Ekonomi

YATIRIM FONLARININ YÖNETİM ÜCRETLERİNE SINIRLAMA ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 17:03

-YATIRIM FONLARININ YÖNETİM ÜCRETLERİNE SINIRLAMA  ANKARA (A.A) - 07.08.2010 -  Yatırım fonlarının yönetim ücretleri sınırlandırılırken, fon portföyüne aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının dahil edilmesi imkanı getirildi. Ancak bu varantlara yapılan yatırımların toplamı, fon portföyünün yüzde 15'ini geçemeyecek.  Sektörel yatırım fonları, ilgili sektörde faaliyet gösteren bir ortaklığa, portföy değerlerinin yüzde 15'inden fazlasını yatıramayacak.  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ile yatırım fonlarına, alabilecekleri yönetim ücreti konusunda sınırlama getirildi. Tebliğe eklenen geçici madde uyarınca, yatırım fonları, 1 Ekim-31 Aralık 2010 tarihleri arasında günlük en fazla yüzbinde 12, 1 Ocak-30 Haziran 2011 tarihleri arasında ise günlük en fazla yüzbinde 10 oranlarında yönetim ücreti uygulayabilecek. Serbest fonlar yönetim ücreti sınırlamasına tabi olmayacak.  İçtüzüklerinde/izahnamelerinde bu orandan daha yüksek oranda yönetim ücreti belirlenmiş olan fonlar için, bu dönemlerde herhangi bir içtüzük/izahname değişikliğine gidilmeden, yeni belirlenen oranlarda yönetim ücreti uygulanması gerekecek.  Yatırım fonlarına uygulanan yönetim ücreti ile giriş ve çıkış komisyonları, kurucunun resmi internet sitesinde yatırımcıların kolaylıkla ulaşabileceği şekilde ilan edilecek. Yapılan açıklamada, günlük ve yıllık yönetim ücreti oranları ile giriş ve çıkış komisyonlarının hangi şartlar dahilinde yatırımcılardan tahsil edileceği bilgilerine ayrıntılı olarak yer verilecek.  SPK, yatırım fonlarına uygulanan yönetim ücretleri için üst sınır belirleyebilecek. Kurul, tebliğe eklediği geçici madde ile bunu 2011 yılı Haziran ayına kadar belirlemiş oldu.  Bu oranların sınırlandırılması, yatırım fonlarına yatırım yapanların net getirileri açısından önem taşıyor.  Değişikliğe göre, yatırım fonlarının portföy değerlerinin yüzde 10'undan fazlasının bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamayacağına ilişkin sınırlandırma, sektör fonlarında, ilgili sektörde faaliyet gösteren ortaklıklar için yüzde 15 olarak uygulanacak. Sektörel yatırım fonları, ilgili sektörde faaliyet gösteren bir ortaklığa, portföy değerlerinin yüzde 15'inden fazlasını yatıramayacak. Tebliğ ile garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının katılma paylarının satışına aracılık edecek kurumların bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip satış personeli istihdam etmeleri ve söz konusu fon katılma paylarının satışlarının bu satış personeli tarafından gerçekleştirilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Fon sepetlerinde, fon portföyüne, SPK kaydında bulunan katılma paylarının dahil edilmesi esas olacak. Ancak, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları, Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilecek. Daha önce sadece A tipi fonlar için mümkün olan, nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik İMKB repo ve ters repo piyasasında repo yapma imkanı, tüm fonlara yaygınlaştırıldı. Buna göre, fonlar, katılma payları geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 10'una kadar, İMKB repo ve ters repo piyasasında repo yapabilecek.  Fon portföyüne aracı kuruluş ve ortaklık varantları dahil edilebilecek. Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yapılan yatırımların toplamı, fon portföyünün yüzde 15'ini geçemeyecek. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının toplamı fon portföyünün yüzde 10'unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan aracı kuruluş varantlarının/ortaklık varantlarının toplamı ise fon portföyünün yüzde 5'ini geçemeyecek. Fonun açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilecek.  Fon portföyüne, banka bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetlerinin konu edildiği borsada veya borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi mümkün olacak. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının Kurulca belirlenen nitelikleri taşıması gerekiyor. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmeleri çerçevesinde karşı taraftan alınan ters repoya konu varlıklar, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş'de fon adına açılmış olan bir hesapta saklanacak. Borsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine fon portföyünün en fazla yüzde 10'una kadar yatırım yapılabilecek. Fon, banka bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetlerinin konu edildiği borsada veya borsa dışında repo sözleşmelerine taraf olabilecek. Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek. Faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranları dikkate alınmak üzere, fon kurulunun sorumluluğunda olacak. Bu itibarla borsa dışında repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden işgünü içinde, şirketin resmi internet sitesinde, sözleşmeye konu edilen kıymet ve sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı hakkında kamuya bilgi verilecek. Söz konusu sözleşmelere ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca, şirket merkezinde sözleşme tarihini müteakip 5 yıl süreyle muhafaza edilecek. Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerinin değerlemesine ilişkin esaslar, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde fon kurulu tarafından belirlenerek yazılı karara bağlanacak. Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkartılması mümkün olacak.  Borsada veya borsa dışında yapılan işlemler ile fon portföyüne dahil edilen dış borçlanma araçlarının değerlemesine ilişkin esaslar, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde fon kurulu tarafından belirlenerek yazılı karara bağlanacak.  Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonlarının yatırım yapabileceği sermaye piyasası araçları arasına ekonomik göstergelere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de eklendi. Buna göre, garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından, vade ve diğer sözleşme koşulları açısından borsada işlem gören eşdeğerlerinin bulunmaması halinde, borsa dışından, ters repo sözleşmelerine taraf olunabilecek. Tebliğde belirtilen gösterge ve varlıklar ile mala ve ekonomik göstergelere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri satın alınabilecek ve Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilecek. Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından borsa dışında yabancı kurumlarla yapılan ters repo sözleşmelerine, ancak Kurul düzenlemeleri uyarınca ters repo sözleşmelerine konu olabilecek menkul kıymetlere eşdeğer yabancı menkul kıymetler konu olabilecek.    Tebliğde, eski mevzuatta ''yatırım fonu katılma belgesi'' olarak ifade edilen kelimeler ''yatırım fonu katılma payı'' olarak değiştirildi. Buna göre, kurucunun, yöneticinin ve bunların doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin ortağı oldukları menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları hariç olmak ve içtüzüklerinde belirtilmek koşuluyla; farklı türlerdeki yatırım fonlarının katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları fon portföyünün yüzde 10'una kadar portföye alınabilecek. Portföye alınan yatırım fonu katılma paylarının veya borsa yatırım fonu katılma paylarının toplam tutarı, bu payları çıkaran fonun toplam pay sayısının yüzde 20'sini aşamayacak. Bir kurucuya ait olan ve/veya aynı yöneticinin yönetimindeki yatırım fonları toplu olarak, hiçbir yatırım fonu veya borsa yatırım fonunun toplam pay sayısının yüzde 30'undan fazlasına sahip olamayacak.