Politika

BBP lideri Destici: Dışarıdan bir el partimizi karıştırmaya çalışıyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ekmeleddin İhsanoğlu'na verdikleri destek kararı sonrası, AKP Genel Merkezi'nde bazı görüşmeler yapıldığını öne sürdü

13 Ağustos 2014 19:26

Bü­yük Bir­lik Par­ti­si (BBP) lideri Mus­ta­fa Des­ti­ci, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di.

Bugün gazetesinin haberine göre, çatı adayı Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’na des­tek ka­ra­rı son­ra­sı AK Par­ti Ge­nel Mer­ke­zi­’n­de ba­zı top­lan­tı­lar ya­pıl­dı­ğı­nı id­di­a eden Des­ti­ci, "Bir el par­ti­mi­zi ka­rış­tır­ma­ya ça­lış­tı­” de­di.

 

'Soma, Reyhanlı, 17-25 Aralık unutuldu mu?'

 

Şa­ibe­li bir se­çim sü­re­ci ge­çi­ril­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Des­ti­ci, yi­ne de mil­le­tin ter­ci­hi­ne say­gı­lı ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek “İlk kez hal­kın oy­la­rı ile cum­hur­baş­ka­nı se­çi­len Sa­yın Er­do­ğa­n’­ı teb­rik edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Yol­suz­luk id­di­ala­rı­na de­ği­nen Des­ti­ci, “So­ma, Rey­han­lı, 17 ve 25 Ara­lık id­di­ala­rı, Ulu­de­re ve Af­yo­n’­da­ki 25 Şe­hit olay­la­rı unu­tul­du mu­” di­ye sor­du.

BBP içe­ri­sin­de Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’nun des­tek­len­me­di­ği id­di­ala­rı­na Des­ti­ci, “Biz inan­dı­ğı­mı­zın ya­nın­da­yız, ka­za­na­nın de­ği­l” di­ye­rek ce­vap ver­di.

 

'İktidar partisi genel merkezinde görüşmeler var'

 

BBP için­de bi­ri­le­ri­nin kar­ga­şa çı­kar­mak is­te­di­ği­ni id­di­a eden Des­ti­ci, şöyle konuştu: “Dı­şa­rı­dan bir el par­ti­mi­zin bu ka­ra­rın­dan son­ra par­ti­mi­zin içe­ri­sin­de gir­di ve par­ti­mi­zi ka­rış­tır­ma­ya ve bu ka­ra­rı­mı­zı iti­bar­sız­laş­tır­ma­ya ça­lış­tı. Biz­zat ik­ti­dar par­ti­si ge­nel mer­ke­zin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler var.

Ben bun­la­rı isim isim söy­le­rim. Bil­gi­ye da­yan­ma­dan bir şey ko­nuş­mu­yo­ruz. Ta­ri­hiy­le, saa­tiy­le, ye­riy­le, kim­ler var top­lan­tı­da, hep­si­ni bi­li­yo­ruz. Bu iş­le­rin edep, ah­lak dı­şı ol­ma­sı ra­hat­sız edi­yor. Her­kes öl­çü­lü dav­ran­ma­sı la­zım. Bu de­vam ede­cek olur­sa ben bun­la­rı açık­la­rım" de­di.

 

'Aldığımız karardan pişman değiliz'

 

“Sus­ma sus­tuk­ça sı­ra sa­na ge­le­cek di­ye bir slo­gan var­dı­r” di­yen Des­ti­ci, “Ar­tık sı­ra bi­ze gel­di, bi­zi bi­tir­me­ye ça­lı­şı­yor­la­r” de­di. Par­ti ola­rak al­dık­la­rı ka­rar­dan piş­man ol­ma­dık­la­rı­nı ak­ta­ran BBP li­de­ri, de­mok­ra­tik bir ta­vır ser­gi­le­dik­le­ri­ni ak­tar­dı. Par­ti için­de fark­lı gö­rüş­te olan­la­rın ola­bi­le­ce­ği­ne de­ği­nen Des­ti­ci, “Bu par­ti­mi­zin is­ti­şa­re­si so­nu­cu al­mış ol­du­ğu bir ka­rar­dı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

‘Erdoğan'ın istifa etmesi gerekiyordu’

 

BBP lideri Destici, cumhurbaşkanlığı seçiminin şaibelerle gerçekleştiğini iddia etti. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Başbakan Erdoğan’ın istifa etmesi gerektiğine vurgu yapan Destici, "Aday olan her memurun istifa etmesi gerekirken Erdoğan istifa etmedi. Devletin tüm imkânları kullanılarak seçime gidildi” dedi.