Gündem

TBMM İç Tüzük teklifi kabul edildi

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde ant içecek

10 Ekim 2018 15:07

Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlama amacını taşıyan, TBMM İç Tüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,  Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. 

Meclis Genel Kurulunda kabul edilen TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre;  Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde ant içecek.

Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya görevlendireceği başkanvekili başkanlığında siyasi parti grup başkanları veya başkanvekillerinden kurulacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyeleri de diğer komisyonlarda görev alabilecek. Bir siyasi parti grubu, komisyonlarda kendisine düşen kontenjandan Genel Kurulca seçilmiş bir üyenin yerine başka bir isim bildirebilecek. Bu durumda Genel Kurulca işaret oyuyla seçim yapılacak. Komisyon toplantıları, TBMM üyelerine, Cumhurbaşkanı yardımcılarına, bakanlara, bakan yardımcılarına ve üst kademe kamu yöneticilerine açık olacak. Komisyonlarda TBMM üyeleri, yürütme adına Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları söz alabilecek, ancak komisyon üyeleri dışında kimse değişiklik önergeleri veremeyecek ve oy kullanamayacak. 

Her milletvekili, üyesi olmadığı bir komisyonun belgelerini görüp okuyabilecek. Komisyona havale edilen evrak, komisyon başkanlığınca bastırılarak veya elektronik iletişim kanalları kullanılarak mesai saatlerinde veya genel kurulun çalışma saatleri içerisinde komisyon üyelerine dağıtılabilecek. TBMM Genel Kurulunun gündemi, "‘Başkanlığın Genel Kurula sunuşları', 'Özel gündemde yer alacak işler', 'Seçim', 'Oylaması yapılacak işler', 'Meclis soruşturması raporları', 'Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair ön görüşmeler', 'Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler’ "den oluşacak. Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile "Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair ön görüşmeler" için haftanın belli bir gününde belli bir süre ayrılabilecek. Başkanlıkça lüzum görülen hallerde, "Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler"in görüşme sırası Danışma Kurulunca Genel Kurula teklif olunabilecek. Esas komisyonlar ve kanun teklifi sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri de Danışma Kurulunda görüşülecek. Bu husus ayrıca elektronik ilan panosunda ilan edilecek. Başkanlığa gelen kanun teklifleri, resmi tezkereler ve komisyon raporları ile yazılı soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması önergeleri, gelen kağıtlar listesinde yayımlanacak. Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ayrıca belirtilecek. Başkanlığa geliş tarihleri de ayrıca gösterilecek. Gelen kağıtlar tatile rastlamadığı takdirde, cumartesi ve pazar günleri hariç her gün internette yayımlanacak ve ilk birleşim tutanağına eklenecek.