Sosyal Güvenlik

10 - Aracılar

12 Ağustos 2008 03:00

e-BEAS nedir?

e-BEAS, elektronik ortamda gerçekleştirilen bireysel emeklilik aracıları sınavıdır. Çoktan seçmeli olarak yapılmakta olan sınavın amacı, bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmektir. Sınav, 17 Ağustos 2007 tarih ve 26616 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesi gereği Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından düzenlenmektedir.

Sınava kimler katılabilir?

Sınava, bireysel emeklilik aracılarının sahip olması gereken niteliklere haiz olanlar girebilir. Buna göre, adaylarda aranan özellikler şunlardır:

 Dört yıllık yükseköğretim, iki yıllık (bankacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve sigortacılık meslek yüksek okullarından) mezunu olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup aşağıda adı geçen kurumlarda sınava başvuru yapılan tarih itibarı ile en az toplam 2 yıl süreyle çalışmış olmak: Emeklilik şirketleri, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza sigortası ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışında faaliyet göstermek üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde elli birinin bir şirkete ait olduğu pazarlama ve satış şirketleri, sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kurumlar.

 Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis, bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

 Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmamış olmak.

Bireysel emeklilik aracılığı yapan herkesin sınava katılımı zorunlu mudur?
Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan herkesin, ilgili Yönetmelik uyarınca sınava katılması ve başarı göstermiş olması gerekmektedir.

Emeklilik şirketlerinde yönetici pozisyonunda görev yapan kişilerin de sınava katılması zorunlu mu?

En az iki yıl süreyle görev yapmış olmak kaydıyla, şirketlerin genel müdür, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ile şirketin genel müdürlüğünde pazarlama veya satıştan sorumlu müdür veya başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla müdüre denk veya daha üst konumlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler sınavdan muaftır.

Emeklilik şirketleri bünyesinde çağrı merkezi, müşteri ilişkileri bölümlerinde görev yapanların da sınava katılımı zorunlu mu?

Şirket bünyesinde veya dışında şirket adına katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak pazarlama ve satış faaliyetlerini çağrı merkezi, müşteri ilişkileri ve benzer isimler altında yapanlar da bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri haiz olmalıdır.
Dolayısıyla sınava katılmaları ve başarı göstermiş olmaları gerekmektedir. Tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunmayan, yalnızca imzalanmış bir sözleşmeye ilişkin bilgi veren ve diğer durumlarda katılımcıyı bireysel emeklilik aracısına yönlendiren çalışanların sınava katılma zorunluluğu yoktur.

e-BEAS yılda kaç defa yapılır?

e-BEAS sınav yapma kapasitesine paralel olarak sık aralıklarla düzenlenmektedir. Başvuruların yeterli sayıya ulaşması halinde, yılda en az iki defa olmak kaydıyla, EGM tarafından sınav açılacaktır.

e-BEAS ne zamandan beri yapılıyor? Sınav tarihleri nereden görülebilir?

İlk e-BEAS, 5 Temmuz 2004 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Yapılacak sınavların tarih ve yerleri, sınavların yapılacağı tarihten en az yedi gün önce EGM'nin Internet adresinde (http://www.egm.org.tr/) duyurulmaktadır.

Sınav başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

 Eksiksiz olarak doldurulmuş fotoğraflı ve her sayfası imzalanmış başvuru formu,
 Nüfus cüzdanının bir fotokopisi,
 Eğitim durumunu gösteren belgenin onaylı bir örneği,
 Bir adet fotoğraf,
 Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin, adayın T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının belirtildiği banka dekontu,
 En az lise veya dengi okul mezunu olan kişilerin söz konusu faaliyetlerini en az iki yıl yaptığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden alınmış sigortalı hizmet dökümü, yaptıkları göreve ilişkin olarak çalıştığı kurum veya şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı ile sosyal güvenlik sicil numarası bilgilerini içeren belgeler.