Sosyal Güvenlik

6 - Grup Emeklilik Sözleşmeleri

12 Ağustos 2008 03:00

Grup emeklilik sözleşmelerinin bireysel emeklilik sözleşmelerinden farkları neler? Hangisi avantajlı?

İşlem yükü maliyetleri bireysel sözleşmelerden daha az olacağı için emeklilik şirketleri grup emeklilik sözleşmeleri için daha düşük masraf kesintileri belirleyebilmektedir.

Grup emeklilik sözleşmesinin işverene faydası nedir?

Grup emeklilik sözleşmeleri işyerindeki verimliliği, motivasyonu ve kalıcılığı sağlayarak çalışan ve işverenin karşılıklı memnuniyet düzeyini artırır. Bu sistemle şirketlerin istedikleri kalite, verim ve başarıdaki çalışanları bünyelerine katabilmeleri çok daha kolaylaşacaktır. Ayrıca işveren, çalışanları adına ödemiş olduğu katkı tutarlarını belirli sınırlamalar dahilinde vergi matrahının tespitinde gider yazabilir.

Kimlere grup emeklilik sözleşmesi yapılabilir?

Bir işyerinde, dernekte, vakıfta, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşunda veya sair kuruluşlarda çalışan veya üye olanlara grup emeklilik sözleşmesi düzenlenebilir.

Grup kurucusu kimdir?

Çalışanları veya üyeleri adına emeklilik şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluştur.

Grup emeklilik sözleşmesi yaptırmak için tüzel bir kişilik olmalı mı?

Evet, grup emeklilik sözleşmelerinde (işveren grup emeklilik sözleşmesi ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi), oluşturulacak grubun bir tüzel kişilikle ilişkilendirilmesi ve bu tüzel kişilikle bağlantılı bir grup kurucusunun bulunması gereklidir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyebilir miyim?

Hayır, çalışanı adına işveren (“sponsor kuruluş”) tarafından yapılan ödemeler “işveren grup emeklilik sözleşmesi”ne göre açılan hesapta, çalışan tarafından yapılan ödemeler ise “gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi”ne göre açılan hesapta olmak üzere iki ayrı sözleşmeye göre iki ayrı hesapta takip edilir.

İşveren, işveren grup emeklilik sözleşmesine katkı payını ödemezse bilgilendirilecek miyim?

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, sponsor kuruluşun, ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ödememesi halinde, bu durum emeklilik şirketi tarafından, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine 5 iş günü içinde bildirilecektir.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesindeki haklar kim tarafından kullanılabilir?

Sözleşmeden kaynaklanan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Fon dağılımı değişikliği, emeklilik plan değişikliği ve birikimlerin aktarım hakları grup kurucusu tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesindeki haklar kim tarafından kullanılabilir?

Fon dağılımı değişikliği, emeklilik plan değişikliği ve birikimlerin aktarım hakları hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır.

Sponsor kuruluş, fon dağılımı değişikliği kullanım hakkını katılımcıya devredebilir.

Katılımcının işveren grup emeklilik sözleşmesine haciz işlemi uygulanabilir mi?

İşveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan bireysel emeklilik hesaplarına uygulanacak hacizlerde, emeklilik sözleşmesine hak kazanma süresi koşulunun konulmuş olması halinde, hak kazanma süresi sonunda katılımcının hak kazandığı birikim tutarı dikkate alınarak haciz uygulanır. Bir hak kazanma süresi koşulu bulunmuyorsa haczin geldiği andaki birikimler dikkate alınır.

Hak kazanma süresi dolmadan önce işyerimden ayrılıyorum. İşverenin adıma bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı payları karşılığında oluşan birikimi alabilir miyim?

Katılımcı, işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak adına açılan hesaptaki birikimin varsa hak kazandığı bölümünü bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarabilir veya yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarı alarak sistemden ayrılabilir.

Hak kazanma süresinin dolmasından sonra işverenin adıma ödediği katkı paylarından oluşan birikimi alabilir miyim?

Emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra;
 Katılımcının birikimleri, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki hesapta kalabilir.
 Katılımcının talep etmesi halinde birikimleri, yazılı talebi doğrultusunda bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır veya yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir.

Hak kazanma süresinden sonra birikimlerimi bireysel emeklilik sözleşmeme aktardım. İşveren, işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı hesabıma katkı payı ödemeye devam edebilir mi?

İşveren, isterse bu hesaba katkı payı ödemeye devam edebilir.

Katılımcı hangi hallerde işveren grup emeklilik sözleşmelerindeki birikimlere hak kazanma süresi dolmadan hak kazanır?

Katılımcı aşağıdaki durumlarda hak kazanma süresinin sona ermesini beklenmeden işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olan hesabında işveren tarafından ödenmiş katkı paylarıyla bunların getirilerinden oluşan birikimlere hak kazanır.

 Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi,
 Katılımcının 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet ve sürekli işgöremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması,
 Sponsor kuruluşun işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi,
 Katılımcının vefatı halinde,

İşverenler çalışanları için ödedikleri katkı paylarına karşılık çalışanlarının bu birikimleri hak kazanmaları için ne kadar çalışma süresi koşulu koyabilir?

Grup emeklilik sözleşmesinin tarafı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluş, çalışanı ya da üyesi adına ödediği katkı paylarına ilişkin birikimlerin çalışan ya da üye tarafından hak edilmesi için belirli koşullar öngörebilir.
Bu koşullar şu şekildedir;
 Çalışanın hak etme süresi 5 yılı aşamayacaktır.
 Hak kazanma süresinin 4 yıl olması durumunda, çalışan her 1 yıllık sürede birikimlerin en az %25’ine kazanacaktır.
 Hak kazanma süresinin 5 yıl olması durumunda, çalışan her 1 yıllık sürede birikimlerin en az %20’sine hak kazanacaktır.
 Hak kazanma süresinin 3 yıl ve daha az olması durumunda yıl bazında bir sınırlama uygulanamayacaktır.

ETİKETLER

haber