Ekonomi

Torba tasarı 2.5 ay sonra yasalaştı

Çok sayıda kanunda değişiklik yapan ''Torba'' tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

14 Şubat 2011 02:00

T24 - Bazı kamu alacakların yeniden yapılandırılan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile çok sayıda kanunda değişiklik yapan ''Torba'' tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Meclis’te dün kabul edilen Torba Yasa’ya AKP son dakikada sürpriz bir madde ekledi. Bu maddeye göre, Necmettin Erbakan’ın kayıp trilyon davasında ödeyeceği 12.5 milyon liralık borcu 1 milyon liraya düşecek.


TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Torba Kanun Tasarısı, dün gece kabul edildi. Tasarının son gün görüşmelerinde sürpriz bir değişiklikle kapatılan Refah Partisi’nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan’a “kayıp trilyon” affı getirildi. Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından verilen önergeyle tasarıya eklenen geçici maddeyle, geçmişte haklarında kapatma kararı verilen siyasi partilerden, mal varlıklarının Hazine’ye intikal etmesi için açılan davalarda, alacak aslının yarısı ile TEFE ve ÜFE’ye göre hesaplanmış enflasyon farkını ödeyenlerin davaları düşecek. Hesaplanacak enflasyon farkı, devletin alacağının yarısını geçmeyecek. Buna göre, Erbakan ve kayıp trilyon davasında yargılananların devlete ödeyeceği faiziyle birlikte 12.5 milyon TL’lik borç 500 bin TL’ye düşecek.


18 taksitte ödeyecek

Değişiklikte öngörülen enflasyon farkı eklendiğinde bu borç 1 milyon TL’ye kadar çıkacak. Böylece Erbakan 1 milyon TL ödeyerek kayıp trilyon borcundan kurtulacak. Erbakan’a borç affının yanı sıra ödeme kolaylığı da sağlanacak. Yeniden yapılandırma düzenlemesinden faydalandırılan Erbakan, 1 milyon olarak hesaplanacak olan borcunu 18 eşit taksitte ödeyecek.
Erbakan bu borçtan kurtulmak için kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde devlete başvuruda bulunacak. CHP’li  Mustafa Özyürek ve MHP’li Mehmet Şandır,  “Bu açıkça kayıp trilyon affıdır. Bu kadarı da olmaz” dedi. Bakan Yılmaz ise iddiaları reddetti.

 
5 yılda ödeyecekti

Kayıp Trilyon davasında “evrakta sahtecilik” suçundan 2 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Erbakan’ın bu cezası önce  ev hapsine çevrilmiş daha sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek Cumhur-başkanı Abdullah Gül tarafından kaldırılmıştı. Davada Erbakan ve Refah yöneticilerinin devlete ödemesi gereken borç ise 12,5  milyon TL olarak hesaplanmıştı. Sadece Erbakan’a 9 milyon TL’lik borç çıkarılmış ve  5 yıl içinde ödemesi öngörülmüştü.


Torba tasarı nedir?

''Temel'' yasa olarak dokuz bölüm halinde görüşülen düzenlemeye göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.


Alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.
Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.    


Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.


Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.Matrah artırımı


Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; 2006 yılı için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, bu yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacak.


Gelir vergisi mükelleflerinin, zarar beyan edilmiş olması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile artırdıkları matrahlar; işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde 2006 yılı için 6 bin 370 liradan, 2007 için 6 bin 880 liradan, 2008 için 7 bin 480 liradan, 2009 için 8 bin 150 liradan az olamayacak. Bilanço hesabına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için ise sırasıyla 9 bin 550 lira, 10 bin 320 lira, 11 bin 220 lira ve 12 bin 230 liradan az olamayacak.


Kurumlar vergisi mükelleflerinde ise vergilendirmeye esas alınacak matrahlar 2006 yılı için 19 bin 110 liradan, 2007 için 20 bin 650 liradan, 2008 için 22 bin 440 liradan, 2009 yılı için 24 bin 460 liradan az olamayacak.


