Gündem

AYM, CHP’nin OHAL KHK’ları başvurusunu reddetti

OHAL KHK’ları ile dört ayrı kanuna eklenen hükümlerin iptal talebi reddedildi

13 Kasım 2019 13:21

Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK’ları ile dört ayrı kanuna eklenen hükümlerin iptal talebini oy çokluğu ile reddetti.

CHP’li milletvekillerinin iptalini istediği düzenlemelerden ilki Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun'a eklenen hükümle ilgili oldu. İptali istenen “Genelkurmay Başkanı, orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır” hükmü için Kanun’un 2018 yılında yürürlükten kaldırılması nedeniyle görüşülmesine yer olmadığına karar verildi.

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanun’a eklenen, “31/12/2020 tarihine kadar bölge idare mahkemesi üyeliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az altı yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge idare mahkemesinden yararlı olacağı anlaşılmış bulunan idari yargı hakim ve savcıları arasından atama yapılabilir” hükmünün iptal talebi de Anayasa’ya aykırı olmadığı gerekçesiyle oy birliği ile reddedildi.

Özel hayatın gizliliği vurgusu

AYM, Elektronik Haberleşme Kanunu’na eklenen “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, görevi kapsamında ilgili yerlerden bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilir ve değerlendirebilir. Bu kapsamda kurum tarafından istenilen her türlü bilgi ve belge talebi, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir” hükmünün iptal talebini ise oy çokluğu ile reddetti. Aralarında AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da bulunduğu üç üye karara muhalif kaldı. Düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına yönelik karara karşı çıkan Arslan, “Anayasa’da, ‘Özel hayatın gizliliğine dokunulamaz’ hükmü bulunmaktadır. Bu gizliliğin özel bir yansıması kişisel verilerin korunmasında da karşımıza çıkmaktadır. ‘Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilir’ şeklinde de düzenlenmiştir. Kurum tarafından istenen kişisel verilerin mahiyeti, bu verilerin denetimi, kişilerin durumdan haberdar edilmesi gibi hususlar yönünden güvencelerine yer verilmiş değildir” dedi.

KPSS şartının kaldırılması

AYM, özel harekat polisi olarak istihdam edilmek istenenler için KPSS şartının kaldırılmasının iptal talebini de oy çokluğu ile reddetti. Üç üyenin muhalefet şerhinde, “liyakat” vurgusu yapıldı. Şerhte, “Liyakat ölçütlerinin belinlenmesine engel olan, objektifliği sağlamaktan uzak ve emniyet teşkilatı kaynakları arasında makul olmayan bir istisna öngören kuralın hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu kanaatine vardık” ifadelerine yer verildi.