Gündem

'Ak Saray'a 1.1 milyar TL ödenek

Ak Saray’ın yapım giderlerinin toplandığı ‘sermaye giderleri‘ kalemine ayrılan 400 milyon TL’nin üzerindeki kaynak yetmedi

06 Eylül 2014 16:35

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Ak Saray” olarak adlandırdığı, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı binası için bütçeden ayrılan toplam ödeneğin 1.1 milyar TL’yi bulacağı ortaya çıktı.

Bugün gazetesinden Hasan Bozkurt'un haberine göre, TBMM'den ge­çen Baş­ba­kan­lık büt­çe­sin­de­ki öde­nek­ler, ‘2014 Ku­rum­sal Bek­len­ti­ler ve Ma­li Du­rum Ra­po­ru­’ ile de­tay­lan­dı­rıl­dı. Mec­lis'te onay­la­nan 933 mil­yon 821 bin li­ra­lık öde­ne­ğin aşı­la­ca­ğı ra­por­da ka­lem ka­lem gi­der­le­re yer ve­ril­di. Baş­ba­kan­lık har­ca­ma­la­rı­nın 1 mil­yar li­ra­nın üze­rin­de ar­ta­ca­ğı be­lir­ti­le­rek, 1 mil­yar 956 mil­yon 57 bin 694 li­ra­ya çı­ka­ca­ğı vur­gu­lan­dı.

Bugün gazetesinden Hasan Bozkurt’un haberine göre, Baş­ba­kan­lık büt­çe­si­nin aşıl­ma­sın­da en büyük et­ki­nin ser­ma­ye gi­der­le­ri ka­le­min­den kay­nak­lan­dı­ğı be­lir­til­di. Baş­ba­kan­lık'ın bi­na ya­tı­rım­la­rı­na har­ca­ma için yılba­şın­da 400 mil­yon 920 bin li­ra­lık kay­na­ğın aşı­la­rak 1.1 mil­yar li­ra­ya çı­ka­ca­ğı vur­gu­lan­dı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Ak Saray” olarak adlandırdığı yeni Cumhurbaşkanlığı binasının yapımında kullanılması beklenen kay­na­ğın yet­me­ye­ce­ği rapora şu ifa­de­ler­le gir­di: “Başba­kan­lık ye­ni hiz­met bi­na­sı ile ya­pı­mı ta­mam­la­nan Mil­li­ Arşiv Si­te­si inşaat­la­rı­nın hak ediş öde­me­le­ri ne­de­niy­le ser­ma­ye gi­der­le­ri ka­le­min­de yer alan öde­neğin ta­ma­mı­nın har­ca­na­cağı ve önem­li mik­tar­da ila­ve öde­neğe ih­ti­yaç du­yu­la­cağı değer­len­di­ril­mek­te­dir.”

 

Kimyasal saldırıya karşı tünel

 

“Ak Saray” ola­rak ni­te­le­nen kam­pü­se ya­pı­la­cak ya­tı­rım­la­ra iliş­kin bil­gi­ler de ra­po­ra gir­di.

Ra­por­da, “Başba­kan­lık Ata­türk Or­man Çift­liği kam­püsünde oluştu­rul­ma­sı plan­la­nan ve­ri mer­ke­zi alt­ya­pı­sı­nın ta­mam­lan­ma­sı; elek­trik, fi­be­rop­tik, ba­kır, sin­ya­li­zas­yon kab­lo­la­ma ve kon­trol sis­tem­le­ri­nin, ke­sin­ti­siz güç kay­nağı, has­sas kli­ma, yan­gın uya­rı ve söndürme, ay­dın­lat­ma vb. amaçlı tüm alt sis­tem­le­rin ye­dek­li­lik un­sur­la­rıy­la bir­lik­te işle­ti­me alın­ma­sı plan­lan­mak­ta­dı­r” de­nil­di.

Ekim ayın­da 12. Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan'ın açı­lı­şı­nı ya­pa­ca­ğı Sö­ğü­tö­zü'ndeki Cum­hur­baş­kan­lı­ğı binası, yo­ğun gü­ven­lik ön­lem­le­ri­ne sa­hip. Komp­leks­te din­le­me­le­re kar­şı priz da­hi bu­lun­ma­yan ‘sa­ğır oda­’ bu­lu­nu­yor.

Ka­yıt ve din­le­me ci­ha­zı sok­ma ris­ki­ne kar­şı da bü­tün zi­ya­ret­çi­le­rin gi­re­ce­ği ste­ril oda yer alı­yor. Bu oda­ya gi­ren her­ke­sin rönt­ge­ni çe­ki­le­cek ve ayak­ka­bı­nın ta­ba­nın­da­ki çi­vi­ler da­hi gö­rün­tü­le­ne­cek. Komp­lek­se si­ber sal­dı­rı­ya kar­şı Bil­gi Gü­ven­li­ği ve Ve­ri Yö­ne­tim Sis­te­mi de ku­rul­du. Bi­na­da kim­ya­sal sal­dı­rı­la­ra kar­şı tü­nel­ler bu­lu­nur­ken, ola­ğa­nüs­tü hal­ler ve sa­vaş du­rum­la­rı­nı yö­net­mek için Hü­kü­met Ha­re­kat Mer­ke­zi de bi­na­nın al­tı­na in­şa edil­di.

 

Planda olmayan 3 katlı rezidans

 

Selçuklu mimarisinin ağırlıkta kullanıldığı binanın bahçesi ve etrafı da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırıldı. Helikopter pistinin bulunduğu komplekste, planda yer almamasına rağmen Erdoğan için rezidans eklendi. Erdoğan ve ailesinin ikameti için 3 katlı rezidans yapıldı. Kampüse, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın taşınması sonrası atlar için ahırlar da inşa edilecek.

Gider türü     Tahmini tutarı (TL)

Personel Giderleri     93.253.105

SGK Devlet Primi Giderleri    14.076.665

Mal ve Hizmet Alım Gideri    691.327.872

Cari Transferler    57.400.053

Sermaye Gideri    1.100.000.000

Toplam  1.956.057.695