Ekonomi

SPK, sermeye piyasası araçlarının ihracında teminatlara ilişkin esasları belirledi

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

26 Ocak 2022 11:20

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracında verilecek teminatlara ilişkin esasları belirledi. Buna göre; ihraççılar, ihraç edecekleri sermaye piyasası araçlarını tebliğ kapsamında teminat altına alabilecek.

Sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğin detayları şöyle:

İşlemler en geç satışa başlanmadan bir iş günü önce tamamlanacak

SPK, ihracın türü veya finansal durumu, ihraç tutarı veya ihracı planlanan sermaye piyasası aracı türüne bağlı olarak ihraç edilecek sermaye piyasası aracının teminat altına alınmasını zorunlu tutabilecek. Teminata konu varlıkların mülkiyetinin, genel saklama yetkisine sahip yatırım kuruluşları olarak tanımlanan teminat yöneticisine devri veya bunlar üzerinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak tesisine ilişkin işlemler tamamlanmadan, tebliğ kapsamında teminatlı sermaye piyasası aracının satışına başlanamayacak. Bu işlemler, en geç satışa başlanmadan bir iş günü önce tamamlanacak.

İhraç tavanı alınacak

SPK, teminata konu varlıkların devir tarihindeki değerinin, ihraççının teminatlı ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarından doğan yükümlülüklerinin devir tarihi itibarıyla hesaplanan tutarına eşit ya da bu tutardan yüksek olmasını isteyebilecek. Tebliğ kapsamında sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracı için SPK'dan bu amaçla bir ihraç tavanı alınacak.

Sınırlı ayni haklar, ihraç edilecek sermaye piyasası araçları için teminata konu edilebilecek

Tebliğe göre; nakit TL veya döviz, Hazine tarafından ihraç edilen döviz cinsinden tahviller, DİBS, Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören paylar, bankalar tarafından ihraç edilmiş özkaynak hesaplamasına dahil edilecek niteliktekiler hariç borçlanma araçları, herhangi bir kısıtlama içermeksizin ilk talepte derhal ödeme taahhüdünü içeren banka teminat mektupları, yatırım fonu katılma payları, borsada işlem gören standart kıymetli madenler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler, sigortalanması şartıyla 4721 sayılı kanunun 704. maddesinde belirtilen taşınmaz mallar ile sayılan varlıklar üzerinde tesis edilebilecek sınırlı ayni haklar, ihraç edilecek sermaye piyasası araçları için teminata konu edilebilecek.

Varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler teminata konu edilebilecek

Varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler tebliğinin 16. maddesinde belirlenen nitelikleri haiz, aynı tebliğin 15. maddesinin birinci fıkrasında sayılan varlıklar ile niteliğine uygun olması durumunda sigortalanması şartıyla Ticari İşlemlerde Taşınır Rehini Kanunu'nun 5. maddesinin birinci fıkrasının ilgili bentlerinde yer alan varlıkları da teminata konu edilebilecek.