Politika

Anayasa'da mali hükümler müzakere ediliyor

CHP ve BDP; maddeye ''Bütçenin amacı, kamu harcamalarını karşılamak, gelir ve zenginliklerin adil ve eşitsizlikleri fiilen ortadan kaldıracak şekilde dağılımını sağlamaktır'' fıkrasının eklenmesini önerdi

09 Nisan 2013 23:19

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, mali hükümlere ilişkin  maddelerin müzakeresine geçti.  “Bütçe ve Kesin Hesap” maddesinin birinci fıkrası, “Bakanlar Kurulu, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile milli bütçe tahminlerini içeren raporu, mali yıl başından en az 75 gün önce TBMM'ye sunacak” biçiminde düzenlendi.

CHP ve BDP; maddeye ''Bütçenin amacı, kamu harcamalarını karşılamak, gelir ve zenginliklerin adil ve eşitsizlikleri fiilen ortadan kaldıracak şekilde dağılımını sağlamaktır'' fıkrasının eklenmesini önerdi.

Uzlaşmaya varılan fıkralara göre, devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki diğer kamu tüzel kişilerinin harcamaları, kanunla belirlenen usul ve sürelere uygun olarak bütçelerle yapılacak.

Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması ve uygulanması kanunla düzenlenecek. Bütçe Kanunu'na, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacak. BDP; ''Bütçe kalkınma planlarına uygun olarak, gizli ödenek ve fonların varlığına engel olacak şekilde düzenlenir. Kamusal faaliyetleri bütçe kapsamı dışına çıkartacak yasa çıkarılamaz'' fıkrasının eklenmesini önerdi.

Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterecek. Bakanlar Kurulu, bütçede değişiklik yapamayacak; harcanabilecek miktar sınırını aşmaya yönelik karar alamayacak. Bütçe kanununa bu yönde yetki veren hükümler konamayacak. AK Parti, bu fıkraların eklenmesine katılmadı.

Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarıları ile cari ve izleyen yılların bütçelerine mali yük getiren tasarı ve tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunlu olacak.

Yazım Komisyonu, Bütçe Komisyonu'nun kuruluşunu İçtüzük Uzlaşma Komisyonu'na havale etti. Kesin hesap kanun tasarısının görüşülmesi ve kabulü ile ilgili usul ve esaslar TBMM İçtüzüğü ile düzenlenecek.

 

BDP; ‘pozitif ayrımcılık’ önerdi

 

BDP; ''Ulusal savunmaya ayrılan pay ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla eğitim, sağlık, sosyal güvenlik için ayrılan ödeneklerden fazla olamaz. Bütçede kaynak dağılımında din ve mezhepler arasında eşitlik ve pozitif ayrımcılık ilkesi gözetilir'' fıkrasının eklenmesini istedi.