Artırılan matrahlar, yüzde 20 vergilendirilecek ve ayrıca vergi ya da fon alınmayacak.KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak


KDV mükellefleri, beyannamelerinde hesaplanan KDV'nin yıllık toplamı üzerinden 2006 için yüzde 3, 2007 için yüzde 2.5, 2008 için yüzde 2 ve 2009 için yüzde 1.5 oranına göre belirlenecek KDV'yi, vergi artırımı olarak tasarının kanunlaşıp yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak.


Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her vergilendirme dönemi için verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için yüzde 5, 2007 için yüzde 4, 2008 için yüzde 3 ve 2009 için yüzde 2 oranında hesaplanacak gelir vergisini artırmayı kabul etmeleri halinde gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.


Gelir ve kurumlar vergisi artırımında bulunmak isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için artırımda bulunulacak.Kayıt altına alınacak


Vergiler, belirtilen süre ve şekilde ödenmezse oranın bir kat fazlası olarak uygulanacak gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek. Bu vergilerde indirim, mahsup ve iade olmayacak.


Daha önce vergi incelemesi yapılan mükellefler vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilecek. Matrah veya vergi artırımda bulunulması, düzenlemenin yasalaştığı tarihten önce başlanılan vergi incelemelerine engel oluşturmayacak.


Adi, kolektif ve adi komandit şirketler dahil, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları; kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedelle, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesiyle vergi dairelerine bildirerek, defterlerine kaydedebilecek.Ödemeler


Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bitiminden itibaren TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından vazgeçilecek.    
Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenler de bu kapsama alınacak.


Yeniden yapılandırıldığı halde taksitlerini ödememeleri nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybedenlerden; yapılandırmaları 12 taksite kadar olup da ödenmemiş taksit sayısı 4'ten fazla bulunmayanlar ile yapılandırılmaları 24 taksite kadar olup da ödenmemiş taksit sayısı 8'den fazla bulunmayanların başvurması halinde bozulan yeniden yapılandırması hayata geçirilecek. Ancak, ödeme yükümlülüğü 3 aylık sürede tam olarak yerine getirilemezse yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecek, yapılandırma işlemi de iptal edilecek.Alacaklardan vazgeçilmesi


Yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120 TL'nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları bu hükmün dışında tutulacak.


Tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar da tahsil edilmeyecek.   


Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve süresi 31 Aralık 2004'den önce olduğu halde ödenmemiş olan alacakların türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle; tutarı 100 TL'yi aşmayan asli alacaklar ve feri alacaklar ile aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL'yi aşmayanlar tahsil edilmeyecek.


Düzenleme kapsamında, Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan, vadesi 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki alacakların 50 TL'yi aşmayanlarının da tahsilinden vazgeçiliyor.


Yasaya göre, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aldıkları aylıkları yüzde 50 fazlasıyla geri alınması gerekenlerden, bu yüzde 50 fazlaya ilişkin tahsil edilmemiş tutarlar alınmayacak.


Bu kapsamda, 31 Aralık 2010'dan önce ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 TL'yi aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferilerinin ve aslı ödenmiş olan feri alacaklardan tutarı 50 TL'yi aşmayanlar tahsil edilmeyecek.   


Kamu idarelerince ödenmesi gereken genel sağlık sigortalılarına ilişkin Genel Sağlık Sigortası primleri ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması gerekip de Türkiye İş Kurumu tarafından SGK'ya ödenmemiş sigorta primlerinin gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek.   


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlarını ödeme taahhüdünü yerine getiremeyenler için de yeni bir hak getiriliyor.Diğer alacaklar


Yasayla yeniden yapılandırılan diğer alacaklar ise şöyle:


