Yaşam

Bir dilek tuttu, Meryem Uzerli gerçekleştirdi

Meryem Uzerli, minik İrem'in hayallerini gerçekleştirdi...

30 Nisan 2015 15:29

Ha­ya­ti teh­li­ke ta­şı­yan 3-18 yaş ara­sı has­ta ço­cuk­la­ra ve ai­le­le­ri­ne umut ver­mek için ça­lı­şan Bir Di­lek Tut Der­ne­ği­’ne bir des­tek de Mer­yem Uzer­li­’den gel­di. Uzerli, Dün­ya Di­lek Gü­nü do­la­sıy­la mi­nik İre­m’­in zi­ya­re­ti­ne git­ti.

Sa­it Ha­lim Pa­şa Ya­lı­sı­’n­da ger­çek­le­şen gö­rüş­me­de Uzer­li, pren­ses ol­mak is­te­yen mi­nik hay­ra­nın di­le­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­di.

Gülden Avuç'un Bugün'de yayımlanan haberine göre,  Di­lek ço­cu­ğu­nu mut­lu eden Uzer­li, “Ço­cu­ğum ol­duk­tan son­ra du­yar­lı­lı­ğım art­tı.  Bir ço­cu­ğun mut­lu ol­du­ğu­nu gör­mek ka­dar in­sa­nı mut­lu ede­cek bir şey yo­k” di­ye ko­nuş­tu.

İlgili Haberler