİLGİYİ VERECEK- Desteği verenler ve diğer ilgili taraflar, Kurulun ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi, belgeyi vermekle yükümlü olacak. Kurul, devlet desteğinin; bu niteliği taşıyıp taşımadığını tespit edecek, kararı destek verene bildirecek.  Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu, kanuna aykırı olduğundan şüphe edilen bir devlet desteğiyle ilgili, desteği verene de bilgi vererek inceleme başlatabilecek.  Kurul; inceleme başlatılması kararıyla birlikte, nihai bir karara kadar kanuna aykırı olduğundan şüphe edilen desteğin durdurulmasına da karar verebilecek. Kanuna aykırı desteklerin geri alınması, desteğin fiilen verildiği tarihten itibaren 10 yıllık zaman aşımına tabi olacak. Ancak, Kurulun ilk değerlendirme yapması ve inceleme başlatması veya desteği durdurması zaman aşımı süresini de durduracak.  Devlet desteğinin kötüye kullanıldığına dair bilgi edinilmesi halinde Kurul, desteği verenden durumun tespitini, ilgili mevzuatta belirtilen gerekli tüm önlemlerin alınmasını ve bilgi verilmesini isteyecek.   Destek verenler, yıl içinde verdikleri her türlü devlet desteğine ilişkin uygulama bilgilerini, yılın bitiminden itibaren en geç 3 ay içinde Kurula bildirecek. Kurul, ilk değerlendirmesini 60 iş günü içerisinde tamamlayacak. 31 Aralık 2001'den önce düzenlenmiş ve yatırım süresi bitmiş yatırım teşvik belgelerinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilenler, yap-işlet-devlet modeli kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için düzenlenenler ve kaynak kullanımı destekleme primi içerenler hariç, diğerleri herhangi bir işlem yapılmaksızın tamamlanmış sayılacak. Bu belgelerde ihracat taahhüdü aranmayacak.