Sosyal Güvenlik

7 - Yatırımların Değerlendirilmesi

12 Ağustos 2008 03:00

Emeklilik yatırım fonu nedir?

Emeklilik yatırım fonu, emeklilik için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonudur. Emeklilik şirketleri tarafından kurulur. Portföy yönetim şirketlerince yönetilir.

Yatırım fonlarında çeşitli yatırım araçları ağırlıklı olarak bulunabilir. Örneğin fonun %80'inden fazlası kamu borçlanma araçlarından oluşuyorsa kamu borçlanma araçları fonu, likit yatırım araçlarından oluşuyorsa likit fon olarak adlandırılır.

Emeklilik yatırım fonunun diğer yatırım fonlarından farkı nedir?

Bu fonlar bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi için ve işletilmesi amacıyla özel olarak kurulur. Sadece bireysel emeklilik sistemine giren kişiler tarafından satın alınabilir. Fon işletim gideri kesintisi oranı diğer yatırım fonlarına göre daha düşüktür. Emeklilik yatırım fonlarının elde etmiş olduğu kazançlara stopaj uygulanmamaktadır. Daha uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetilmektedir.

Fon pay değeri nasıl hesaplanır?

Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Yatırım yapacağım emeklilik fonlarıyla ilgili herhangi bir sınırlama var mı?

Hayır, tercih edilen fonlara herhangi bir asgari ve azami sınır olmaksızın yatırım yapılabilir. Bununla beraber, emeklilik planlarında hedef kitledeki katılımcıların risk-getiri beklentileri doğrultusunda fon ve yatırım sınırlamaları bulunabilir.

Emeklilik yatırım fonları, emeklilik sözleşmesinin türüne göre (grup veya bireysel emeklilik) değişir mi?

Fonlar, bireysel katılımcılara yönelik olarak bireysel emeklilik yatırım fonu ve fon paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış katılımcı, kişi ya da gruplara tahsis edildiği grup emeklilik yatırım fonu şeklinde kurulabilir. Grup emeklilik yatırım fonları; işyeri veya belirli meslek grupları bazında, sektörel bazda ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmek koşulu ile fon paylarının belirli kişi ya da gruplara tahsis edilmesi suretiyle oluşturulabilir.

Fon dağılımını nasıl değiştirebilirim?

Katılımcı bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödediği katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını yılda en fazla 6 kez değiştirebilir. Bu yöndeki değişiklik talebinin değişikliğin yapılması istenen tarihten en az 2 iş günü önce şirkete yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Emeklilik şirketleri yıllık getiri konusunda garanti verebiliyor mu?

Sistemde herhangi bir getiri garantisi verilmemektedir. Katılımcılar, emeklilik şirketi tarafından sunulan değişik risk ve getiri düzeyine sahip emeklilik yatırım fonları arasından kendi risk profiline en uygun olabilecek fonlara kendi kararları doğrultusunda yatırım yapabilmektedirler.

Bireysel emeklilik sistemine giren biri ödediği katkı paylarının nasıl değerlendirildiğini, başka bir ifade ile karda veya zararda olduğunu takip edebiliyor mu?

Bireysel emeklilik sisteminin şeffaf yapısı nedeniyle katılımcılar emeklilik şirketlerine ve Takasbank’a günlük olarak ulaşıp hesapları hakkında bilgi alabilmektedir.

Emeklilik yatırım fonlarının fon portföyü kim tarafından yönetiliyor?

Fon portföyü, portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Portföy yöneticileri, fon portföyünü, Kanun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi, izahname, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür.