Özel Dosya

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Mayıs 1960 tarihli bildirisi

12 Ağustos 2008 03:00

Dikkat... Dikkat... Muhterem vatandaşlar,

Radyolarınızın başına geçiniz. Güvendiğiniz Silahlı Kuvvetlerinizin se­si bir dakika sonra sizlere hitap edecektir.

Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadise­ler dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini eline almıştır.

Bu harekete Silahlı Kuvvetlerimiz, partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan kurtarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptıra­rak idareyi hangi tarafa mensup olursa olsun seçimi kazananlara de­vir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır. Girişilmiş olan bu teşebbüs hiçbir şahsa veya zümreye karşı değildir. idaremiz hiç kim­se hakkında şahsiyete müteallik tecavüzkâr bir fiile teşebbüs etme­yeceği gibi, edilmesine de asla müsamaha etmeyecektir. Kim olursa olsun ve hangi partiye mensup olursa olsun, her vatandaş kanunlar ve hukuk prensipleri esaslarına göre muamele görecektir. Bütün va­tandaşların, partilerin üstünde, aynı milletin aynı soydan gelmiş ev­latları olduklarını hatırlayarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hür­metle, anlayışla muamele etmeleri, ıstıraplarımızın dinmesi ve millî varlığımızın selameti için zarurî görülmektedir. Kabineye mensup şahsiyetlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine sığınmalarını rica ediyoruz. Şahsî emniyetleri kanun teminatı altındadır.

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. Gayemiz Birleşmiş Milletler Anayasası'na ve insan hakları prensiple­rine tamamıyla riayettir. Büyük Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh!" prensibi bayrağımızdır. Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimi­ze sadıkız. NATO'ya inanıyoruz ve bağlıyız. CENTO'ya bağlıyız. Tek­rar ediyoruz: Düşüncelerimiz, yurtta sulh, cihanda sulhtur. Türkiye dahilinde bütün garnizonlardaki garnizon komutanları o yerin mülkî ve askerî idaresine el koyacaklar ve vatandaşların her hususta emni­yetini sağlayacaklardır.

Ümit Özdağ, Menderes Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali (İstanbul, 1997).