Politika

Cumhurbaşkanı bu kez veto etti

Gül, “Elektronik Haberleşme Kanunu"nu kendi hükümleriyle çeliştiği gerekçesiyle TBMM Başkanlığı’na iade etti

18 Ağustos 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5796 sayılı ve 5799 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5797 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u onaylayarak Başbakanlığa gönderdi. Gül, 5803 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu"nu ise 59, 60, 66 ve 67’nci maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için TBMM Başkanlığı’na geri gönderdi. Böylece Gül iade hakkını ikinci kez kullanmış oldu.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, 5796 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 5797 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ve 5799 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunöun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.
Açıklamada, “Ancak, yayımlanması uygun bulunmayan 5803 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 59, 60, 66 ve 67’nci maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na geri gönderilmiştir" denildi.

DENETÇİYİ TANIMLADI KADRO VERMEDİ

Yapılan açıklamada, 5803 sayılı Kanunun geri gönderilme sebeplerinden birincisinin, Kanunla getirilen “bağımsız denetim" müessesesine bağlı olarak, 6. maddede bağımsız denetim kuruluşlarının çalıştıracağı personelin niteliklerini belirleme hususunda Kuruma görev ve yetki verildiği ancak, 59. madde ile ise “bağımsız denetçi"lerin Kurumda denetçi olarak görev yapan veya Kurumca denetçi sayılanlardan karşılanması zorunluluğunun getirilmesi ile 6. maddeyi anlamsız kılması gösterildi. Ayrıca 59. maddenin beşinci fıkrasında Kurumda denetçi olarak görev yapanlardan bahsedilmesine karşılık, Kanunun eki kadro cetvellerinde denetçi kadro ve unvanının bulunmadığına dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, söz konusu fıkra ile ilgili olarak da, “Diğer taraftan, bağımsız denetim kuruluşlarında istihdam edilecek denetçilerde aranacak şartlar özellik göstermesine rağmen, anılan beşinci fıkrayla Kurumun, bağımsız denetim kuruluşlarının elektronik haberleşme sektörüne ilişkin faaliyetlerinde istihdam edeceği denetçilerin münhasır kaynağı haline getirilmesi, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden sakınca taşımaktadır" denildi.

KANUN, İDARİ CEZALARI AZALTIYOR

Kanunun geri gönderilmesi sebeplerinden ikincisinde ise, kanunun 53. maddesinin birinci fıkrasındaki bazı hükümler nedeniyle olduğu açıklandı. Söz konusu fıkrada kurumca verilecek idari para cezalarının, 4703 sayılı Kanunun 12. maddesindeki tutarların bir katından dört katına kadar artırılarak uygulanacağı hükmünün yer verildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
“Ancak, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2’nci maddesinin (f) bendi ile Kuruma, ‘mevzuata, görev ve imtiyaz sözleşmesine, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına’ aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde üçüne kadar idarî para cezası uygulama yetkisi tanındığı halde, incelenen Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasında bu yaptırım, ‘ilgili hizmetin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde beşine kadar idarî para cezası’ şeklinde belirlenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasıyla yapılan düzenlemenin gerekçesiyle çelişen bir değişiklik gerçekleştirilmiştir.
Bu değişiklik, uygulanacak idarî para cezalarını önemli ölçüde düşüreceği gibi, işletmecilerin birçok hizmeti birlikte sunmaları, hizmetler arasındaki yakın ve yoğun ilişki karşısında ‘ilgili hizmet’in ne şekilde tespit edileceği, ‘ilgili hizmet’le bağlantılı net satışların tespitinin nasıl yapılacağı hususlarında incelenen Kanunun düzenleme içermemesi sebebiyle ihtilaflara yol açacak niteliktedir."

KANUN, KENDİ HÜKÜMLERİYLE ÇELİŞİYOR

Kanunun geri gönderilme sebeplerinde üçüncüsü ise Kanunun 46. maddesi ile 60. madde arasındaki yapılan “atıfö yanlışlığından kaynaklanıyor.
Açıklamada, dördüncü neden ise “onaylanmış kuruluşlar ve piyasa gözetimiöne ilişkin hususların düzenlendiği, 57. maddede ile 60. madde arasındaki uyuşmazlık gösteriliyor.
İncelenen 5803 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan hükümlerini belirleyen 66. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarıyla, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanununun, bazı hükümleri dışında yürürlükten kaldırılmasının öngörülüyor. Açıklamada, “Ancak, yürürlükte kalması öngörülen hükümler arasında adları geçen Kanunların yürürlük ve yürütme maddelerinin de bulunmaması, yürürlükte kalmaya devam eden hükümlerin uygulanmasında sakıncalar doğuracağından, usule uygun bulunmamıştır" denildi.
Açıklamada ayrıca kanunun, kurumun hizmet birimlerini belirleyen maddelerinin Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle hizmet birimlerinin belirleneceğini kurala bağlayan dördüncü fıkra hükmü ile bölge müdürlüğünün Kurul kararıyla kurulmasını öngören on dördüncü fıkra hükmü arasında çelişki doğurduğu ifade edildi.
Açıklamada, uzman ve uzman yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları ile ilgili hükümlerin de uygulamada sorunlara yol açacağı kaydedildi.

KURUL BAŞKANINA ÖZLÜK HAKKI ŞANSI

Açıklamada, 67. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin ise görevden ayrılan Kurul Başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanların, emekli oluncaya ve memuriyetten ayrılıncaya kadar, kamu görevlisi olmayanların da iki yıl süreyle, gelen zamlardan da yararlanarak Kurul başkan ve üyelerinin özlük haklarını almaya devam etmeleri söz konusu olabileceğinden, yapılan düzenlemenin kamu yararına uygun bulunmadığı belirtildi.
Ayrıca aynı maddede “Başkanlığa ilişkin" ibaresinin kullanılması gereken yerde “Kuruma ilişkin" ibaresinin kullanılmasının da uygun bulunmadığı kaydedildi.
67. maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle 2813 sayılı Kanuna eklenen geçici 8. maddenin ikinci fıkrasının ise kanun önünde eşitlik ilkesini zedelediği bildirildi.