-TRT'ye olan elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretleri borçları,
-KOSGEB alacakları, TEDAŞ veya bu şirketin hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları,
-Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösterenlerin elektrik, doğalgaz, su ve yönetim aidat borçları, afet kredileri hariç Geliştirme ve Destekleme Fonu kaynaklı alacaklar,
-Çevre ve Orman Bakanlığınca orman köylülerince oluşturulan kooperatiflere kullandırılan krediler, sulama kooperatiflerinin borçları,
-Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı amacıyla kullandırılan krediler,
-Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tarımsal amaçlı kooperatiflere veya ortaklarına verilen kredi alacakları, ilgili kanunca arazi dağıtılanların ödemedikleri arazi bedelleri, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları,
-Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 30 Kasım 2010'da geldiği halde ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat, ticari kar payları, orman köylülerini kalkındırma geliri, arazi tahsis, ağaçlandırma, ağaçlandırma ve erozyon kontrol, yüzde 3 proje ve toprak bedelleri,
-SGK'nın taşınmazlarının ödenmemiş kira bedeli, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,
-Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kira bedelleri; işveren ve üçüncü şahısların, iş kazası, meslek hastalığı, malullük, ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik ödemekle yükümlü oldukları her türlü borçları,
-Özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca ödenmeyen yıllık brüt reklam gelirlerinden alınan yüzde 5'lik pay ile eğitime katkı payı,
-Her kademedeki askeri okullar ile Emniyet teşkilatında görevlendirilmek üzere eğitim kurumlarında okutulanlardan öğrencilikle ilişiği kesilenler, mezun olanlar, bunların dışındaki eğitim kurumlarında devlet hesabına okutulup da zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ödenmemiş öğrenim giderlerine ilişkin tazminat tutarları,
-TMO tarafından FİSKOBİRLİK'e ödenmeyen alacaklar; kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan alacakları; SGK tarafından fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ya da aylıklara ilişkin borçlar.Aidat borçlarında kolaylık

TOBB aidat borçları; esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, odaların birlik üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyonlara olan aidat ve katılma payı borçları; avukat ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçları; üyelerin odalara ve odaların da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan aidat ve birlik payı borçları; ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının tamamını ödemeleri halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı alınmayacak.


Borçlarını yapılandıran BAĞ-KUR'lulara Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanma imkanı getiriliyor. Bu kişilerin, yapılandırılan borç haricinde, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya borcu bulunsa da ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları gerekecek.
Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen yatırım teşvik belgelerine dayanarak inşa edilip, satın alınan gemi ve yatlara ilişkin harcamalar üzerinden yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerden, tasarının yasalaşmasından önceki dönemler de dahil olmak üzere, bu kapsamda tarhiyat yapılmayacak, yapılanlardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.


Her kabahat için 145 TL'nin altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek. Tebliğ edilmesi halinde faiz, gecikme faizi ve zammı alınmayacak.18 taksit imkanı


Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular; yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idarelere başvuracak.


Ödenecek tutarların ilk taksiti, yasanın Resmi Gazete'de yayım tarihini izleyen üçüncü aydan; SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise dördüncü aydan başlayacak. Ödemeler ikişer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenecek.


Böylece hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek.


İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar, borçlarını ikişer aylık dönemler halinde 36 eşit taksitte; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri ise ikişer aylık dönemler halinde 42 eşit taksitte ödeyebilecek.


Ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek. Ancak, bunun için Maliye Bakanlığı ve SGK'ya bağlı tahsil dairelerine yapılacak ödemelerin ilgili kanuna göre uygun görülmesi gerekecek.


Sosyal güvenlik prim alacakları yapılandırmaları devam edenler hariç; düzenleme kapsamına giren alacakların, ilgili kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için, borçlular talep etmeleri halinde düzenlemeden yararlanabilecek.Bazı kanunlardaki para cezaları


Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen idari para cezaları, fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son gününe kadar tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemeyecek.


Yasalaşan "Torba" tasarının diğer ana başlıkları ise şöyle:

*Çıraklar, stajyer öğrenci ve stajyer avukatlar, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alacak
*Trafik kazaları da sağlık yardımı alınacak kategoriler arasına giriyor 
*12 Eylül mağdurları, gözaltı ve tutuklukta geçen süreleri için borçlanabilecek
*Silikozis nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere SGK aylık bağlayacak
*Trafik kazasında yaralananların tedavi giderlerini, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK karşılayacak
*Yeni araçların ruhsatı, ikinci el araç satışında olduğu gibi posta yoluyla araç sahibine gönderilecek
*10'dan fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde de staj uygulaması yapılabilecek
*İşyerlerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecek
*Erken doğum yapan kadın işçi, doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecek
*İşyerlerine vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılıyor
*Sözleşmeli personel, ilgili mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde sendika kurabilecek ve bunlara üye olabilecek
*Sözleşmelilerin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacak
*Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilecek
*Türkiye Kalkınma Bankasının merkezi Ankara dışına taşınabilecek, BDDK ve SPK'nın merkezi İstanbul olacak
*BDDK'nın elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında ilgili adli makamlara verilebilecek
*Hükümet Konaklarını İçişleri Bakanlığı yapacak
*Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlere üniversiteye dönüş yolu açıldı
*Öngörülen sürede bitiremeyen üniversiteden atılmayacak
*Vergi borcu nedeniyle hakkında haciz kararı bulananlar yurt dışına çıkabilecek 
*İl Özel İdareleri ile belediyelerin ihtiyaç fazlası işçileri başka kurumlara atanabilecek
*Siyasi partiler, amaçlarına ulaşmak için her türlü harcama yapabilecek
*Partilerin harcamaları fatura, yoksa harcamanın doğruluğunu gösterecek belgeyle yapılabilecek 
*Belediye Encümenleri, belediye sınırları içinde sigara yasağına uymayanlara para cezası kesemeyecek
*Haberleşme şirketleri üzerinden hizmet veren haberleşme şirketleri aylık satışının yüzde 15'ini hazine payı olarak ödeyecek
*Daha önce bildirimde bulunduğu halde, yurtdışındaki varlıklarını süresi içinde getirmeyenler, verilen yeni sürede getirmeleri halinde, 2008'den önceki dönemlere ilişkin vergi inceleme ve tarhiyatına tabi tutulmayacak
*Sendikaların yetki tespitinde, 30 Haziran'dan sonra yayımlanacak istatistikler dikkate alınacak
*Kapatılan siyasi partilerin bu karardan önceki döneme ilişkin sorumluları hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış davalardan kaynaklanan kamu alacakları da yeniden yapılandırma kapsamına alındıYasalaşması yaklaşık 2.5 ay sürdü


Düzenlemenin TBMM'deki yasalaşma süreci yaklaşık 2.5 ayı buldu. Birçok kanunda değişiklik içeren hükümlerin yer alması nedeniyle ''torba'' olarak tanımlanan tasarı 29 Kasım 2010 tarihinde 113 maddeli düzenleme olarak TBMM Başkanlığına sunuldu. 


Tasarı ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alındı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın sunumunun ardından, tasarı 3 Aralık 2010'da alt komisyonu gönderildi.


Alt komisyon, 13 gün boyunca 12'şer saatlik temposuyla tasarı üzerindeki çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte tasarıda bazı değişiklikler yapıldı, yeni maddeler ekledi. Yapılan değişikliklerle birlikte oluşturulan yeni metin 28 Aralık 2010'dan itibaren Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınmaya başlandı.


Madde sayısı 113'den, 10'u geçici olmak üzere 234'e ulaşan tasarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki mesaisi 14 Ocak Cuma günü tamamlandı.


Tasarının Genel Kuruldaki maratonu ise 26 Ocak Çarşamba günü başladı. Temel yasa olarak 9 bölüm halinde ele alınan tasarıya, Yargıtay ve Danıştay'da yeni daireler kurulmasını öngören tasarı için iki günlük ara verildi. Tasarı, Genel Kurulda 10 günlük bir mesainin ardından yasalaştı. 
Uzun adıyla ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'' tümü üzerindeki oylamaya katılan 272 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. 


Düzenlemeyi eleştiren muhalefet partileri, görüşmeler sırasında da hemen hemen her madde üzerinde önerge verdi, söz aldı, toplantı ve karar yeter sayısı istedi. Tasarı üzerindeki son gün görüşmelerde bazı yeni maddeler eklendi, bazı maddeler metinden çıkarıldı, bazıları ise yeniden düzenlendi. Görüşmelerin son gününde, Danışma Kurulu kararıyla daha önce kabul edilen bazı maddeler yeniden ele alındı. Metinden çıkarılan maddeler arasında esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. 


Genel Kurul'daki görüşme sürecinde zaman zaman tartımalar yaşandı.


Recep Tayyip Erdoğan, tasarının görüşmeleri sırasında bazı günler gece yarısı Meclis'e gelerek, çalışmaları izledi. Son günkü görüşmelerde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de bir süre Genel Kurul Salonu'na geldi.