Sosyal Güvenlik

4 - Katkı Payı Ödemeleri

12 Ağustos 2008 03:00

Katkı payı tutarı neye göre belirlenecek?

Asgari katkı payı tutarı belirli sınırlamalar dâhilinde emeklilik şirketi tarafından belirlenir. Katılımcı asgari katkı payı tutarı altında kalmamak koşuluyla, ödeyebileceği katkı payını kendisi belirler.

Asgari katkı payı tutarı ne kadar?

Asgari katkı payı tutarı, hedef kitlenin gelir durumu ile emeklilik planının yönetim ve fon işletim giderleri dikkate alınarak belirlenir. Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin %5’inden az olamaz. İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre ödenen katkı paylarında bu sınırlama uygulanmaz.

Asgari katkı payları, emeklilik şirketleri ve bir şirketin planları arasında farklı tutarlarda olabilmektedir. Şirketlerin mevcut planları için geçerli olan asgari katkı payı tutarlarını öğrenmek için, şirketlerden bilgi alınmalıdır.

Ödenen katkı payları hemen yatırıma yönlendiriliyor mu?

Ödenen katkı payları, şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilmektedir.

Sözleşme yürürlüğe girmeden önce şirkete ödenen katkı payları nasıl değerlendiriliyor?

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden ve emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra katkı payı olarak değerlendirilecek ödemeler şirket hesabına intikali takip eden en geç ikinci iş gününde önceden tanımlanmış ve Hazine Müsteşarlığı’na bildirilmiş bir para piyasası fonunda değerlendirilecektir.

Katkı payını kredi kartı ile ödeme durumunda, ilgili tutar ne zaman yatırıma yönlendiriliyor?

Şirket, bir blokaj süresi tanımlayarak ödemelerin blokaj süresi sonunda katkı payı olarak şirket hesaplarına intikali koşulunu koyabilmektedir. Bu koşulun olması durumunda, ödenen katkı payı, ilgili blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilmektedir. Şirketlerin blokaj süreleri, bankalarla yapmış oldukları sözleşmelere göre farklılık gösterebilmektedir.

Düzenli katkı payı ödemeleri dışında ara ödemeler yapılması mümkün mü?

Katılımcı, dilediği her zaman bireysel emeklilik hesabına düzenli katkı payı dışında da ödeme yapabilmektedir.

Geçmişte ödemediğim dönemlere veya ileriye yönelik katkı payı ödeyebilir miyim?

Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi gereken katkı payını aşan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren on iki aylık dönemde ödenmesi gereken katkı paylarından mahsup edilebilmekte veya katılımcının yazılı olarak talep etmesi halinde ödeme tarihinden önceki on iki aylık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilebilmektedir.

Ödediğim katkı payları hangi yatırım araçlarında değerlendirilecek?

Katılımcıların ödeyecekleri katkı payları emeklilik şirketlerinin kurmuş oldukları fonlarda değerlendirilecektir. Fon portföyüne alınabilecek para ve sermaye piyasası araçları şunlardır;
 Nakit, vadeli-vadesiz mevduat
 Borçlanma araçları (ters repo dâhil) ile hisse senetleri
 Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar
 Repo işlemleri
 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
 Borsa para piyasası işlemleri
 Yatırım fonu katılma belgeleri
 Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları.

Sisteme katılmak giriş aidatı dışında ne tür ek maliyetler getiriyor?

Sisteme girerken sözleşmeye ilişkin kesintiler hakkında teklif formunda ve sözleşmede bilgilendirme yapılmaktadır. Yapılabilecek kesintiler ve azami tutarları şu şekildedir:

 Katkı payları üzerinden %8 oranını aşmamak kaydıyla yönetim gideri kesintisi,
 Fonun net varlık değeri üzerinden hesaplanan, azami günlük %0,0010 oranında fon işletim gideri kesintisi,
 Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine ve saklayıcı kuruluşa şirket tarafından ödenen sabit giderleri aşmayacak şekilde belirlenmiş ara verme kesintisi.

Katkı payını benim adıma başkası yatırabilir mi?

Evet. Katkı payını katılımcı adına katılımcı dışında birisi de ödeyebilmektedir.

Katkı payı ödemeleri nasıl yapılabilir?

Katkı payları sözleşmelerde belirtilen ödeme araçları ile yapılabilmektedir. Havale, banka şubesine verilen hesaptan otomatik ödeme talimatı, kredi kartı gibi araçlar sıklıkla kullanılmaktadır.

10 yıllık katkı payını bir kerede ödeyerek emekli olabilir miyim?

Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak ve on yıl süreyle katkı payı ödemek koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazabilmektedir.

Düzenli katkı payının üzerinde yapılan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren en fazla on iki aylık dönemde ödenmesi gereken katkı payı olarak değerlendirilmektedir.

Katkı paylarımın fon dağılım oranlarını değiştirebilir miyim?

Katılımcı, fon dağılım oranlarını; değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı tutarlarını, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı tutarlarını kapsamak üzere yılda azami 6 kez yeniden belirleyebilir.

Katkı paylarımı veya giriş aidatımı bireysel emeklilik aracısı vasıtasıyla ödeyebilir miyim?

Bireysel emeklilik aracılarının giriş aidatı ve katkı payı tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır.

Katkı payları zamanında ödenmezse ne olur? Ödemelere ara vermek mümkün müdür?

Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı payının vadesinde ödenmemesi veya öngörülen katkı payı tutarından daha az bir ödeme yapılması halinde katılımcı ödemeye ara vermiş kabul edilir.

Ödemeye ara verme durumu, ödemenin yapılmadığı tarihte başlar ve katkı payı ödenmeye başlandığı tarihte sona erer.

Bir yıl boyunca düzenli katkı payının altında ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılmaması durumunda şirket, emeklilik planında belirtilmesi kaydıyla bazı sabit giderlerine karşılık gelen bir tutarı katılımcının birikimlerinden indirebilir.

Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde birikimler değerlenmeye devam eder mi?

Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder.